Information for libraries

 • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Statistika, dokumenty Průzkumy Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2017

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2017

Připravili jsme webový dotazník týkající se personální problematiky v českých knihovnách, a to z hlediska věkové struktury, kvalifikace, potřeb rekvalifikace a mzdové situace.

Postup při vyplňování dotazníku

FAQ - otázky a odpovědi k průzkumu

V letech 1998, 2004 a 2012 provedla Národní knihovna ČR analýzu mzdové, věkové a vzdělanostní struktury zaměstnanců knihoven v ČR. Výsledky viz níže.

Vládou přijatá Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2017 – 2020 stanoví jako jednu z priorit realizaci Koncepce celoživotního vzdělávání zaměstnanců knihoven, která byla schválena Ústřední knihovnickou radou http://ipk.nkp.cz/akce/vzdelavani. Z tohoto důvodu byla Národní knihovna ČR v letošním roce pověřena Ministerstvem kultury ČR zpracováním nové analýzy.

Připravili jsme webový dotazník týkající se personální problematiky v českých knihovnách, a to z hlediska věkové struktury, kvalifikace, potřeb rekvalifikace a mzdové situace.

Výsledky průzkumu budou využity pro nové koncipování systému celoživotního vzdělávání zaměstnanců knihoven, pro přípravu změn Katalogu prací a také pro argumentaci za zvýšení mzdového ohodnocení zaměstnanců knihoven. Výsledky srovnání bude možno také využít pro porovnání a korigování chybného zařazení zaměstnanců.

Jsme si vědomi toho, že vyplnění dotazníku nebude právě jednoduché. Přesto Vás prosíme, abyste jeho vyplnění věnovali co možná největší pozornost a péči. Včasné a přesné vyplnění dotazníku bude mít opět význam pro řadu dalších připravovaných kroků v personální oblasti, které můžete pozitivně ovlivnit. Pokud v některých případech nemáte přesné údaje, uveďte kvalifikovaný odhad.

Důvěrnost všech uvedených údajů je garantována a bez souhlasu knihovny nebudou nikde zveřejněny individuální údaje.

Dotazník je možné vyplnit prostřednictvím webového formuláře na: https://www.benchmarkingknihoven.cz/dotaznik2017/

S dotazy se obracejte na Víta Richtera, e-mail: vit.richter@nkp.cz nebo vladana.pillerova@nkp.cz

Děkujeme Vám za spolupráci v zájmu všech českých knihoven a prosíme Vás o dodržení termínu vrácení vyplněných dotazníků: do 31.5. 2017

PhDr. Vít Richter                                                Mgr. Blanka Skučková

Knihovnický institut NK ČR            vedoucí oddělení literatury a knihoven MK ČR

 

Dotazník ke stažení ve Wordu

Postup při vyplňování dotazníku:

 1. Doporučujeme, aby si knihovna nejdříve prohlédla dotazník ve Wordu a alespoň některé údaje si promyslela a předvyplnila. Bez přípravy nelze dotazník zpravidla správně vyplnit.
 2. Knihovna se poprvé musí na vstupní stránce registrovat https://www.benchmarkingknihoven.cz/dotaznik2017/
 3. Zadá povinně vše, co je červeně označeno
 4. Evidenční číslo knihovny zadávají pouze ty knihovny, které jsou provozovány obcí, městem nebo krajem. Uvedením evidenčního čísla se do dotazníku načtou některé údaje ze statistického výkazu knihovny. To knihovně zajistí tu výhodu, že se jí některá data načtou ze sběru statistiky. Později už evidenční číslo (stejně jako název knihovny) nelze měnit! Pozor evidenční číslo se MUSÍ zadávat pouze to bez lomítka a bez roku. Tzn. např. 2450 a nikoliv 2450/2002!
 5. Evidenční čísla najdete v Centrálním adresáři knihoven      http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/souborny-katalog-cr/adresar-knihoven-1 V záznamu klikněte na „Úplný záznam“.
 6. Ostatní knihovny evidenční číslo nevyplňují!
 7. Vyberte si typ knihovny. Později už typ nelze měnit! Určení typu knihovny je důležité, protože některé typy knihoven vyplní jen některé části dotazníku!
 8. Potom odešlete registraci.
 9. Na uvedený email přijde potvrzení registrace a heslo, kterým se knihovna přihlásí.
 10. Po přihlášení je možno dotazník vyplňovat. Při konci vyplňování nebo při přerušení práce je nezbytné dotazník uložit.
 11. Pokud se následně přihlásíte stejným emailem a heslem, můžete údaje dále doplňovat i upravovat. Na konci potvrďte definitivním uložením.
 12. Knihovny provozované obcí nebo městem s počtem maximálně 5 pracovníků nevyplňují otázku č. 6.
 13. Vysokoškolské knihovny, které nevyužívají Katalog prací, nevyplňují údaje o platech v otázce č. 9. Pro jejich potřebu je k dispozici otázka č. 10.

 

Pomůcka pro přepočet hodin na úvazky

Počet hodin týdně

Rozsah úvazku v %

Celý úvazek

40 hodin

100%

Tři čtvrtiny úvazku

30 hodin

75%

Polovina úvazku

20 hodin

50%

Čtvrtina úvazku

10 hodin

25%

5 hodin týdně

5 hodin

12,5%

2 hodiny týdně

2 hodin

5%

 

Zprávy z průzkumů ke stažení:

Informace o mzdových tarifech viz dokument (.pdf)

 

FAQ - otázky a odpovědi k průzkumu


1. Započítávají se do výpočtu průměrného hrubého platu také odměny?

Ano. Započítávají se všechny složky platu, včetně osobních a dalších příplatků a také odměn.

2. Započítávají se v otázkách 2 až 6 do počtu zaměstnanců také ředitelé a vedoucí knihoven?

Do počtu zaměstnanců v ot. 2 se započítávají. V otázce č. 6 se ředitelé a vedoucí uvádí podle pozice, do které byli zařazeni. Pokud není knihovnická, vyplní se v ot. č 6. Do otázek č. 4 a 5 se také započítávají.

26.05.2017
Kategorie: