Information for libraries

 • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Legislativa, standardy Legislativní dokumenty Autorské právo Směrnice 92/100/EEC Rady z 19. listopadu 1992 o pronájemním a výpůjčním právu a o určitých právech souvisejících s autorským právem v oblasti duševního vlastnictví (Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on

Směrnice 92/100/EEC Rady z 19. listopadu 1992 o pronájemním a výpůjčním právu a o určitých právech souvisejících s autorským právem v oblasti duševního vlastnictví (Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on

/Následující překlad je pouze informativní a nemá charakter autorizovaného ani právně závazného textu. Závazný text vyšel v Official Journal of the European Communities, č. L 346 z 27.11.1992, s. 61. Články 11 a 12 byly nahrazeny Směrnicí 93/98./

OBSAH

KAPITOLA I - NÁJEMNÍ A VÝPŮJČNÍ PRÁVO 1

Článek 1 - Účel
Článek 2 - Držitelé a předmět nájemního a výpůjčního práva
Článek 3 - Pronájem počítačových programů
Článek 4 - Nezadatelné právo na přiměřenou odměnu
Článek 5 - Výjimky z výhradního veřejného výpůjčního práva

KAPITOLA II - PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU AUTORSKÝCH PRÁV

Článek 6 - Právo záznamu
Článek 7 - Reprodukční právo
Článek 8 - Veřejné vysílání a reprodukce
Článek 9 - Distribuční právo
Článek 10 - Omezení práv

KAPITOLA III - DOBA TRVÁNÍ PRÁVNÍ OCHRANY

Článek 11 - Doba platnosti autorských práv
Článek 12 - Doba platnosti souvisejících práv

KAPITOLA IV - OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 13 - Účinnost
Článek 14 - Vztah autorského práva a souvisejících práv
Článek 15 - Závěrečná ustanovení


- NÁJEMNÍ A VÝPŮJČNÍ PRÁVO

- Účel

(1) Členské státy v souladu s ustanoveními této kapitoly stanoví s výhradou článku 5 právní regulaci povolování nebo zakazování pronájmu a půjčování originálů a kopií prací podléhajících autorskoprávní ochraně a dalších předmětů popsaných v článku 2, odstavec 1.
(2) Pro účely této směrnice je obsahem pojmu "pronájem" časově omezené přenechání za účelem přímého či nepřímého ekonomického či komerčního využití.
(3) Pro účely této směrnice je obsahem pojmu "zapůjčení" časově omezené přenechání, které neslouží přímému či nepřímému ekonomickému či komerčnímu využití, a které uskutečňují veřejně přístupné instituce.
(4) Práva uvedená v odstavci 1 nebudou dotčena ani zcizením (prodejem) originálů a kopií prací podléhajících autorskoprávní ochraně a dalších předmětů popsaných v článku 2, odstavec 1, ani jinými způsoby jejich šíření.

- Držitelé a předmět nájemního a výpůjčního práva

(1) Výhradní právo povolit či zakázat pronájem či zapůjčení náleží:

 • autorovi ve vztahu k originálu a kopiím jeho díla
 • výkonnému umělci ve vztahu k záznamu jeho uměleckého vystoupení
 • producentu zvukových záznamů ve vztahu k jeho zvukovým záznamům a
 • producentu původního filmu ve vztahu k originálu a kopiím jeho filmu.Pro účely této směrnice jsou obsahem pojmu "film" ozvučená i neozvučená filmová díla, audiovizuální díla a další pohyblivé obrazové záznamy.

(2) Pro účely této směrnice se za autora nebo jednoho z autorů filmového nebo audiovizuálního díla považuje jeho hlavní režisér. Členské státy mohou určit další osoby, které budou považovány za spoluautory.
(3) Tato směrnice se netýká právní regulace pronájmu a půjčování budov a děl užitého umění.
(4) Práva uvedená v odstavci 1 je možné převádět, postupovat, nebo činit předmětem licenčních smluv.
(5) Uzavřou-li výkonní umělci s producentem filmu individuální nebo tarifní smlouvu týkající se určité filmové produkce, předpokládá se, aniž by tím byla dotčena ustanovení článku 7, že umělec, který takovou smlouvu uzavřel, odstupuje od svého práva pronájmu s výhradou článku 4, pokud smlouva neobsahuje jiná ustanovení.
(6) Členské státy mohou stanovit, že předpoklad uvedený v odstavci 5 se obdobným způsobem vztahuje i na autory.
(7) Členské státy mohou stanovit, že na podpis smlouvy o výrobě filmu mezi výkonným umělcem a producentem filmu je třeba nahlížet jako na zmocnění k pronájmu, předpokládá-li smlouva přiměřenou odměnu ve smyslu článku 4. Členské státy dále mohou stanovit, že se tento odstavec vztahuje mutatis mutandis i na práva uvedená v kapitole II.

- Pronájem počítačových programů

Článek 4 odstavec c) Směrnice Rady 91/250/EEC ze dne 14. května 1991 o právní ochraně počítačových programů zůstává nedotčen.

- Nezadatelné právo na přiměřenou odměnu

(1) Pokud autor nebo výkonný umělec převedl nebo postoupil své právo pronájmu zvukového záznamu nebo originálu či kopie filmu na producenta zvukového záznamu nebo producenta filmu, zůstává mu nárok na přiměřenou odměnu.
(2) Svého nároku na přiměřenou odměnu za pronájem se nemůže autor ani výkonný umělec zříci.
(3) Výkon nároku na přiměřenou odměnu lze přenést na zúčtovací organizace, které autory či výkonné umělce zastupují.
(4) Členské státy mohou stanovit, zda a do jaké míry je nutné, aby nárok na přiměřenou odměnu povinně vyřizovala zúčtovací organizace, a na kom může být odměna požadována či od něj vybírána.

- Výjimky z výhradního veřejného výpůjčního práva

(1) Členské státy mohou stanovit s ohledem na veřejné půjčování výjimky z výhradního výpůjčního práva podle článku 1, pokud odměnu za takovou výpůjčku obdrží alespoň autor. O výši této odměny mohou členské státy rozhodovat podle svých vlastních kulturně-politických záměrů.
(2) Nebudou-li členské státy aplikovat ustanovení výhradního výpůjčního práva ve smyslu článku 1 na zvukové záznamy, filmy a počítačové programy, zavedou poskytování odměn alespoň autorům.
(3) Členské státy mohou určité typy institucí zbavit povinnosti odměny ve smyslu odstavců 1 a 2 platit.
(4) Komise vypracuje do 1. července 1997 ve spolupráci s členskými státy zprávu o stavu veřejného půjčování ve Společenství. Zprávu předloží Evropskému parlamentu a Radě.

- PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU AUTORSKÝCH PRÁV

- Právo záznamu

(1) Členské státy přiznávají výkonným umělcům výhradní právo rozhodovat o povolení či zákazu záznamu jejich vystoupení.
(2) Členské státy přiznávají rozhlasovým a televizním společnostem výhradní právo rozhodovat o povolení či zákazu záznamu jejich vysílání, nezávisle na tom, jedná-li se o vysílání po drátě, bezdrátové, kabelové či satelitní.
(3) Právo podle odstavce 2 nicméně nenáleží kabelovým společnostem, které prostřednictvím kabelu rozšiřují vysílání jiných rozhlasových a telvizních společností.

- Reprodukční právo

(1) Členské státy přiznávají výhradní právo rozhodovat o povolení či zákazu přímé či nepřímé reprodukce:

 • výkonným umělcům ve vztahu k záznamu jejich vystoupení
 • producentům zvukových záznamů ve vztahu k jejich zvukovým záznamům
 • producentům původních filmů ve vztahu k originálu a kopiím jejich filmů
 • rozhlasovým a televizním společnostem ve vztahu k záznamům jejich vysílání podle ustanovení článku 6, odstavec 2.

(2) Reprodukční právo uvedené v odstavci 1 je možné převádět, postupovat, nebo činit předmětem licenčních smluv.

- Veřejné vysílání a reprodukce

(1) Členské státy přiznávají výkonným umělcům výhradní právo rozhodovat o povolení či zákazu bezdrátových rozhlasových přenosů a veřejné reprodukce jejich vystoupení, leda že je jejich vystoupení samo předmětem vysílání, anebo je vytvořeno na základě záznamu.
(2) Členské státy stanoví právní regulaci, která zajistí, že dojde-li k bezdrátovému rozhlasovému přenosu nebo veřejné reprodukci za komerčním účelem zveřejněného zvukového nosiče nebo jeho kopie, zaplatí uživatel jednorázový přiměřený poplatek, který bude jako odměna rozdělen mezi výkonného umělce a producenta zvukového záznamu. Neexistuje-li mezi výkonnými umělci a producenty zvukových záznamů žádná dohoda o výše uvedeném dělení, mohou členské státy podmínky dělení stanovit samy.
(3) Členské státy přiznávají rozhlasovým a televizním společnostem výhradní právo rozhodovat o povolení či zákazu bezdrátového opakování jejich vysílání, jakož i o jeho veřejné reprodukci, pokud se konají na místech přístupných veřejnosti po zaplacení vstupného.

- Distribuční právo

(1) Členské státy přiznávají

 1. výkonným umělcům ve vztahu k záznamům jejich vystoupení
 2. producentům zvukových záznamů ve vztahu k jejich zvukovým záznamům
 3. producentům původních filmů ve vztahu k originálu a kopiím jejich filmů
 4. rozhlasovým a televizním společnostem ve vztahu k záznamům jejich vysílání podle ustanovení článku 6, odstavec 2.výhradní právo zpřístupňovat tyto předměty veřejnosti zcizováním (prodejem) nebo jiným způsobem (dále "distribuční právo").

(2) Distribuční právo vztahující se na předměty popsané v odstavci 1 se v rámci Společenství naplní teprve prvním prodejem předmětu ve Společenství buď držitelem práva, anebo s jeho souhlasem.
(3) Zvláštní ustanovení Kapitoly I, zejména ustanovení uvedená v článku 1, odstavci 4, zůstávají distribučním právem nedotčena.
(4) Distribuční právo je možné převádět, postupovat, nebo činit předmětem licenčních smluv.

- Omezení práv

(1) Členské státy mohou práva vymezená v Kapitole II omezit v následujících případech:

 1. soukromého užití;
 2. užití krátkých výňatků ve zpravodajství informujícím o událostech dne;
 3. záznamů efemerního charakteru pořízených rozhlasovými a televizními společnostmi na vlastních zařízeních a pro vlastní vysílání;
 4. užití výhradně pro výuku nebo vědecký výzkum.

(2) Bez ohledu na odstavec 1 mohou členské státy stanovit za účelem ochrany výkonných umělců, producentů zvukových záznamů, televizních a rozhlasových společností a producentů původních filmů stejná omezení, jaká byla ustavena pro ochranu autorských práv souvisejících s literárními a uměleckými díly. Nucené licence lze nicméně poskytovat pouze tehdy, pokud jsou slučitelné s ustanoveními Římské konvence.
(3) Ustanovení odstavce 1 písmeno (a) se nedotýkají jakýchkoli stávajících či budoucích právních předpisů regulujících poplatky za rozmnožování za účelem soukromého užití.

- DOBA TRVÁNÍ PRÁVNÍ OCHRANY

- Doba platnosti autorských práv

Práva autorů uvedená v této směrnici nevyprší bez ohledu na další harmonizaci dříve, než po uplynutí lhůty stanovené Bernskou konvencí pro ochranu literárních a uměleckých děl.

- Doba platnosti souvisejících práv

Práva výkonných umělců, producentů zvukových záznamů a rozhlasových a televizních společností uvedená v této směrnici nevyprší bez ohledu na další harmonizaci dříve, než po uplynutí lhůt stanovených Římskou konvencí. Práva producentů původních filmů nevyprší před koncem dvacetileté lhůty počítané od konce roku, ve kterém se natáčení uskutečnilo.

- OBECNÁ USTANOVENÍ

- Účinnost

(1) Ustanovení této směrnice se uplatňují na všechny práce, vystoupení, zvukové nosiče, rozhlasové a televizní relace a původní filmy chráněné autorským právem a uvedené v této směrnici, které jsou k 1. červenci 1994 chráněné autorskoprávní a související legislativou členských států, nebo splňují podmínky ochrany ve smyslu této směrnice.
(2) Ustanovení této směrnice se uplatňují bez ohledu na případné užití, ke kterému došlo před 1. červencem 1994.
(3) Členské státy mohou stanovit, že na předmět popsaný v článku 2, odstavci 1 je třeba, pokud byl před 1. červencem 1994 prokazatelně přenechán za výše uvedeným účelem třetím osobám nebo jimi byl nabyt, nahlížet tak, jakoby držitelé s ním souvisejících práv svolili k jeho pronájmu a půjčování. Členské státy nicméně mohou zejména v případě digitálních záznamů přiznat držiteli práv nárok na přiměřenou odměnu za pronájem či vypůjčení dotčeného předmětu.
(4) Členské státy nemusejí ustanovení článku 2, odstavce 2 uplatňovat na filmová a audiovizuální díla vytvořená před 1. červencem 1994.
(5) Členské státy mohou určit termín, od kterého budou uplatňovat ustanovení článku 2, odstavce 2, ne ale pozdější než 1. července 1997.
(6) Tato směrnice se bez ohledu na ustanovení odstavce 3 a s výhradou odstavců 8 a 9 neuplatňuje na smlouvy, které byly uzavřeny před datem jejího přijetí.
(7) Členské státy mohou s ohledem na odstavce 8 a 9 stanovit, že na držitele práv, kteří v souvislosti se zaváděním národní právní regulace odpovídající této směrnici získají nová práva, přičemž před 1. červencem 1994 k využívání svolili, je třeba nahlížet tak, jako by od nově nabytých výhradních práv odstoupili.
(8) Členské státy mohou určit termín, od kterého je možné nezadatelné právo na přiměřenou odměnu uplatnit, ne ale pozdější než 1. července 1997.
(9) Nezadatelné právo na přiměřenou odměnu podle článku 4 je možné v případech smluv uzavřených před 1. červencem 1994 uplatnit pouze tehdy, vznesli-li autoři nebo výkonní umělci či jejich zástupci odpovídající požadavek před 1. lednem 1997. Neshodnou-li se držitelé práv na výši odměny, mohou výši přiměřené odměny stanovit členské státy.

- Vztah autorského práva a souvisejících práv

Ochrana práv souvisejících s autorskými právy ve smyslu této směrnice se nijak nedotýká autorsko-právní ochrany.

- Závěrečná ustanovení

(1) Členské státy přijmou nezbytná právní a administrativní opatření splňující ustanovení této směrnice nejpozději 1.července 1994. Neprodleně o tom budou informovat Komisi. Po vydání odpovídajících předpisů budou tyto buď obsahovat přímý odkaz k této Směrnici, anebo bude upozornění na její existenci uvedeno v souvislosti s jejich oficiálním zveřejněním. Podrobnosti odkazu či upozornění řeší členské státy.
(2) Členské státy komisi zpraví o nejdůležitějších domácích právních předpisech, které přijmou v oblasti, jíž se tato Směrnice týká.
(3) Tato směrnice je určena členským státům.

Z anglické a německé verze textu (dokumenty Internetu) přeložili Jindřich Pilař a Miroslav Ressler

09.02.2015