Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory Regionální funkce veřejných knihoven Sdružení knihoven ČR - Sekce pro regionální funkce 10. jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 31. 5. 2006

10. jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 31. 5. 2006

Pracovní jednání se uskutečnilo v zasedací místnosti Národní knihovny v Praze za účasti zástupců krajských knihoven. Jednání zahájil a vedl PhDr. Vít Richter spolu s PhDr. Vyčichlem. Účast dle prezenční listiny.

Úvodní slovo pronesl generální ředitel Národní knihovny Mgr. Vlastimil Ježek.

  1. Regionální funkce v roce 2005: výroční zpráva - Mgr. Zemánková

Mgr. Zemánková ve své prezentaci seznámila s hlavními výsledky a údaji za rok 2005, které budou obsahem Výroční zprávy RF 2005 za celou ČR. Prezentace bude vystavena na webu NK ČR v sekci Regionální funkce knihoven. Před zveřejněním bude Výroční zpráva zaslána k připomínkám.

  1. Regionální funkce v jednotlivých krajích: Výkon a financování za rok 2005 + změny a aktuality - dr. Richter, dr. Vyčichlo + metodici KK

Královehradecký kraj - částka na rok 2006 stejná jako na rok 2005. Na rok 2007 je zpracován návrh na valorizaci (od r. 2003 se náklady na provoz zvýšily o cca 10 %).

Kraj Vysočina - Financování RF beze změn, kraj poskytl dotaci na zajištění PC pro knihovny ve výši 60 % nákladů.

Ústecký kraj - dotace na rok 2005 přišla se značným zpožděním (červen 2005); částka na letošní rok byla pokrácena o 24 % (dotace byla poukázána až v květnu).

Liberecký kraj - po vyjednávání s krajem byla na rok 2006 přidělena částka nižší o 800 tis. (na úkor krajské knihovny).

Zlínský kraj - Zastupitelstvo kraje schválilo dotaci až v červnu, navýšení cca o 180 000,- pro některé pověřené knihovny; krajská knihovna zpracovala nový materiál o základních pravidlech financování RF, který vzala Rada kraje na vědomí (platit by měl od roku 2007).

Pardubický kraj - financování RF v roce 2005 bez problémů, významná podpora internetizace knihoven ze strany kraje; pro rok 2006 bylo schváleno nepatrné navýšení; v letošním roce kontroly pro neprůhlednost systému výkonu RF.

Jihočeský kraj - v roce 2005 vylepšení situace díky projektu SROP; na rok 2006 přidělena výjimečná dotace na dořešení projektu SROP (do poloviny července bude obslouženo 220 knihoven).

Středočeský kraj - v roce 2005 si kraj ponechal rezervu 3 mil. Kč, kterou použije jako grant; v roce 2006 do provozu uvedena nová koncepce výkonu RF (5 pověřených knihoven), sepsány nové smlouvy; připravuje se evaluace systému RF; finanční prostředky navýšeny cca o 3,5 % (součástí je i grantový program).

Karlovarský kraj - v roce 2005 úspěšně proběhl projekt SROP; na rok 2006 navýšen rozpočet pro krajskou i pověřené knihovny.

Jihomoravský kraj - r. 2005 bez problémů, krajská knihovna zpracovala novou koncepci do r. 2010, čeká se na schválení nutno řešit půjčkami pro pověřené knihovny; podpis nových smluv s pověřenými knihovnami.

Plzeňský kraj - na rok 2005 zkrácena dotace o cca 2 500 000,- Kč, krajem vytvořeny limity pro čerpání finančních prostředků na výkon RF na osobní náklady, což mělo za následek snížení pracovních úvazků v kraji o celých 5. Na rok 2006 navýšena dotace o 500 000,- Kč, které jsou určeny pro pověřené knihovny.

Olomoucký kraj - na rok 2006 navýšení finančních prostředků o 140 000,- Kč; dotace byla poukázána v 1. čtvrtletí; kraj zakomponoval Metodický pokyn pro výkon RF do své krajské koncepce; byly zpracovány standardy VKIS, výsledky jsou k dispozici na webu krajské knihovny.

Praha - v roce 2005 byla poukázána plná výše dotace na výkon RF; financování v roce 2006 je nejisté, MKP zatím bez bližších informací; systém je prozatím financován z prostředků MKP.

Moravskoslezský kraj - v letech 2005 a 2006 dotace bez problémů, v kraji přibylo několik pověřených knihoven.

Mgr. Petra Miturová (MK ČR) informovala o probíhající kontrole NKÚ na MK ČR. NKÚ si vybral 8 krajů (vždy krajskou a jednu pověřenou knihovnu). Mgr. Miturová apelovala na sjednocení účetních dokladů pro NKÚ.

  1. Statistický výkaz KULT (MK) V 12-01 - dr. Radová, dr. Lindnerová (NIPOS)

Hodnocení roku 2005: NIPOS obdržel 5913 statistických výkazů od knihoven; poděkování zejména pověřeným knihovnám za spolupráci. Dr. Lindnerová apelovala na evidenci nově pověřené knihovny u NIPOS. V jednom kraji se nepodařilo v úplnosti shromáždit statistické údaje ze všech knihoven a NIPOS musel udělat dopočet. Počty obsluhované populace neodpovídaly realitě - informace o počtu obyvatel možno získat na webu ČSÚ.

Rok 2006: Výkaz bude beze změny.

Rok 2007: Byly přijaty některé návrhy na změnu statistického výkazu: zaveden nový řádek virtuální návštěvy, evidenční číslo knihovny, odstraněna byla položka grafických dokumentů, položka konzultace, položka pobočky, omezeno vykazování služeb MVS, zjednodušena hlavička, rozšířena kolonka vzdělávacích akcí. Přesná akceptace úprav bude zaslána dr. Richterovi.

NK ČR vypracuje do konce srpna návrhy definic do nového statistického deníku. Dále zpřesní stávající definice ve statistickém deníku a přiblíží je normě ISO.

Do konce června knihovny nahlásí požadovaný počet statistických deníků na rok 2007-2008 dr. Lindnerové na adresu: lindnerova@nipos.cz

Ing. Macháček ve své prezentaci Vyhodnocení standardů VKIS představil nově vytvořenou aplikaci pro srovnávání standardů. Zdrojem dat bude statistický výkaz KULT.

Celková suma vynaložená v roce 2004 na nákup knihovního fondu činila 257 165 000,- Kč, v roce 2005 pak 294 341 000,- Kč.

  1. Projekt internetizace knihoven: stav a problémy v jednotlivých krajích i na celostátní úrovni - Dr. Richter

Dr. Richter ve své prezentaci seznámil se stavem Projektu internetizace knihoven a číselnými ukazateli. Návrh na pokračování PIK po roce 2006, který čeká na schválení ve vládě, obsahuje i rozhodnutí, že PIK bude hrazen do konce roku 2010. Od 1. 6. 2006 se zvýší kapacita připojení na 2 Mbit/s a přípojku bude moci využít i provozovatel knihovny. MK ČR zpracuje do konce roku 2006 návrh na seznam licencí informačních zdrojů, které budou v rámci PIK zpřístupňovány zdarma. V průběhu července zveřejní ČTc seznam, kde lze připojit ADSL. Dotazy a připomínky k nepřipojitelnosti knihoven zasílat dr. Richterovi.

  1. Spolupráce knihoven s regionální funkcí se souborným katalogem ČR - dr. Svobodová

Metodický pokyn pro výkon RF, který obsahuje atest pověřené knihovny doporučuje, aby každá pověřená knihovna odesílala záznamy do Souborného katalogu ČR. Snahou Souborného katalogu je vytvoření účinného nástroje pro vyhledávání titulů pro uživatele. Dr. Svobodová apelovala na spolupráci pověřených knihoven, v rámci níž se nechají v Souborném katalogu zaregistrovat a otestovat (jsou důležitým zdrojem informací o regionální literatuře!) Jako problém se jeví, že většina pověřených knihoven přispívá do souborného katalogu systému Lanius SKAT, a tak nemá zájem o další odesílání záznamů. Dr. Svobodová nabídla možnosti školení pro pověřené knihovny v jednotlivých krajích. Bylo navrženo dohodnout spolupráci mezi ing. Šilhou (LANIUS) a NK ČR.

Během června bude na webu zpřístupněn formulář na aktualizaci kontaktních údajů v Adresáři knihoven a knihovny obdrží e-mailem heslo pro vstup. Veškeré dotazy na dr. Svobodovou: eva.svobodova@nkp.cz

Jednotlivé krajské knihovny budou o možnostech školení a spolupráce informovat své pověřené knihovny.

  1. Různé

Regionální funkce: informace pro samosprávu - dr. Vyčichlo

Dr Vyčichlo seznámil s dopisem pro starosty obcí, který podává základní charakteristiku výkonu regionálních funkcí. Dopis je součástí přílohy a je k dispozici všem zúčastněným.

Aktuality z oblasti vzdělávání - Mgr. Zlata Houšková

Osa vzdělávání klesá, klesají počty i účastníci PC kurzů, ale i v jiných odborných. Vzhledem k tomu, že v Praze jsou kurzy stále předimenzovány, Mgr. Houšková doporučila výuku odborných seminářů v krajských knihovnách (např. AACR2R, právní problematika). Letos vznikne e-learningový kurz na změny v AACR2R.

Karlovy Vary zpracovaly projekt do SROP na vytvoření rekvalifikačního kurzu pro knihovníky.

Novinky z legislativy: knihovní zákon a autorský zákon - dr. Richter

V novele knihovního zákona je posunut termín připojení všech knihoven evidovaných u MK ČR do 31. 12. 2007. Dále byla změněna formulace ustanovení o poskytování internetu zdarma.

V novele autorského zákona byly zvýšeny poplatky z 10 na 20 haléřů za úplatnou kopii, přičemž platba proběhne ze 70 % zhotovených kopií.

AZ obsahuje také povinnost knihoven platit odměnu autorům za absenční výpůjčky ve výši 0,50 Kč za výpůjčku. Odměna se bude hradit za 70% realizovaných výpůjček (odpočítávají se prezenční výpůjčky, prolongace a výpůjčky volných děl) a bude hrazena ze státního rozpočtu prostřednictvím NK ČR. Statistická data o výpůjčkách pro Dilia bude dodávat NIPOS + NK ČR - apel na pečlivou evidenci výpůjček v statistickém výkaze KULT. Veřejná čtení formou citace nejsou možná - bude zřejmě zajištěno formou kolektivní smlouvy s Dilia (ohlašovací povinnost, mělo by se jednat o bezplatnou licenci). Elektronické dodávání dokumentů bude zřejmě ošetřeno licenční smlouvou, do budoucna se počítá s navýšením poplatku. Účinnost zákon nabývá v den vyjití ve Sbírce zákonů.

Měření kvality a výkonu činnosti knihoven - informace o činnosti pracovní skupiny - dr. Richter

Projekt úspěšně pokračuje, spolupracuje cca 40 knihoven od krajských až po ty nejmenší. V současné době probíhá analýza dat. NIPOS získal grant na definování databáze pro potřeby porovnávání - pracovní skupina dodá podklady do září. Možnost přidat se do projektu trvá.

Stanovení termínu a místa celostátního semináře k problematice výkonu RF - dr. Richter

Zúčastnění se shodli, že zájem pověřených knihoven o seminář trvá, předpokládá se, že seminář proběhne počátkem roku 2007 v Pardubicích.

Příloha: Dopis starostům o výkonu RF

Zapsala: Mgr. Dagmar Čerňová, Mgr. Vladana Pillerová
Odsouhlasil: dr. Vít Richter, dr. J. Vyčichlo

10.01.2018