Information for libraries

 • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory IROP 2021 – 2027

IROP 2021 – 2027

Integrovaný regionální operační program na období 2021 - 2027. Prioritou programu je vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

Dotazy k výzvě na knihovny můžete pokládat prostřednictvím Konzultačního servisu IROP - Konzultační servis IROP - Centrum - zkušený a spolehlivý partner pro váš region (crr.cz)

Jako součást Specifického cíle 4.1 Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu bude možné v knihovnách podpořit

 • Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení
  • vybudování, modernizace a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.

 

Zde budou podporovány i základní knihovna dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů (pravděpodobně za podmínky, že knihovna bude zapsaná v evidenci knihoven k datu vyhlášení výzvy).

Důležitou podmínkou je, aby projekt byl v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP) nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání (KAP) platným pro území realizace projektu k datu předložení žádosti o podporu.

Z toho plyne že ve studii proveditelnosti projektu je nezbytné uvést odkaz na Strategický rámec MAP/KAP platný pro území realizace projektu k datu předložení žádosti o podporu. Způsobilé výdaje projektu nesmí přesahovat celkové výdaje uvedení ve Strategickém rámci příslušné MAP/KAP.

Typy příjemců:

    • školské právnické osoby
    • obce
    • dobrovolné svazky obcí
    • kraje
    • organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji
    • NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
    • církve
    • církevní organizace
    • OSS
    • PO OSS
    • ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

Vyhlášení výzvy lze očekávat koncem tohoto roku 2022.

Z IROP 2021-2027 ze Specifického cíle 4.4 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích bude možné podporovat knihovny z uvedených kategorií:

 

Dále bude možné podporovat z IROP ze Specifického cíle 5.1 Komunitně vedený rozvoj (projekty v rámci tzv. Místních akčních skupin) jakékoliv:

 

Zde zveřejněné seznamy podporovaných knihoven jsou pouze orientační. Žadatel vždy ve studii proveditelnosti popíše a doloží, do které kategorie knihovna spadá.

Co bude možné z IROP 2021 - 2027 v knihovnách podpořit?

 • revitalizace knihoven, včetně nové výstavby,
 • expozice,
 • depozitáře,
 • technické zázemí,
 • návštěvnická centra,
 • edukační centra,
 • restaurování knihovních fondů, vybavení pro konzervaci a restaurování,
 • evidence a dokumentace  knihovních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software,
 • ochrana knihovních fondů,
 • technické vybavení knihoven.

Typy příjemců:

 • obce
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem

 

Předpoklad vyhlášení výzev pro knihovny z SC 4.4 je červenec / srpen 2022 po schválení Programového dokumentu IROP Evropskou komisí.

09.12.2022