Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Legislativa, standardy Legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. a návazné prováděcí přepisy Evidence knihoven - raději dříve než nikdy

Evidence knihoven - raději dříve než nikdy

Ministerstvo kultury oznamuje všem knihovníkům, zřizovatelům a provozovatelům knihoven, že podle zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) byla ve spolupráci s Národní knihovnou ČR vytvořena databáze pro evidenci knihoven. Každá ze zapsaných knihoven tak bude mít snazší možnost spolupráce se státními či oblastními institucemi. Evidence je veřejně přístupným informačním systémem a tedy kýmkoliv a kdykoliv použitelná.

Hlavní důvody pro zapsání knihoven do zmíněné evidence jsou v zásadě tři:

  1. evidované knihovny mají možnost žádat dotaci z peněžních prostředků státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu podle zvláštního zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (§ 15 knihovního zákona)
  2. evidované knihovny mohou při revizi knihovních fondů využít výjimky ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (§ 16 knihovního zákona)
  3. za evidované knihovny sjednává Národní knihovna ČR smlouvy s ochrannými autorskými organizacemi, zastupuje knihovny systému knihoven při jednání s kolektivními správci autorských práv ve věci úhrady odměn za užití autorských děl. (zákon č. 121/2000 Sb.) (§ 9 knihovního zákona)

Pro usnadnění a urychlení práce na obou stranách připravilo Ministerstvo kultury stručné a jasné vzory žádosti pro zápis do evidence knihoven: Vzor žádosti o evidenci knihoven - právnické osoby (.docx) a Vzor žádosti o evidenci knihoven - fyzické osoby (.docx). Obě žádosti jsou rovněž k dispozici ke stažení na stránkách Ministerstva kultury ČR.

Národní knihovna ČR ve spolupráci s knihovnami připravila vzorový knihovní řád pro menší knihovny.

Pro podání návrhu zápisu je třeba splnit několik zásadních formalit: uvést veškeré potřebné údaje dle § 5 odst. 3 knihovního zákona, přiložit nezbytné přílohy (knihovní řád a zřizovací listinu popř. statut) a zaslat na Ministerstvo kultury, odbor umění a knihoven, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1. Návrh zápisu do evidence knihoven se podává písemně, poštou, nikoliv prostřednictvím e-mailu.

Při zápisu knihovny, jejímž provozovatelem je právnická osoba, mohou nastat 2 základní případy:

  1. knihovna je právnickou osobou, tzn. má právní subjektivitu. Potom je sama sobě provozovatelem a údaje o provozovateli i knihovně vyplňuje pouze o své instituci. Nikde se neobjeví údaj o jejím zřizovateli. Takovým příkladem je třeba Národní knihovna ČR.
  2. knihovna nemá právní subjektivitu, je součástí jiné právnické osoby. To platí např. v případě většiny obecních knihoven, vysokoškolských knihoven nebo knihoven, které jsou součástí např. kulturních středisek atd. Potom v části o provozovateli vyplňuje údaje o právnické osobě, jíž je knihovna součástí a údaje o vlastní knihovně se objeví v části knihovna.

Je-li provozovatelem knihovny fyzická osoba, postupuje se analogicky podle bodu 2. Zřizuje-li jeden provozovatel více knihoven, podává potom za každou knihovnu žádost zvlášť.
Upozornění: dle § 7 odst. 1 knihovního zákona má každá zapsaná knihovna povinnost informovat o změnách údajů evidovaných v evidenci knihoven do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Formuláře žádosti o změnu údajů v evidenci knihoven jsou k dispozici na webu Ministerstva kultury ČR. Za neohlášení změn do evidence knihoven hrozí sankce (§ 19 a §20 knihovního zákona).

Změny v evidenci knihoven od 1. 1. 2008

Dle ustanovení § 24, odst. 2) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v platném znění, mohly být do evidence knihoven, vedené Ministerstvem kultury, zapsány i knihovny, které do 31. 12. 2007 neumožňovaly přístup k informacím na internetu, k nimž má knihovna bezplatný přístup.

Zápis v evidenci těch knihoven, které tuto službu nebudou poskytovat od 1. ledna 2008, ministerstvo kultury na základě  výše uvedeného ustanovení zruší.

V evidenci knihoven tak budou vedeny pouze knihovny, poskytující všechny veřejné knihovnické a informační služby, stanovené knihovním zákonem.

Ministerstvo kultury bude v rámci své běžné kontrolní činnosti poskytování knihovnických a informačních služeb ověřovat ve vybraných knihovnách dle platné právní úpravy a interního plánu kontrol.

Předpokládá se, že provozovatelé knihoven sami zmíněnou podmínku knihovního zákona dodrží, neboť neoprávněné přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu by mělo nepříznivé právní důsledky.

Knihovní zákon vymezuje knihovnu jako zařízení, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby stanovené knihovním zákonem, a které je zapsáno v evidenci knihoven. Nespecifikuje se, v jaké organizační části knihovny mají být jednotlivé služby poskytovány, toto rozhodnutí je tedy na zvážení provozovatele s tím, že místo poskytování služeb je vhodné upřesnit v knihovním řádu.

Knihovnám, které nebudou v evidenci knihoven zapsány, nebude možno poskytovat  z peněžních prostředků státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu účelově určené dotace. Tyto knihovny rovněž  nebudou  při revizi knihovního fondu postupovat dle příslušných ustanovení knihovního zákona, ale dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

V oblasti spolupráce evidovaných a neevidovaných knihoven, např. v rámci meziknihovních služeb, je na zúčastněných knihovnách, jak nastaví její mechanismy; knihovní zákon tuto problematiku neupravuje.

Účelové dotace ze státního rozpočtu mohou být dle § 15 knihovního zákona a dle nařízení vlády č. 288/202 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, určeny provozovatelům knihoven, zapsaným do evidence knihoven. Ministerstvo kultury bude nadále poskytovat dotace výlučně knihovnám, zapsaným v evidenci knihoven. Poskytování dotací provozovatelům knihoven z jiných rozpočtových kapitol je ponecháno na úvaze příslušných ústředních orgánů státní správy.

 

08.10.2018