Information for libraries

 • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory Regionální funkce veřejných knihoven Sdružení knihoven ČR - Sekce pro regionální funkce Zápis z pracovního jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 13. května 2003

Zápis z pracovního jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 13. května 2003

Pracovní jednání se uskutečnilo dne 13. května 2003 v zasedací síni Národní knihovny ČR v Praze za účasti zástupců KK a garantů za zpracování jednotlivých standardů regionálních funkcí. (Prezenční listina uložena u zápisu v SVK Plzeňského kraje.) Jednání, které bylo připraveno ve spolupráci s Odborem knihovnictví NK ČR, zahájil a střídavě vedl PhDr. Jaroslav Vyčichlo a PhDr. Vít Richter.

1. Dopracování obsahu a sjednocování formální podoby standardů, které budou platné pro KK i PK (Mgr. Zemánková)

Byl projednáván návrh metodického doporučení Regionální funkce krajských knihoven, část "Standard kvality a kvantity", jako materiál, který je připravován a bude vydán MK ČR jako doporučující zejména pro krajská zastupitelstva, krajské úřady, KK a PK. Většinou účastníků byla odsouhlasena "verze bez peněz"a bez uvedení úvazku. Interní verze ovšem budou tyto údaje obsahovat. Rovněž budou uvedeny tarifní třídy (staré i nové) a nebudou rozlišovány části "povinné" a "nepovinné". Autoři standardů doplní parametr předpoklad pro výkon standardu (pro jednotlivého pracovníka).

 1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory.
 2. Statistika knihovnických činností
  - u těchto standardů bude úvazek uveden v příloze.
 3. Vzdělávání knihovníků, semináře, porady
  - nebudou uvedeny údaje v poznámce.
 4. Tvorba výměnných fondů, cirkulace, distribuce
  - termíny profesionální a neprofesionální budou řešeny (a to pro celou terminologii RF na podzimním setkání NK ČR s dr. Radovou z IPOS). Při úvazku do 15 hodin je zatím knihovna neprofesionální, nad 15 hodin profesionální. Úprava v definici okruh příjemců: "Základní knihovny kraje zřizované obcí, především knihovny, které o to požádají a žádost stvrdí smlouvou s PK/KK." Parametr náklady bude přesunut do interního materiálu.
 5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
  - u parametru okruh příjemců sjednotit terminologii. Tabulka v EXCELu bude uvedena v interním materiálu.
 6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce
  - u parametru jiná měřítka: "Minimální příspěvek obce 10,- Kč na 1 obyvatele" byl potvrzen.
 7. Podpora servisních činností AKS zajišťujícího výkon regionálních funkcí
  - změna názvu na"Servis AKS". Okruh příjemců: nebudou uvedeny profesionální a neprofesionální knihovny. V interním materiálu budou uvedeny:
  1. Knihovnické standardy a
  2. Technické standardy

  Nabídka služeb
  - po opravě seznamu tento souhrn nebude přiložen k oficiálnímu metodickému pokynu.

Metodický pokyn, který bude pokynem MK ČR, bude obsahovat: standardy, cíle RF, statistický výkaz, atest, a klíč k rozdělování finančních prostředků (bude zpracováno na základě Nařízení vlády č. 288/2002 Sb. s obdobnými parametry rozdělování dotace).
Úpravy standardů, jejich doplnění a případné připomínky k přenosu dotace na RF na kraje v souvislosti s rozpočtovým určením daní, předat Mgr. Zemánkové do 25.5. 2003.

2. Různé

 • Byl akceptován ATEST ( Co by měla splňovat pověřená knihovna) v nezměněné podobě.
 • Informace ředitelky MSVK ing. Prchalové o jednání s krajským úřadem Severomoravského kraje o určení financí a jejich schválení.
 • Dr. Vyčichlo informoval o jednání s předsedou Komise pro kulturu a památkovou péči Asociace krajů ing. Šormem. Byl předán krátký souhrn představ KK o financování RF jednak ing. Šormovi, jednak dr. Richterovi. Stejný materiál bude zaslán vybraným ředitelům a metodikům, kteří se účastní práce na koncepci krajského knihovnického systému. Dr. Richter informoval o přípravě jednání výše citované komise Asociace krajů dne 27.5. 2003 v Hradci Králové, na které je pozván.
 • Z jednání vyplynul důraz na požadavek, aby se finanční dotace na výkon RF staly součástí rozpočtů provozovatelů KK a PK od samého počátku kalendářního roku.
 • Statistický výkaz výkonu RF - rozdán novelizovaný tiskopis. Od předchozího se odlišuje pouze v:
  • parametru vzdělávání knihovníků, semináře (rozdělení vzdělávacích akcí, kde je třeba rozlišit všechny uspořádané akce a z toho RF),
  • upřesnění definice počet pracovníků zajišťujících RF,
  • vykazování vzdělávacích akcí,
  • tabulka v elektronické podobě bude pro lepší orientaci uvedena v excelové podobě.
 • Koncepce krajského systému knihoven (Dr. Richter): za důležité se považuje schválení koncepce krajským orgánem. Do podzimu je nutné tyto koncepce dohotovit, sjednotit strukturu, doplnit a předat na MK ČR. Dr. Richter navrhl jednání úzké pracovní skupiny, která by vypracovala na společném setkání vzorovou koncepci. Po ukončení jednání se přítomní ředitelé krajských knihoven dohodli, že jednání této skupiny se uskuteční v KK Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Účastní se: Dr. Richter, (který pověří další dva pracovníky odboru knihovnictví NK), Mgr. Gec, Mgr. Zoubek, Mgr. Svobodová, dr. Bínová, Ing. Prchalová, Mgr. Helcelet, Mgr. Giebisch, Dr. Vyčichlo. Schůzka se uskuteční ve dnech 1. a 2. července.

 

Zapsal Mgr. Jiří Kárník,
odd. vzdělávání a organizace knihovnictví
Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje

10.01.2018