Information for libraries

 • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory Regionální funkce veřejných knihoven Sdružení knihoven ČR - Sekce pro regionální funkce 3. porada Sekce SDRUK pro regionální funkce

3. porada Sekce SDRUK pro regionální funkce

Porada se konala dne 11. 3. v zasedací síni Národní knihovny ČR v Praze za účasti zástupců Krajských knihoven (ředitelů a vedoucích metodických pracovníků), zástupců NK ČR a MK ČR. Jednání, které bylo připraveno ve spolupráci s Odborem knihovnictví NK ČR, zahájil a vedl PhDr. Jaroslav Vyčichlo.

1. Převod stávajících dotací na regionální funkce do rozpočtů krajských úřadů - legislativní zabezpečení dotací ve prospěch výkonu RF.

Program podpory výkonu regionálních funkcí nebude od roku 2004 dále pokračovat, finance budou převedeny do krajských rozpočtů. Jde o rozhodnutí politické, související se snahou krajů o obecné zvýšení příjmů krajů z daňových výnosů. Protože tento převod bude proveden i v jiných resortech a dotkne se stávající legislativy, zejména speciálních zákonů, předpokládá se jejich novelizace jediným zákonem a pouze ve věcech, které se převodu finančních prostředků týkají. Za tím účelem připravila Mgr. Koubová návrh novely knihovního zákona, novely nařízení vlády č. 288/2002 Sb. ze dne 29. května 2002, kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, a změny zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). S návrhy byli přítomní seznámeni předem. (Příl. č. 1).

Po delší diskusi a objasnění obecného mechanismu novel speciálních zákonů, a informaci o tom, že standardy RF vyhlášené v stávajícím usnesení vlády k RF budou po úpravách zahrnuty do nového nařízení vlády, které nelze dle informace Mgr. Koubové vydat bez zmocnění z knihovního zákona, a tudíž bez jeho novelizace, se přítomní ředitelé KK (dr. Cempírková, ing. Prchalová, dr. Vyčichlo, dr. Bínová, dr. Řehák a další), i vedoucí metodických pracovišť shodli na názoru, že navržené legislativní změny jsou danou situací vynucené, avšak přijatelné, s výjimkou návrhu sankce, směrované proti krajské knihovně. Sankce takto stanovená nepostihuje viníka, neboť k vážnému narušení výkonu RF může dojít zejména nebo takřka pouze pro nedostatek finančních prostředků. Ve svém důsledku je sankce kontraproduktivní. Nebude-li pro výkon RF ze strany kraje zajištěna potřebná dotace, nemůže KK výkon RF v kraji ovlivnit a ještě může být sankcí krácena na svém rozpočtu pro běžný provoz.
Ředitelé KK se shodli dále na tom, že část finančních prostředků v rozpočtech KK i PK lze sice určit na výkon RF, ale nikdy nebude možné zabránit případnému krácení jejich rozpočtů na provoz. Může se tak stát, že RF budou hrazeny z jediných prostředků, které nemají v rozpočtech knihoven mandatorní charakter a to jsou už dnes nedostatečné prostředky určené na nákup knihovních dokumentů.

Dr. Richter při té příležitosti zhodnotil zaslané Koncepce krajských knihovnických systémů (Koncepce výkonu RF v kraji), konstatoval, že ne ve všech případech se jedná o koncepci. Koncepce je třeba novelizovat, případně dokončit a upravit podle materiálu Metodika střednědobých koncepcí, která je přílohou k usnesení vlády ze dne 3. ledna 2001 č. 10. Citovaná metodika byla v písemné formě předána zástupcům KK. Součástí koncepce musí být i rozpočet na RF, který musí vycházet z odsouhlasených standardů. Termín novelizace koncepcí bude stanoven na semináři v Pardubicích tak, aby koncepce mohly být použity jako podklad pro sestavování krajských rozpočtů na rok 2004 .
PhDr. Richter doporučil, aby koncepce byly schváleny krajem, a staly se tak závazným dokumentem. Bylo by užitečné, kdyby MK ČR doporučilo krajům postup pro zajištění výkonu regionálních funkcí.

2. Standardy výkonu regionálních funkcí pro krajskou knihovnu a pověřenou knihovnu z hlediska KK.

V diskusi se došlo k závěru, že standardy vydané vládním nařízením nemohou odpovídat současnému stavu výkonu regionálních funkcí ve všech krajích, protože potřebnost konkrétních druhů služeb v jednotlivých regionech historicky byla a stále je různá. Jejich novelizace a zakotvení do vládního nařízení je připravováno se záměrem vytvořit legislativní prostředí pro udržení výkonu RF se zabezpečenými zdroji finančních prostředků. Účastníci porady jsou toho názoru, že stávající standardy pro výkon RF je třeba revidovat a upravit z hlediska potřeb obsluhované knihovny a stávající praxe. Ing. Prchalová navrhla sestavení nového standardu pro servis výpočetní techniky, který se stane závazným pro výkon regionálních funkcí. Standardy musí být chápány jako minimum v dané RF, závazné pro všechny obsluhované knihovny všech krajů, které se k výkonu dané funkce smluvně zaváží. NK ČR provede analýzu výsledků poskytování RF v krajích za rok 2002 na základě sebraných statistických výkazů a poskytne její závěry ke zpracování revizí standardů.

Všechny krajské knihovny zašlou do 21. 3. 2002 stanovisko k současným standardům a podle svých zkušeností navrhnou změny. Na základě došlých stanovisek a analýzy plnění standardů v roce 2002 bude provedena revize standardů a zpracován nový návrh standardů. Stanovisko zašlou KK do 21.3. 2003 do NK ČR Mgr. Zemánkové ladislava.zemankova@nkp.cz. NK ČR předá souhrny všech připomínek k jednotlivým standardům těm, kteří budou pracovat na jejich revizi.

Svůj souhlas s prací na revizi stávajících standardů vyjádřili a prací byli pověřeni:

 1. Standard pro servis výpočetní techniky - nově koncipovat:
  Bc. Šedá za MSVK v Ostravě.
 2. Revize standardu Poradenská a konzultační činnost, plány, rozbory. Mgr. Zemánková K ČR, Mgr. Nejezchlebová MZK.
 3. Revize standardu Vzdělávání knihovníků, semináře a porady. Mgr. Houšková NK ČR, PhDr. Hájková VK v Č. Budějovicích.
 4. Revize standardu Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce. Mgr. Skopová KVK Liberec, Mgr. Doubková SVK Ústí n.Labem.
 5. Revize standardu Pomoc při revizi a aktualizaci KF. Dr. Vyčichlo a J. Karník. SVK Plzeňského kraje.
 6. Zpracování KF placených knihovnami (obcemi), jejich distribuce. Mgr. Zoubek MK Děčín, Mgr. Gec KK Vysočina.

Zmíněné kolegyně a kolegové a KK, jichž jsou zaměstnanci, budou prezentovat návrhy na revizi standardů na semináři v Pardubicích. 15. a 16. 4. 2003. Zde budou návrhy předmětem diskuze.
Do programu byl na návrh NK ČR zahrnut také příspěvek PhDr. Hemoly k možnosti zahrnout MVS do regionálních funkcí. Mezi účastníky převládl názor, že se jedná o jednu ze základních VKIS nikoliv o RF.

3. Standardy veřejných knihovnických a informačních služeb

Přípravu standardů veřejných služeb garantuje Ministerstvo vnitra ČR. Není připravován jediný zákon o standardech, ale standardizace bude upravena novelami speciálních zákonů nebo prováděcími předpisy k těmto zákonům. MK ČR připraví za tím účelem do června 2003 novelu knihovního zákona, která postihne standardy VKIS.

Na 3. zasedání ÚKR byla ustavena pracovní skupina pro přípravu standardů VKIS ve složení PhDr. Richter, PhDr. Friedlová, PhDr. Kašpárková, Ing. Nivnická, Mgr. Pěta. Tato pracovní skupina se poprvé sejde 18.3.2003.

4. Atest pověřené knihovny z hlediska krajské knihovny

Je třeba doplnit a upřesnit, resp. vyjádřit svůj názor na tzv. Atest pověřené knihovny. V diskusi bylo navrženo zahrnutí upraveného atestu do vládního nařízení. Úkol pro pracoviště zabývající se řízením regionálních funkcí v kraji. Připomínky zaslat do 21. 3. 2003 Mgr. Zlatě Houškové.

5. Statistika knihovnictví (inventura problémů)

Dr. Vyčichlo ve spolupráci s Mgr. Zemánkovou upraví definici pojmů obsloužená a obsluhovaná knihovna. Nezřetelná je i definice pojmů profesionální a neprofesionální knihovna.
Chyby a problémy se zpracováním statistiky ve výkazu Kult.(MK) V 12 - 01 specifikovat a souhrny nedostatků předat do 21.3. 2003 do NK ČR Mgr. Zemánkové. Jedná se zejména o nejasnosti v definicích, sjednocení definicí uvedených na výkazu s definicemi v denících, problémy se software, na němž je statistika zpracovávána, jiné - vše, co se zdá být nepřesné nebo nejednoznačně vykládané. Získané podklady budou předány IPOS, který se k nim vyjádří na semináři v Pardubicích.

Za splnění úkolů odpovídají pracovníci KK odpovědní za statistiku v kraji.

6. Program semináře ředitelů a vedoucích pověřených knihoven ve dnech 15. a 16. 4. 2003 v Pardubicích.

Do programu jsou do této chvíle navrženy tyto bloky:

 1. čerpání financí a výkon RF v r. 2002,
 2. b) poslední stav práce na legislativních úpravách knihovnického zákona prováděných v souvislosti s převodem finančních prostředků na RF do krajů,
 3. standardy RF - prezentace revidovaných standardů - provedou revidující dvojice,
 4. atest pověřené knihovny,
 5. poslední stav práce na standardech VKIS,
 6. zabezpečení RF přenosem na další knihovny formou objednávka - faktura,
 7. kontrola projektů VISK,
 8. meziknihovní služby - každá registrovaná knihovna je potenciálním poskytovatelem MS,
 9. státem podporovaný systém NPPG, spolupráce knihoven s Centrem internetu

Na seminář do Pardubic bylo v okamžiku jednání přihlášeno 155 osob.

7. Různé

Mgr. Miturová podala informaci, že finanční prostředky na výkon RF byly pro KK poukázány již 1.3. Investiční prostředky budou uvolněny v 2. čtvrtletí. Ředitel KK dostává kopii oznámení, že dotace byla poukázána. Rozhodnutí MK ČR o poskytnutí finančních prostředků PK jsou právě odesílána provozovatelům PK.

Představena byla nová pracovnice odboru knihovnictví NK ČR dr. Eva Marvanová.
VISK 3 - knihovny, které podaly projekt na připojení k internetu získají připojení prostřednictvím ministerstva informatiky. Z MK ČR bude dotován pouze nákup knihovního softwaru. Nákup HW nebude z VISK 3 hrazen.

VISK 2 - vzdělávací centra KK budou dotována standardní částkou na uhrazení kursů ECDL. V zadávacích podmínkách VISK 2 je nově uvedeno výslovné povolení k využívání školicích center KK pro účely NPPG.

Právní platnost smlouvy s ochrannými autorskými svazy na půjčování AV médií v knihovnách se nemění do doby než dojde k nové dohodě s těmito svazy, případně k úpravě platné legislativy.

Zapsal PhDr. J. Vyčichlo

10.01.2018