Information for libraries

 • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory Regionální funkce veřejných knihoven Sdružení knihoven ČR - Sekce pro regionální funkce 7. jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 9. 6. 2004

7. jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 9. 6. 2004

Jednání se uskutečnilo ve Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích za účasti ředitelů a metodiků krajských knihoven. Po přivítání dr. Cempírkovou, ředitelkou knihovny, zahájil jednání dr. Jaroslav Vyčichlo.

 1. Výsledky dosavadní spolupráce s NK ČR, MK, MI, a firmy EUREDIS při přípravě internetizace knihoven ze SROP EU - Šárka Milcová (EUREDIS)
  Obsahem prezentace byly cíle a předmět projektu, jeho popis a jednotlivé fáze, forma financování, předkladatelé a další zúčastněné subjekty projektu. Na závěr prezentace byla jako příklad příprav projektu uvedena spolupráce SVK PK a OI PK. Z následující diskuse vyplynulo:
  - MI ČR bude žádat o odklad termínu zpracování koncepce připojení v rámci KI ISVS;
  - 10% spoluúčast MMR ČR na projektech SROP EU je přesně stanovena - MMR ČR má vyčleněny prostředky na kofinancování;
  - pokud je překladatelem projektu neplátce DPH, pak je DPH uznatelným nákladem;
  - pokud je žadatelem kraj, nemusí předkládat doklad o tom, že má finanční prostředky na zajištění projektu - postačí usnesení zastupitelstva kraje. Etapizovat projekt lze, když každá etapa je delší než rok a pokud přesahuje 4 mil. Kč na rok. Finance se vyplácí vždy po ukončení etapy.
  Z jednání vyplynulo, že bez podpory kraje nelze projekt realizovat. Na základě dopisu MK ČR, by knihovny měly získat stanovisko kraje. Bylo by vhodné z těchto jednání s krajem udělat zápis.

 2. Stávající stav internetizace knihoven - výsledek dotazníkového průzkumu
  Prezentace jednotlivých krajských knihoven jsou zpracovány v souhrnné tabulce v příloze.

 3. Internetizace knihoven - stav projektů připravovaných v jednotlivých krajích
  Jihomoravský kraj - Spolupráce s odborem regionálního rozvoje a odborem informatiky. MZK kontaktovala firma, která spolupracuje na zavedení internetu do mikroregionů. V rámci tohoto projektu bude v první výzvě připojeno 77 knihoven ke stávajícímu připojení v obcích, v rámci druhé výzvy bude vypracován samostatný projekt na připojení zbývajících knihoven. Kraj projekt podporuje, ale není zřizovatelem MZK.
  Jihočeský kraj - kraj projekt nepodpořil; v jednání je připojení v rámci projektu Jižní Čechy online, který zpracovává město.
  Severočeský kraj - kraj se prozatím nevyjádřil, knihovna rozhodně nebude podávat projekt do 1. výzvy.
  Liberecký kraj - na kraji probíhá jednání; zástupci firmy EUREDIS se zúčastní další schůzky na kraji. Pokud by se projekt realizoval, přiklání se kraj k tomu, aby žadatelem byla knihovna. Do rady kraje byl podán informativní dokument o celém projektu.
  Olomoucký kraj - kraj projevil snahu internetizovat knihovny pomocí KI ISVS.
  Zlínský kraj - projekt nebude podán do 1. výzvy.
  Moravskoslezský kraj - kraj projekt nepodporuje.
  Středočeský kraj - kraj nepovažuje tento projekt za svou prioritu, projekt podán nebude.
  Plzeňský kraj - projekt podá kraj pod názvem Rozvoj vysokorychlostního internetu a informační vzdělanosti obyvatel Plzeňského kraje do 2. výzvy. Součástí projektu bude připojení knihoven na základě průzkumu MK ČR.
  Karlovarský kraj - kraj má jiné priority, projekt možná bude podán do 2. výzvy; kraj se přiklání k tomu, aby žadatelem byla knihovna.
  Pardubický kraj - kraj rozeslal starostům dopis s upozorněním na zpřísnění podmínek projektu a s novým dotazníkem, ten bude vyhodnocen do 30. 6. Na základě zájmu knihoven by projekt byl podán do 2. výzvy, předkladatelem projektu by byla knihovna.
  Královehradecký kraj - kraj podá do 2. výzvy projekt Internetizace královehradeckého kraje, jehož součástí bude i připojení knihoven.
  Kraj Vysočina - krajská knihovna 2x oslovila starosty a knihovny; momentálně knihovna očekává vyjádření MI ČR. 1. výzvy se knihovna určitě nezúčastní, 2. výzva bude zřejmě vyčerpána projekty OI KV.
  Praha - knihovna rezignuje na spolupráci s firmou EUREDIS, projekt bude podávat spolu s hl. městem Praha do 1. výzvy.
  Kromě Knihovny města Prahy se žádná knihovna nezúčastní podání projektu do 1. výzvy. Z diskuse vyplynuly záporné reakce na fakt, že by žadatelem projektu měla být knihovna.

 4. Porovnávání výsledků výsledky výkonu RF v krajích za r. 2003. Srovnávací tabulka
  Informace a Výroční zprávy výkonů RF má každá krajská knihovna vyvěšeny na svých webových stránkách, proto převládl názor, že tato tabulka není nezbytně nutná. Pokud by se přece jen vytvářela, je nutné vybrat takové parametry, které by byly srovnatelné. tj. musí obsahovat poměrové ukazatele. Na toto téma proběhne další diskuse.

 5. Obsah sekce Regionální funkce na Seči. Nápady k vyhlášení
  Každá krajská knihovna (odpovědní pracovníci) zpracuje příspěvek na téma Regionální funkce v kraji - shrnutí problémů, zajímavé náměty, spolupráce apod. Náměty budou zaslány do 18. 6. 2004 dr. Vyčichlovi (vycichlo@svkpl.cz) a dr. Kubíčkovi (kubicek@mzk.cz). Zástupci knihoven byli požádáni, aby za stejným účelem apelovali na pověřené knihovny.

 6. Různé
  Námět na příští konferenci Knihovny současnosti v Seči - názor na roli NK ČR ve vztahu ke krajským knihovnám, pokud bude schválen zákon o rozpočtovém určení daní (kontrolní a metodická funkce).
  Z diskuse vyplynul návrh na elektronickou konferenci krajských metodiků pro další komunikaci. Přílohou zápisu je seznam e-mailových adres krajských metodiků. Elektronickou konferenci zřídí na svém serveru SVK PK na adrese metodika.sdruk@svkpl.cz

 


Zapsala: Mgr. Dagmar Čerňová
Odsouhlasil: dr. Vyčichlo

10.01.2018