Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory Regionální funkce veřejných knihoven Sdružení knihoven ČR - Sekce pro regionální funkce Zápis z pracovního jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 22. října 2003

Zápis z pracovního jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 22. října 2003

Jednání proběhlo ve Sborovně Národní knihovny v Praze.

1. Úvodní slovo (PhDr. Vít Richter)
Usnesení vlády z 8. 10. 2003 potvrzuje pokračování Státní informační politiky, existenci programu VISK, stanovuje MI připojení veřejných knihoven k internetu do roku 2006. MI spolu MK má za úkol do 31. 12. 2003 připravit koncepční materiál k této internetizaci knihoven.

2. Představení projektu firmou EUREDIS (ing. Michal Šperling)
Dotazníková akce MMR má za úkol předběžně zjistit, zda jsou krajské knihovny ochotny a schopny se podílet na projektu v rámci strukturálních fondů EU, jehož cílem je vytvoření informačních center v obci z knihoven, vybavit je výpočetní technikou a připojením k internetu do konce roku 2006 s odpovídajícím vyškolením obsluhy. Byla nastíněna role krajských knihoven v projektu - důležité je vyslovení zájmu o účast na projektu, vyplnění předběžného dotazníku (na zákl. odhadu ze statistik, není nutno zjišťovat nákladným způsobem) a následné lobování pro projekt na úrovni kraje. Firma EUREDIS na základě osobních kontaktů zanalyzuje zájem knihoven, pomůže s projektovými žádostmi v rámci jednotlivých krajů, zúčastní se jednání o spolufinancování projektu ze strany MI a MK a jednání s ostatními krajskými knihovnami, sekretariáty regionálních rad a CRR a při schválení projektu převezme realizaci projektu.

3. Vyplňování dotazníků
Firma EUREDIS pošle krajským knihovnám předvyplněný dotazník. Dotazník bude primárně zaměřen na registrované malé knihovny bez internetu, včetně poboček (minimální povinná varianta kalkulace zpracované firmou EUREDIS). Kalkulace je předběžná a v případě, že některé ceny krajským knihovnám nevyhovují, mohou si je změnit. Vyplněný dotazník pro MMR odešlou krajské knihovny do 31. 10. 2003, kopie bude odeslána do NK ČR. Dotazník lze podat i bez vědomí kraje (ačkoliv to některé kraje po krajských knihovnách požadují).

4. Diskuse

  • Jako spolufinancování projektu je plánován 1. příspěvěk MI ve výši IP konektivity a 2. urč. příspěvky knihoven (resp. zřizovatelů). Ve většině případů se kraj zřejmě odmítne podílet na spolufinancování projektu. Příjemcem finančních prostředků by prozatím měla být krajská knihovna jako podavatel projektu.
  • Krajská knihovna bude mít na starost výběr dodavatele hardware a software.
  • Firma EUREDIS nabízí poradenskou pomoc krajským knihovnám v rámci projektu, ta by proběhla na základě uzavření smluv. Není vyloučeno, že poradenská firma bude určena krajem.
  • Obce budou osloveny, až bude známo jasné stanovisko MI a až budou mít krajské knihovny přesné podmínky. Pokud se MI jasně nevyjádří ke spolufinancování formou zaplacení IP konektivity, krajské knihovny se projektu nezúčastní.
  • PhDr. Richter dohodne s MK možnost informování krajů o projektu.
  • Další schůzka týkající se projektu bude svolána 18. listopadu 2003.

Zpracovala: Dagmar Čerňová
Ověřil: J. Vyčichlo

10.01.2018