Information for libraries

 • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory Knihovna 21. století - K21 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ HODNOTITELSKÉ KOMISE PROGRAMU KNIHOVNA 21. století konaného dne 3. 3. 2008

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ HODNOTITELSKÉ KOMISE PROGRAMU KNIHOVNA 21. století konaného dne 3. 3. 2008

Přítomni:
Ivana Troupová (Městská knihovna v Českém Krumlově)
Hana Malá (Masarykova veřejná knihovna Vsetín)
Ing. Libuše Nivnická (Knihovna J. Mahena Brno)
Jitka Tichá (Krajská knihovna Karlovy Vary)
Marcela Bukovjanová (Regionální knihovna v Teplicích)
Blanka Tauberová (Městská knihovna Sedlčany)
Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. (Vědecká knihovna v Olomouci)
Mgr. Blanka Skučková, Ing. Lenka Macholdová, Stanislava Firstová (MK)

Program jednání:

1. Zahájení a představení členů komise:            
Stanislava Firstová

2. Volba předsednictva:
proběhla jednomyslně

předsedkyně Ing. Libuše  Nivnická
místopředsedkyně   Ivana Troupová

3. Úvodní slovo:
Stanislava Firstová

 • informovala o výši finančních prostředků přidělených v letošním roce programu Knihovna 21. století - 2,155.000 Kč.
 • Tématický okruh "Ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostření" tj. restaurování historických a vzácných fondů, prevence plísní a ochrana před nepříznivými vlivy prostředí, se v letošním roce bude hodnotit odbornou komisí samostatně a výše finančních prostředků je
 • komisi byla předložena žádost o výjimku SKIPu (žádost o dotaci na zahraniční cestu-IFLA) - komise doporučila žádosti vyhovět.
 • Členky komise se shodly na tom, že nebudou zohledňovat projekty související s propagací obce a  nákup hardware, což přísluší jiným resortům či programům.
 • Ing. Macholdová požádala komisi, aby bylo jasně určeno účelové určení dotace a spoluúčasti žadatele.
 • Podle příkazu ministra č. 42/2006 ukončí práci v komisi v letošním roce Ivana Troupová a Hana Malá, kterým se poděkovalo za práci v komisi.

4. Objem rozdělovaných prostředků:

 • V letošním roce se zvýšil počet žadatelů na 182 + 9 (restaurování) žádostí, ale celkový požadavek je 4,359.926 to je nižší než v roce 2007. Žádost Města Rosice nebyla zahrnuta do programu, neboť přišla po termínu..
 • Pro srovnání - v roce 2007 bylo celkem 183 žádostí a požadavek byl 5,287.000 Kč.

5. Základní pravidla pro rozdělování financí:

 • Žádosti, které mají požadavek nižší než 5.000 Kč, nebyly podpořeny.
 • Doporučená podpora komunitních aktivit, podporovat účast občanů na životě obce. Vytvářet v knihovnách prostorové podmínky pro komunitní a kulturní aktivity.
 • V okruhu 2 Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením je třeba uvádět počet registrovaných čtenářů se zdravotním postižením.
 • Při požadavku cizojazyčné literatury, je třeba uvádět jak velký fond mají knihovny této literatury
 • Tyto skutečnosti je třeba zapracovat do podmínek vyhlášení grantu Knihovna 21. století pro rok 2009.
 • Projekty byly projednávány dle pořadových čísel, přidělených podle data doručení na MK. Po rozpravě o každém projektu pro něj byly navrženy finanční dotace a o definitivní výši se hlasovalo, při rovnosti hlasů rozhodl hlas předsedkyně (podle jednacího řádu).

6. Priority přidělování finančních prostředků

 • Doporučená podpora komunitních aktivit, podporovat účast občanů na životě obce. Vytvářet v knihovnách prostorové podmínky pro komunitní a kulturní aktivity.
 • Přednostní podpora knihoven, které ještě nikdy z programu finanční dotace neobdržely. U knihoven, které dotace získaly, byl zvažován objem prostředků, přidělených v minulosti, a efektivita jejich využití.

7. Doplnění rozhodnutí o přidělení dotace
V každém rozhodnutí bude uvedeno:

 • Přidělená částka představuje maximálně 50% celkových nákladů. Zbývajících minimálně 50% je žadatel povinen dofinancovat a též tyto vlastní zdroje doložit při vyúčtování.
 • Dotace ani vlastní spoluúčast nesmí být použita na mzdy, renovaci či modernizaci místnosti, pokud to výslovně nepovoluje rozhodnutí o poskytnutí dotace.
  • Komise zavázala tajemnici komise, aby v konkrétních případech uvedla do rozhodnutí o přidělení dotace vymezení do "Účelového určení dotace" a do "Účelového určení spoluúčasti" podle rozhodnutí komise. Kromě oznámení výše dotace bude rozhodnutí obsahovat upozornění, na co je dotace určena přednostně, na co není a čeho se spoluúčast výslovně nesmí týkat.
 • Komise nepodpořila celkem 28 projektů.

8. Závěr - přidělení finančních prostředků
Celkem bylo přihlášeno 182 projektů. Komise podpořila 154 projektů v celkové výši 2,105.000 Kč. Komise nedoporučila podporu celkem 28 projektům.

 • U podpořených projektů byla přidělena částka pokrývající buď zcela nebo zčásti jejich požadavky.

Výsledky dokladují přiložené tabulky.

Zapsala: Stanislava Firstová
Schválila: ing. Libuše Nivnická

06.02.2015