Information for libraries

 • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory Regionální funkce veřejných knihoven Sdružení knihoven ČR - Sekce pro regionální funkce 1. porada sekce pro regionální funkce SDRUK ČR

1. porada sekce pro regionální funkce SDRUK ČR

Datum konání: 3. 9. 2002
Místo konání: zasedací místnost SVK PK
Účastníci: podle prezenční listiny
Omluveni: kol. Harvánek, řed. KK Liberec, kol. Friedlová ředitelka KK Zlín, kol. Řehák, řed. Měst.K Praha, kol. Gec, ředitel KK Havl. Brod.

Program:

1. Úvod, volby
Zasedání zahájil PhDr. Jaroslav Vyčichlo uvítáním všech přítomných a zároveň v krátkosti seznámil účastníky s programem jednání, jenž byl v dopoledních hodinách vyplněn odbornými tématy a v odpoledních hodinách diskusí metodiků a separátní poradou ředitelů krajských knihoven. Poté se ujal slova dr. Kubíček. V návaznosti na semináře v Brně a Olomouci objasnil praktický význam založení sekce pro regionální funkce při SDRUK ČR a vyzval přítomné ke zvolení předsedy sekce. Předsedou sekce byl jednomyslně zvolen dr. Vyčichlo - ředitel SVK PK. Poté se přikročilo k odborným tématům vlastního programu.

2. Výsledky zavedení regionálních funkcí v krajích v r. 2002, zpráva o výkonu regionálních funkcí v kraji za I. pololetí - krajské sumáře, praktické připomínky ke zpracovanému formuláři, metodika kontrol
Byl zhodnocen stav sumářů za 1. pololetí letošního roku. Bylo shodně konstatováno, že pololetní sumář bude mít nyní pouze informativní charakter, pokud možno co nejstručnější. Finanční prostředky na FR byly poskytnuty většinou až ke konci tohoto pololetí, a tudíž nemohly být patřičně využity. Stěžejní informací o výkonu RF bude proto až sumář celoroční.
Pan Jiří Karník z metodického oddělení SVK PK přednesl příspěvek týkající se zavádění regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Poukázal především na problém neúplného vyplňování požadovaných podkladů, pozdního zasílání zpráv z některých pověřených knihoven, informoval o vzniku 3 pověřených knihoven v okrese Plzeň - sever a seznámil s průběhem školení a vzdělávání pracovníků - získávání lektorů k plnění programu VISK 2.
Další příspěvky se týkaly pozdního přidělení dotace, z čehož vyplývají další problémy, jako je např. personální obsazení a jeho udržení, kontinuita vlastní činnosti knihoven, vztahy s obcemi a knihovnami, kdy může docházet k situacím, kdy

 1. zřizovatelé tolerují financování z vlastního rozpočtu
 2. zřizovatelé nechávají tuto starost knihovnám
 3. zřizovatelé povolují činnost, až když jsou peníze na účtu.

Dr. Nádvorníková z Olomouckého kraje informovala o uzavření smluv s 3 knihovnami. V okrese Prostějov je plánováno zajištění reg. funkcí pro 113 knihoven, v okresech Šumperk a Přerov přetrvávají problémy, zatím nedošlo k dohodě mezi zřizovateli.
V Jihomoravském kraji funguje 7 okresů a 4 pověřené knihovny, v předchozím roce se připravovaly na regionální funkce, jsou předjednané smlouvy o zpětném hrazení faktur. Je zde patrný pozitivní trend vývoje.

 

3. Zabezpečení finančních prostředků na regionální funkce od 1. 1. 2003 - vícezdrojové financování, dopis hejtmanům krajů, ostatní návrhy
V této souvislosti byl zmíněn "Dopis hejtmanům" jednotlivých krajů, ve kterém bylo poukázáno na potřebu dalších peněz v návaznosti na zabezpečení regionálních funkcí knihoven (vícezdrojové financování). Dopisy však zůstaly ve většině případů bez odezvy, pouze v Liberci byl postoupen radním pro oblast kultury. Bylo proto dohodnuto vznést požadavek účasti kraje přímo při tvoření rozpočtu a na regionální funkce jej krajům podrobně rozepsat. V Olomouci řeší zatím samotnou transformaci okresních knihoven, dopis zatím neodeslali. Některé kraje přizpůsobili dopis svým individuálním podmínkám.
Dr. Richter v krátkosti seznámil s obsahem jednání tripartity nad návrhem zákona "O standardech veřejných služeb" kladl důraz na včasné odevzdání požadovaných materiálů dle požadavků vlády. (Orientačně hovořil o částce 130 mil. Kč, která byla projednávána ve prospěch RF knihoven.)

4. Smlouvy s pověřenými knihovnami - požadavky na státní dotaci na RF na r. 2003
Uzavírání smluv mezi krajskými a pověřenými knihovnami nepřináší většinou závažné problémy. Praxe v jednotlivých krajích se různí. V některých knihovnách, např. v Olomouci, byly uzavřeny některé smlouvy o poskytování dotace, aniž by byly již k dispozici finanční prostředky. V okrese Havlíčkův Brod se řeší spor mezi muzejní a Městskou knihovnou o poskytování regionálních funkcí. V Moravskoslezském kraji vykonává tyto činnosti v jednom případě muzeum, které bude od 1. 1. 2003 spadat pod krajského zřizovatele, kromě toho je uzavřeno 15 dalších smluv. V Karlovarském kraji regionální funkce vykonávají 2 pověřené knihovny, čerpání prostředků probíhá od doby zřízení krajské knihovny, tj. od května. Sokolov a Cheb čerpají rozpočet okresních knihoven a postupně přejdou pod zřizovatele. Dr. Vyčichlo z SVK PK informoval o zřízení 13 pověřených knihoven v Plzeňském kraji a doporučil brát zřetel na obslužnost regionu tak, aby bylo možno co nejefektivněji využívat poskytnuté prostředky. Z položeného dotazu vyplynula informace, že počet pověřených knihoven je zcela závislý na vůli zřizovatele s ohledem na místní podmínky, nezávisí zcela na typu (místní či městská), avšak vždy se musí jednat o knihovny s profesionálním pracovníkem. Dr. Richter doporučil porovnat uzavírané smlouvy dle tzv. smluv vzorových, vytvořených dr. Nádvorníkovou. Přetrvávají problémy s knihovnou v Přerově, kde stále nedochází k jakékoliv dohodě.
V současné době byly finanční prostředky někde ještě poskytovány přes okresní knihovny, od příštího roku budou poskytovány jednotlivým zřizovatelům pověřených knihoven, tj. městským úřadům na základě návrhů krajských knihoven.

5. Koncepce vzdělávání v kraji - poznatky z jednotlivých krajů
V krajských knihovnách se pro tyto účely vybudovaly špičkově zařízené učebny, byly projednávány možnosti efektivního využívání učeben po celý týden. Školení ECDL probíhá přednostně pro knihovnickou obec, a uvažuje se i o dalším využití učeben. V Moravskoslezském, Jihomoravském a Plzeňském kraji se např. pořádají i rekvalifikační kurzy, kurzy pro zpracování fondu ( AACR2R, UNIMARC). V Karlovarském kraji pořádají kursy pro veřejnost.
Jako další z možností se jeví uzavření dohody s centrem vzdělávání pro veřejnost (univerzita vyššího věku) aj. Je možné využití i pro čtenáře knihovny kdykoliv kromě doby výuky. Dr. Richter vyslovil též návrh na zajištění vyšší kvality výuky tak, aby pracovníci knihoven v rámci možností mohli odbornou zkouškou získat akreditaci ECDL. Dle slov dr. Helceleta je prioritní použití učebny pro výuku ECDL a dále pak je možnost jejího dalšího využívání až do výše vynaložených nákladů na její provoz.
Dr. Richter upozornil na zájem společnosti Intel navázat spolupráci s knihovnami ve věci školení informačních a komunikačních technologií.

6. Koncepce krajského systému knihoven
Koncepce je v současné době ještě ve stadiu rozpracovanosti. Dr. Richter pokládá za výhodné aktualizovat krajské koncepce s výhledem na 3 roky a projednávat je s Ministerstvem kultury ČR. Předpokladem je analýza vstupů podle jednotlivých regionálních funkcí a aktualizace tohoto materiálu podle potřeby výkonu regionálních činností.

7. Doprava při výkonu regionálních funkcí
V diskusi zazněl návrh na opravu "sumáře pololetního statistického výkazu", týkající se počtu ujetých km. PhDr. Slaninová vyslovila požadavek na započtení všech km včetně dopravy hromadnými prostředky. V odpovědi bylo řečeno, že se jedná zatím o data zkušební. Vlastní zabezpečení dopravy v jednotlivých krajích se řeší dle individuálních podmínek a potřeb.

8. kontroly věcného naplnění grantů udělených knihovnám z programu VISK 3 v letech 2000-2001 - organizační zabezpečení v krajích, metodika kontrol
Z tohoto bodu jednání vyplynulo, že kontroly probíhají z důvodu skutečného zjištění stavu, jedná se vždy o kontroly předem ohlášené také zřizovateli knihovny. Koordinací, prezentací a vyhodnocováním údajů je pověřena Národní knihovna.
Podkladovým materiálem je Žádost o projekt, na jejímž základě je možno kontrolu provádět. Při kontrole mají být k dispozici závěrečná hodnotící zpráva a související účetní doklady. Jako podstatný problém se jeví časté krácení dotace, z toho důvodu není ani možné přesně specifikovat její použití. Proto je tolerován rozsah hranic použití v přiměřené míře. Z kontrol se následně vyhotoví zpráva pro Národní knihovnu, která předává výsledky dále MK ČR.

9. Diskuse
Při diskusi pracovníků metodických oddělení se projednávala témata týkající se

 1. dopravy - cestovní příkazy podávají pouze zaměstnanci knihoven podle běžných předpisů. Zpracování koncepce dopravy je nutné pro co nejefektivnější využití dostupných prostředků dopravy (např. auto vlastní či zřizovatele, veřejná doprava, nasmlouvaná doprava, půjčování auta). V každém případě je potřebné prokázat účelnost nákupu auta.
 2. statistika pro příští rok - zaměření na upřesnění obecných pravidel vyplňování statistického výkazu, je třeba vyhodnotit přínosy a problémy výkazu. Pro zlepšení přehlednosti výkonů, je potřeba předkládat i pololetní výkaz. Konečná verze tiskopisu výkazu bude vypracována až po roce.
 3. statistický výkaz - požadavek vyplnění daného výkazu, tzn. do 31. 8. zpráva o plnění ukazatelů uvedených ve stávajícím výkazu. Diskutován obsah pojmu obsluhovaná a obsloužená knihovna, rozdílné podmínky v možnostech poskytování výměnných souborů, vzdělávací akce dle individuálních podmínek. Bude zpracován návrh definice obsloužených a obsluhovaných knihoven do statistického výkazu.
 4. termín "servis výpočetní techniky" - pokud bude vykázána částka na servis výpočetní techniky, je třeba vypracovat komentář (popis činnosti či projektu), za co konkrétně byly peníze vyplaceny. Předpokládá se servis ve vztahu k užívání automatizovaného knihovnického systému při výkonu regionálních funkcí. V rámci pouhých konzultací se jedná o bezplatnou pomoc.
 5. výměnný fond - evidence regionálního fondu probíhá dle místních individuálních podmínek, někde je podchycen celkový objem fondu včetně stávajícího (starého), jinde se eviduje pouze fond pořízený z regionální dotace. Roční přírůstek fondu se odráží ve výši poskytnuté dotace. Bude vypracován návrh definice termínu výměnný fond, kde bude přesně stanoveno, z čeho zmíněný fond vzniká.
 6. výkony z dotace - upřesnit v komentáři, co přesně bylo z dotace hrazeno zahrnout do výkazu výkony region. funkcí, (i úvazky účetní a ekonoma), rozlišení významu pojmu metodických návštěv a konzultací.
 7. registrace knihoven - v současnosti zaregistrováno pouze 660 knihoven, kromě odborných knihoven, požadavek urychlení registrace. Předběžné seznámení se vznikem novely knihovnického zákona, jež by měla specifikovat standardy knihovnických a informačních služeb. Návrh novely by měl být vypracován na jaře příštího roku. Vyvstává nutnost vymezit zároveň i postavení muzeí.

Dále se diskutovalo o převodech pracovně právních závazků na zřizovatele a o možnostech převodu případně zbylých finančních prostředků k posílení výměnného fondu krajských knihoven pro potřeby zatopených knihoven.
Závěr diskuse:

 • NK ČR připraví operativně návrh definic položek užívaných při vykazování regionálních funkcí, který zašle krajským knihovnám k připomínkování tak, aby definitivní znění bylo k dispozici na říjnovém semináři
 • Seminář 31. 10. 2002 bude organizován s tematikou rozšířenou o statistické vykazování knihovnických výkonů obecně za účasti IPOS.

Po diskusi se účastníci setkání seznámili s novými prostorami SVK PK v areálu Bory.

 


PhDr. Jaroslav Vyčichlo
předseda Sekce SDRUK pro RF


Vypracovala : Petrovičová
Dne 5. 9. 2002

10.01.2018