Information for libraries

 • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory Regionální funkce veřejných knihoven Sdružení knihoven ČR - Sekce pro regionální funkce 2. porada SDRUK pro regionální funkce

2. porada SDRUK pro regionální funkce

Porada se konala dne 31. 10. 2002 v zasedací síni Národní knihovny ČR v Praze za účasti zástupců Krajských knihoven ČR, zástupců NK ČR a MKČR. Jednání zahájil PhDr.Vyčichlo - předseda Sekce SDRUK pro RF a seznámil účastníky s jednotlivými body programu.

1) Zpracování projektu na zajištění RF v roce 2003 (MK ČR)
Mgr. Petra Miturová z MK ČR informovala o "Programu podpory zajištění regionálních funkcí knihoven", který byl v písemné podobě předán všem účastníkům a má podobu konečnou. Je rovněž na stránce. Obsahuje základní cíle a zaměření programu, určuje postup při poskytování dotací a způsob vyplňování jednotlivých žádostí. Vymezuje pravidla poskytování a podmínky čerpání dotací na zajištění výkonu regionálních funkcí a současně i jejich sledování a kontrolu. Finanční prostředky na příští rok budou zvýšeny o částku 37 mil. Kč a budou přerozděleny podle stejného klíče jako v loňském roce: podle počtu obyvatel (55%) a počtu knihoven (45%). Celková dotace činí 128 840 000,- Kč. Rozpis finančních částek pro jednotlivé kraje byl rovněž předán. Do rozpočtu zřizovatelů pověřených knihoven budou peníze poukázány z MK přes rozpočty Krajských úřadů.
Způsob podání žádostí o dotaci:

 1. jednotlivé PK požádají KK o dotaci na formuláři uvedeném v Programu s. 7-9, finančně vyjádřeno v tabulce s. 9.
 2. KK vyhotoví souhrnnou žádost za všechny PK kraje součtem požadavků PK. Připočte svoje náklady na RF.
 3. O dotaci na výkon RF požádá poskytovatele dotace, tj. MK ČR. Přílohou budu kopie žádostí jednotlivých PK. (Str. 7 - 9 Programu).
 4. Krajská knihovna žádá do 30. 11. 2002, když předtím určila termín, do něhož předloží požadovanou výši dotace jednotlivé PK.
 5. Pouze souhrnné tabulky (str. 9 Programu) v elektronické podobě, doplněné stejnými tabulkami PK poskytnou KK odboru knihovnictví NK ČR.

Byla zmíněna otázka včasného přidělení dotace - rozhodnutí MK o přidělení dotace se bude datovat dnem 1. 1. 2003, k problematice úvěrování překlenovacího období bude MK požádáno předsedou Sekce SDRUK pro RF o písemné stanovisko do 20. 11.

2) Statistické vykazování knihovnických výkonů - výkaz KULT (MK) V 12-01 (IPOS)
Vykazování za rok 2001: výkazy dat o činnosti knihoven se týkaly přibližně 6 500 zpracovatelských jednotek, dr. Radová referovala o sběru dat pomocí internetu a z důvodu velké chybovosti poukázala na nutnost použít ještě klasické formuláře. Situace se bude opakovat při vyhodnocování dat za r. 2002. Termíny vyhotovení sumářů se nemění, základní statistická jednotka je povinna poskytnout výkaz do 21. 1. 2003, sumáře zpracují krajské knihovny do 15. 3. 2003. Bylo dohodnuto, že KK sdělí IPOSU, kdo je zodpovědný za sběr dat a v termínu do 8. 11. 2002 bude poslán do IPOSU seznam pověřených knihoven, které budou za svůj region zpracovávat statistiku za r. 2002. Obsah statistického výkazu se podstatně nemění, přibyla řádka stav KF v roce 2001. Vzor výkazu všichni účastníci obdrželi, stejně jako zpracované sumáře za jednotlivé kraje za rok 2001.


3) Převod stávajících okresních knihoven pod města svého sídla, dodržení zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Poznatky z převodu
Byly zhodnoceny výsledky dle zaslaných zpráv z jednotlivých krajských knihoven. Lze pouze konstatovat, že převod knihoven je v plné kompetenci rušených okresů a měst v sídle stávající okresní knihovny. Problematika je sledována řediteli převáděných knihoven, postupy převodu jsou značně různorodé a odvíjí se do jisté míry od spolupráce knihoven s dotčenými úřady. Nebyly zjištěny případy, kdy by stávající okresní knihovny byly při převodu poškozovány.

4) Vyhodnocení stávajících smluv uzavřených s pověřenými knihovnami, uzavírání smluv s PK na rok 2003 podle zkušeností z tohoto roku
Uzavírání smluv o přenesení RF mezi krajskými a pověřenými knihovnami proběhlo v roce 2001 bez závažnějších problémů. Stejný postup je doporučen pro rok letošní. Smlouvy jednotlivých krajů se liší, mají např. různé doby platnosti, změny týkající se rozsahu reg. funkcí, příloh atd. v závislosti na podmínkách v jednotlivých oblastech.

Bylo doporučeno, aby smlouva obsahovala:

 • předmět smlouvy
 • seznam poskytovaných regionálních služeb
 • dobu, na níž je smlouva uzavírána nebo způsob výpovědi smlouvy, je-li tato uzavřena na dobu neurčitou
 • klauzuli, jak se pověřená knihovna zachová, neobdrží-li dotaci či bude-li přidělená částka omezena
 • jako přílohu seznam obsluhovaných knihoven nebo kopie smluv s obsluhovanými knihovnami
 • jako přílohu kopii osvědčení o registraci knihovny (z dikce knihovního zákona vyplývá uzavírat smlouvy pouze s registrovanými knihovnami)

Vzorem může sloužit např. "Smlouva o přenesení regionálních funkcí" z olomoucké krajské knihovny, která je velice dobře zpracována.

 

V této souvislosti byla též zmíněna otázka vytyčování standardů pověřených knihoven a jejich závaznosti. Připomínky a náměty ke standardům pověřené knihovny přijímá odbor knihovnictví NK ČR do 28. 11. 2002. Návrh standardů diskutován v Brně 24. 4. t.r. pod názvem "Parametry pověřené knihovny, atest". Je ke stažení ze stránky nebo přímo.

Standard RF bude zhodnocen v 1. nebo 2. čtvrtletí 2003, po zpracování výkazů RF a zpráv za rok 2002.

 

5) Definice položek užívaných při vykazování RF
Dr. Richter z NK ČR seznámil zúčastněné s upraveným statistickým výkazem výkonu regionálních funkcí a dohodl obsah jednotlivých položek (např. poradenská činnost, revize, knihovní fond aj.) Bylo dohodnuto soustředit se hlavně na přínosy a problémy při vyhotovování ročních zpráv.
Nové definice:

 • v sumáři KK se uvede počet všech knihoven, pro něž jsou poskytovány regionální funkce;
 • výměnný fond bude chápán jako celek, tj. bez ohledu na to, od jakého data je budován. (tj. část celého KF, která je budována za účelem poskytování výměnných souborů knihovnám regionu, cirkulace). Připočítávat se bude pouze roční přírůstek, rozdělený na státní dotaci, příspěvek z obcí, příspěvek z kraje, příspěvky z dalších zdrojů;
 • počty osob zabezpečujících výkon RF budou totožné s počtem osob uváděných v uzavřené smlouvě;
 • potřeba odlišení konzultace a metodické návštěvy, která je časově náročnější a komplexnější - bude vytvořena nová kolonka sumáře a uvedeno: počet poskytnutých konzultací, počet metodických návštěv (konzultace v rámci metodické návštěvy již není vykazována);
 • kategorie servisní techniky by měla být zhodnocena v komentáři;

6) Modely poskytování regionálních funkcí
Letošní rok 2002 je z pohledu zajišťování RF zcela netypický, jednak pro sám počátek zavádění a výkonu RF a také proto, že cca v 25 okresech ještě existuje financování této činnosti prostřednictvím okresních úřadů, a to v rozličné míře. Zmíněné modely jsou v počátečním vývoji, a teprve praxe může přinést určité sjednocení.
V termínu duben 2003 bude svolána porada všech ředitelů PK ČR.

7) Spolupráce škol a knihoven v systému INDOŠ - výsledky
Spolupráce knihoven a škol v rámci tohoto programu neprobíhá, byl navázán kontakt s p. Gabrielou Leitkepovou z firmy AutoCont, která vyvíjí snahu propojit knihovní infrastrukturu vhodným způsobem se školstvím. Proto byl touto firmou vytvořen tzv. Pilotní projekt, jehož cílem bylo do konce září 2002 realizovat projekt 5 veřejných knihoven v obcích do 5 tisíc obyvatel. Podmínkou bylo, aby v dané obci byla škola. Součástí nabídky je připojení veřejné knihovny k internetu, vybudování patřičného rozvodu a vybavení knihovny 2 počítači a tiskárnou. Pilotní projekt je v tomto rozsahu již realizován. Hlubší spolupráce mezi knihovnami a firmou AutoCont dosud nebyla navázána.
Z informace dr. Richtera vyplývá, že v současné době generální dodavatel splnil zakázku pro cca 3 000 škol, druhá fáze by se měla zaměřit na školy s internetovým připojením a s realizací po jednotlivých krajích.

8) Výsledky kontrol z realizace projektů VISK 3 za r. 2000 - 2001 v knihovnických pracovištích
Výsledky kontrol jsou ve všech krajích velice podobné. Byla prováděna pouze věcná kontrola naplnění projektů. Zhodnocení proběhlo kladně, nebyly shledány žádné závažné nedostatky. Knihovny žádaly o dotace v první řadě na zřízení veřejných internetových služeb, vytvoření informačních center, zpřístupnění katalogů knihoven na webových stránkách, na nákup knihovnických počítačových programů, jejich zkompletování a tím zajištění plné automatizace knihoven.

9) Různé

 • Dr. Richter informoval o přípravě standardu veřejných knihovnických a informačních služeb. Diskusní seminář k problematice bude uspořádán 12. 12. 2002 v NK ČR, v zasedací síni od 10.00.
 • Dr. Richter informoval o finančním zabezpečení programu VISK 3 - letos je vyčleněna částka 21 mil. Kč, podklady k projektu je možno získat z webových stránek NK. Do dnešního dne je zkontrolováno 260 projektů z 945 projektů. Dojde-li ke změně projektu (např. z důvodu krácení dotace), je potřeba toto oznámit ministerstvu, případně zažádat o změnu.V letošním roce obdrží všichni příjemci dotace formuláře ke specifikaci projektu, z něhož bude zřejmá jeho konkrétní realizace.
 • Byla zmíněna též možnost využití uvažované smlouvy mezi státem a Českým Telecomem, ohledně univerzálního připojení knihoven.
 • Z připomínek kolegy Helceleta vyplynula mimo jiné nutnost doplnit rubriku ve formuláři zápisu o provedené kontrole, kde by kontrolovaný vyjádřil souhlas nebo nesouhlas se závěry kontroly, dále aby MK předem přímo vymezilo podmínky čerpání při zkráceném projektu a při jeho závěrečném hodnocení bralo na zřetel tyto okolnosti.
 • Velkým problémem je pozdní přidělování dotací na regionální funkce, z čehož pak následně plynou nejasnosti v řešení jednak personálního zabezpečení a též ve financování dalších akcí. Byl vznesen požadavek, aby MK písemně potvrdilo, že je přípustné poskytovat zálohu z prostředků zřizovatele formou úvěru.
 • Dané termíny proúčtování dotace k 31. 12. 02 a k 15. 1. 03 pro MK se jeví jako nereálné, z hlediska účtování. Pro další roky bude vhodné stanovit termíny, které budou lépe vyhovovat ekonomickému zúčtování roku (Např. Český Telecom rozesílá svým zákazníkům vyúčtování až po 18. v měsíci a takových případů je více. Nelze proto účetně přesně stanovit náklady na RF za měsíc prosinec.)
 • Z příspěvku Mgr. Zlaty Houškové bylo zřejmé, že neexistuje jednotný postup při certifikaci pracovníků knihoven v kursech ECDL. Každá knihovna postupuje v rámci vlastních podmínek.
 • Mgr. Z. Houšková informovala o nabídce firmy INTEL, která bude zajišťovat informační gramotnost obyvatel a jeví se jako potenciální spolupracovník. Firma se obrátí na jednotlivé krajské knihovny.
 • Kontroly VISK 2 v KK budou probíhat v listopadu a v prosinci, budou se týkat projektů z roku 2000 a 2001. Budou požadovány prezenční listiny, výsledky anket, testy, dohody s lektory, proběhne věcná kontrola zařízení učeben.
 • Program na vzdělávání knihoven jako součásti obcí - plánuje se zřízení asi 20 členné skupiny školících pracovníků. Knihovna bude působit jako komunitní centrum. Bylo poukázáno na skutečnost, že knihovníci veřejných knihoven volají po školeních AACR 2 a některé KK neškolí.
 • Informace o jednání s ÚISK FF UK na vzdělávání knihovníků elektronickou formou. Pravděpodobně bude opět umožněno dálkové studium knihovníků v Praze.
 • Program Modrý štít - jeho cílem je řešení krizových situací. Příští rok proběhne šetření připravenosti muzeí, archívů a knihoven s potenciální možností obdržení dotace.
 • Na závěr porady dr. Richter seznámil účastníky s přípravou webovského formuláře o nových a nově rekonstruovaných knihovnách, který bude sloužit jako informace pro databázi o výstavbě a rekonstrukci knihoven.

Zpracovala : Petrovičová
Ověřil dr. J. Vyčichlo

10.01.2018