Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory Regionální funkce veřejných knihoven Sdružení knihoven ČR - Sekce pro regionální funkce 4. jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 30. 9. 2003

4. jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 30. 9. 2003

Pracovní jednání se uskutečnilo v zasedací místnosti Národní knihovny v Praze za účasti zástupců krajských knihoven. Jednání, které bylo připraveno ve spolupráci s Odborem knihovnictví NK ČR, zahájil a vedl dr. Richter a dr. Vyčichlo.
Přítomni: podle prezenční listiny uložené u originálu zápisu v SVK Plzeňského kraje.

1. Metodický pokyn k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území ČR
Byla projednávána konečná verze Metodického pokynu MK ČR k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven. Vymezeny poslední úpravy pokynu, které budou stilisticky upraveny a zaslány krajským knihovnám Mgr. Zemánkovou k posledním připomínkám. Ve formuláři výkazu výkonu a financování regionálních funkcí byly přidány řádky č. 37 - 39 (Výměnný fond - položky: Zakoupeno z peněžních prostředků kraje na regionální funkce; Zakoupeno z peněžních prostředků obce; Zakoupeno z dalších zdrojů).
Resumé: Metodický pokyn bude po schválení odborem Umění a knihoven MK ČR a rozeslán krajským úřadům a krajským knihovnám.

2. Informace o použití peněžní rezervy finanční dotace RF pro rok 2003
Mgr. Miturová z MK ČR informovala o rozdělení peněžní rezervy RF 2003 (která činila
767 000,- Kč) Částka 133 760,- Kč bude přidělena na předplatné časopisu Čtenář a zbývající část na doplňování výměnných fondů pověřených knihoven Sokolov, Cheb, Tachov, Břeclav, Jihlava, Rychnov nad Kněžnou. Přidělené částky budou oznámeny a zaslány na krajské úřady do konce listopadu 2003.

3. Prezentace firmy EUREDIS
Problematika strukturálních fondů - prezentace firmy EUREDIS (Projekt internetizace knihoven) - ing. Šperling. Oslovení krajských knihoven, zjišťování zájmu o spolupráci. Návrh postupu přípravy projektů v krajích, které by kalkulovaly spolufinancování účasti knihoven z prostředků strukturálních fondu EU, zejména k úhradě konektivity. Účast knihoven na úhradě nákladů projektů podílem 25% případně menším. Knihovny budou osloveny firmou EUREDUS do 30. října 2003. Schůzka zainteresovaných knihoven pak proběhne 18. 11. 2003 v Národní knihovně ČR. Nejdříve se uskuteční jednání firmy EUREDIS s Ministerstvem informatiky ČR o vzájemné spolupráci. Knihovny jsou potencionálními příjemci dotací strukturálních fondů EU.

4. Stav připravovaných strategií krajského knihovnického systému v jednotlivých krajích a příprava rozpočtů na r. 2004
Jednotlivé kraje podaly informace o stavu připravovaných strategií krajského knihovnického systému. SVK Plzeňského kraje čeká na doplnění koncepce po schválení rozpočtu krajským úřadem. Vědecká knihovna v Olomouci má předběžně schválenu částku na výkon regionálních funkcí. V ostatních krajích dochází zatím pouze k přípravě a připomínkování koncepcí. V žádném kraji dosud nebyla krajským zastupitelstvem přijata.

Zapsal: J. Karník
Ověřil: dr. Vyčichlo, dr. Richter

10.01.2018