Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory Regionální funkce veřejných knihoven Sdružení knihoven ČR - Sekce pro regionální funkce 6. jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 28. 1. 2004

6. jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 28. 1. 2004

Jednání se uskutečnilo v zasedací místnosti Národní knihovny v Praze za účasti zástupců krajských knihoven, některých krajských úřadů a Sekretariátů Regionální soudržnosti NUTS II. Jednání, které bylo připraveno ve spolupráci s Odborem knihovnictví NK ČR, zahájil PhDr. Vít Richter.

1. Současný stav a priority internetizace knihoven - PhDr. Vít Richter - NK ČR
Autor příspěvku na úvod informoval o celkovém počtu již připojených knihoven k internetu a plánovaném počtu připojení na letošní rok. Byly zmíněny výsledky výzkumu v obcích do 2 000 obyvatel, který se týkal představy umístění internetu v obci. Byly vymezeny limitující faktory internetizace knihoven a její legislativní a politická podpora. PhDr. Richter dále informoval o Koncepci Intranetu veřejné správy (KIVS), do kterého by byly zapojeny všechny úřady státní správy a samosprávy. Součástí příspěvku byla prezentace na počítači.

2. Návrh postupu přípravy krajských projektů na internetizaci knihoven - Ing. Michal Šperling - EUREDIS
Ing. Šperling nastínil základní principy realizace projektu internetizace knihoven. Jako další postup bylo určeno stanovit řídící pracovní skupiny ze strany krajských knihoven, vytvořit harmonogram aktivit na všech úrovních a připravit pracovní seminář v Havlíčkově Brodě ve dnech 18. - 20. února t.r. Firma EUREDIS se bude zabývat přípravou plánu projektů, vzorových dokumentů, projektů pro krajské knihovny (v případě objednávky) a koordinací pracovní skupiny. Součástí příspěvku byla prezentace na počítači.

3. Možnosti využití strukturálních fondů pro rozvoj knihoven - Ing. Rostislav Mazal - MMR ČR
Ing. Mazal v krátkosti účastníky jednání seznámil se Společným regionálním operačním programem (SROP) a s jeho cíli. Specifikoval žadatele a finanční krytí projektu, typy podporovaných projektů, základní principy při předkládání, výběru a proplácení projektu. Dále vyjmenoval a charakterizoval přibližný výčet povinných příloh projektu a nastínil další možnosti financování neuznatelných nákladů. Otevřena byla otázka možnosti půjček od bank na předfinancování - momentálně v jednání. Součástí příspěvku byla prezentace na počítači.

Prezentace byly účastníkům jednání poskytnuty elektronickou cestou. Jejich vystavení na webove adrese bude oznámeno v elektronické konferenci "Region".


4. Regionální funkce v r. 2004 - Mgr. Miturová - MK ČR
Mgr. Miturová zhodnotila ve srovnání s loňským rokem žádosti o dotaci jako uspokojivé, se solidními zdůvodněními. Pouze v několika případech vyšel najevo problém výskytu neevidovaných knihoven, které v žádosti figurovaly jako obsluhované. V seznamu obsluhovaných knihoven uvádět pouze evidované u MK ČR.
Finanční prostředky na výkon RF na rok 2004 lze očekávat ve stejném období jako v roce loňském.
Ve vyúčtování dotace na RF za rok 2003 se v některých případech objevil výrazný odklon od původního rozpisu, což není tolerováno. Pokud v průběhu rozpočtového roku dojde k potřebě změnit výši položek uvedených v žádosti, musí se pověřená knihovna obrátit na krajskou knihovnu a ta žádost o změnu spolu s doporučením postoupí na MK ČR, které žádost zamítne či schválí. Rovněž krajská knihovna musí žádat o změnu čerpání své dotace MK ČR. Krajské knihovny mají na tento fakt upozornit pověřené knihovny a doporučit průběžnou kontrolu čerpání vůči žádosti během roku. Jako opatření budou v letošním roce v rozhodnutí o poskytnutí dotace vázány mzdové prostředky a u některých příjemců přistoupí MK ČR také k zavázání fin. prostředků na nákup knihovního fondu a DDHM. V případě, kdy knihovna vracela 330 tis. Kč, bude požadováno zdůvodnění a dotace na letošní rok bude krácena.
V souvislosti s uvažovaným převodem fin. prostředků programu do krajských rozpočtů předpokládá MK ČR během léta a podzimu t.r. provést kontrolu čerpání dotace na RF za rok 2003 u několika subjektů. V rámci přípravy budou rovněž uskutečněny semináře pořádané krajskými knihovnami, financované z rezervy programu.


5. Informace k statistice základních statistických jednotek v knihovnictví - dr. Lindnerová, ing. Macháček - IPOS
I pro letošní rok se statistika firmě IPOS zasílá v papírové i elektronické podobě. Nastala změna ve výkazu oproti loňskému roku - oblast vykazování audiovizuálních dokumentů byla rozšířena na tři části, z čehož vyplynulo chybné číslování v poznámce. Objevily se změny v elektronickém formuláři - nelze bez ohlášení měnit název knihovny, proto je nutno změnu předem e-mailem oznámit - tento problém by měl být během týdne vyřešen. Dále byly zavedeny nové kontrolní vazby, díky kterým nelze vložit chybný údaj, který by neodpovídal metodice výkazu.
Dr. Lindnerová připomněla možnost přiobjednání statistických deníků, ovšem zdůraznila, že byly vytištěny ještě před změnou vykazování výpůjček audiovizuálních dokumentů, proto změna v deníku ještě nefiguruje.
Opět bylo upřesněno, že povinnost vyplnit statistický výkaz KULT(MK) V12-01 se týká všech knihoven, tedy i neevidovaných.
Krajské knihovny byly požádány, aby obratem IPOSu zaslaly aktualizovaný seznam knihoven pověřených statistikou s kontakty. Pokud by se v rámci roku změnila pověřenost knihoven v rámci statistik je nutno informovat IPOS.
NK ČR vznesla požadavek, aby IPOS důležité informace sděloval i NK ČR, nejlépe přes konferenci.

6. Různé

  • Na počátku 2. čtvrtletí bude NK ČR opakovaně organizovat vzdělanostní průzkum pracovníků knihoven (naposledy 1999). Bude obsahovat jak původní otázky, tak nové otázky týkající se nového platového zařazení pracovníků (výsledky budou určeny pro případnou novelu katalogu prací).
  • Specializovaný seminář pro pověřené knihovny, který měl navazovat na loňskou tradici, bude součástí konference v Seči. Přihlášku je nutno podat včas, aby bylo zajištěno ubytování.
  • Ve dnech 16.-18. března 2004 budou do Zlína sezváni ředitelé pověřených knihoven na seminář týkající se problematiky komunitních funkcí knihoven.
  • Do 31. 5. 2004 pošlou krajské knihovny elektronickou podobu své koncepce do odboru knihovnictví NK ČR, která je vystaví na svém serveru. Podle možností se bude jednat buď o již schválené koncepce nebo o jejich návrh.
  • Standard VKIS bude zpracován jako metodický pokyn sloužící obecné orientaci pro obce a knihovny, a to do konce 3. Q. t.r. Ke spolupráci budou knihovníci vyzváni.
  • Projektová příprava internetizace knihoven není považována za uznatelné náklady, v rámci programu EU, proto je MK ČR připravena uvolnit prostředky na vytvoření centrálního řešení projektu.

 


Zapsala: Mgr. Dagmar Čerňová a L.Zemánková
Odsouhlasil: dr.Richter, dr. Vyčichlo

10.01.2018