Information for libraries

 • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Legislativa, standardy Legislativní dokumenty Archiv ZÁKON 237/1995 Sb. ze dne 27. září 1995 o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů

ZÁKON 237/1995 Sb. ze dne 27. září 1995 o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů

Zapracované změny: 121/2000 Sb., 250/2016 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST I

Zrušena

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

  § 5

  zrušen

   § 6

   zrušen

    § 7

    zrušen

     § 8

     zrušen

      § 9

      zrušen

       § 10

       zrušen

       § 11

       zrušen

       ČÁST II

       Změna a doplnění zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

       § 12

       Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 318/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

       1. § 13 odst. 2 zní: "(2) Autoři děl, která lze vzhledem k jejich povaze rozmnožovat pro vlastní osobní potřebu [§ 15 odst. 2 písm. a)] na podkladě
        1. rozhlasového či televizního vysílání nebo
        2. zvukového, obrazového či zvukově obrazového snímku vyrobeného a uveřejněného jeho výrobcem (§ 45) přenesením pomocí technického zařízení na nenahrané nosiče záznamu, mají právo na odměnu vůči výrobcům takových nosičů, popřípadě jejich dovozcům. Právo na odměnu nepřísluší, pokud jde o nenahrané nosiče záznamů pro vývoz nebo pro provozní potřeby fyzických či právnických osob.".
       2. V § 13 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky č. 5) zní: "(3) Autoři děl, která lze vzhledem k jejich povaze rozmnožovat pro vlastní osobní potřebu [§ 15 odst. 2 písm. a)] na podkladě tiskovin/5/ nebo jejich rozmnoženin přenesením pomocí technického zařízení na jiný hmotný podklad, mají právo na odměnu vůči výrobcům takových zařízení, popřípadě jejich dovozcům. ____________________ 5) § 1 zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích.".
       3. V § 13 se dosavadní odstavec 3 označuje jako odstavec 4, který zní: "(4) Sazby odměn a náhrad podle odstavců 2 a 3, způsob jejich placení, jakož i jejich rozdělení mezi jednotlivé skupiny oprávněných osob může Ministerstvo kultury stanovit vyhláškou.". 4. V § 39 odst. 1 se slova "§ 13 odst. 2 a 3" nahrazují slovy "§ 13 odst. 2 až 4" a slova "§ 16 odst. 2 a 3" se nahrazují slovy"§ 16".5. § 44 se vypouští.

       ČÁST III

       Změna a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

       § 13

       Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 597/1992 Sb., zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

       1. V § 5 písm. f) se slova "kterým bylo přiznáno výhradní oprávnění zastupovat autory nebo výkonné umělce ve výkonu práv./2/" nahrazují slovy "kterým bylo uděleno oprávnění k výkonu hromadné správy autorských práv a práv autorskému právu příbuzných./2/".
       2. V § 5 písm. f) poznámka č. 2) zní: ____________________ "2) § 2 zákona č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů.".

       ČÁST IV

       Změna a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

       § 14

       Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb. a zákona č. 200/1994 Sb., se doplňuje takto:

       1. V § 3 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které včetně poznámky č. 1a) zní: "b) výkon hromadné správy autorských práv a práv autorskému právu příbuzných podle zvláštního předpisu,/1a/ ____________________ 1a) Zákon č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů.".
       2. V § 3 odst. 1 se dosavadní písmena b) a c) označují jako písmena c) a d).

       ČÁST V

       zrušena

       § 15

       zrušen

       ČÁST VI

       Zrušovací ustanovení

       § 16

       Zrušují se:

       1. zákon č. 81/1957 Sb., o hudební a jiné koncertní činnosti, ve znění zákona České národní rady č. 127/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 165/1992 Sb.,
       2. zákon č. 82/1957 Sb., o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě, ve znění zákona České národní rady č. 127/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 165/1992 Sb.,
       3. zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 122/1989 Sb., zákona České národní rady č. 127/1990 Sb., zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 165/1992 Sb.,
       4. vyhláška Ministerstva kultury č. 196/1954 Ú. l., o sazbách provozovacích honorářů za veřejné nedivadelní provozování hudebních děl, ve znění vyhlášky Ministerstva kultury a informací č. 183/1968 Sb.,
       5. vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 116/1991 Sb., kterou se upravují sazby odměn výkonných umělců a náhrad výrobců zvukových a zvukově obrazových snímků na veřejných produkcích prostřednictvím technických zařízení,
       6. vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 117/1991 Sb., o pořádání veřejných produkcí,
       7. vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 241/1991 Sb., o výhradním oprávnění některých organizací zastupujících autory nebo výkonné umělce.

       ČÁST VII

       Účinnost

       § 17

       Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.

        

       Uhde v. r.

       Havel v. r.

       Klaus v. r.


       16.09.2019