Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Legislativa, standardy Normy, standardy, doporučení Normy

Normy

Normy týkající se knihovnictví a příbuzných oblastí

Mezinárodní normy (ISO, Mezinárodní organizace pro normalizaci)

Pro knihovnicko-informační praxi jsou podstatné především následující třídy norem:

Dále doporučujeme především třídy:

Doporučujeme také přehled norem vytvořených Technickou komisí 46 Informace a dokumentace.

České normy (ČSN, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví)

Od 1.1.2018 přebírá Česká agentura pro standardizaci od ÚNMZ všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem.

Platné i zrušené normy je možné vyhledat mj. podle výše uvedených tříd Mezinárodního třídění norem (International Classification for Standards, ICS).

Výtahy z českých norem týkajících se identifikátorů ISBN, ISSN a ISMN jsou dostupné na webu Národní knihovny ČR.

Internetové normy (IETF, Komise pro technickou stránku internetu; ISOC, Společnost pro internet)

Pro oblast internetu jsou důležité především normy typu RFC (Request for Comments, tj. žádost o připomínky).

Přístup k normám

Tištěné normy (nejenom české, ale i vybrané zahraniční) vztahující se ke knihovnicko-informační praxi najdete i ve fondu Knihovny knihovnické literatury.

Rozsáhlý fond tištěných norem najdete v Národní technické knihovně. U jednotlivých norem je zároveň uveden údaj o tom, zda platí či se jedná o zrušené normy. Údaje o normách lze prohlížet mj. podle českého třídění norem. Doporučujeme zejména následující třídy:

Řada knihoven předplácí databázi ČSN online.

Normy jsou k dispozici i přímo v Zákaznickém centru České agentury pro standardizaci (za poplatek), nelze je však volně kopírovat. Internetové normy typu RFC jsou naopak dostupné volně.

Doplňující informace

Přehled národních normalizačních organizací je dostupný na webu ISO. V Evropě působí také Evropský ústav pro telekomunikační normy (European Telecommunications Standards Institute, ETSI), v USA pak Národní organizace pro normy v oblasti informací (National Information Standards Organization, NISO). Ta své normy, mezi které se řadí i norma vztahující se k protokolu Z39.50 používanému především ke stahování záznamů, zpřístupňuje zdarma.

14.07.2020