Information for libraries

 • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Odborné činnosti Čtenářství Hlášení o veřejném čtení v knihovně

Hlášení o veřejném čtení v knihovně

DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura jako kolektivní správce práv autorů literárních děl a Národní knihovna ČR uzavřely hromadnou smlouvu na veřejná čtení. K 1. 1. 2019 byla uzavřena pozměněná smlouva na veřejná čtení. Změnou je způsob úhrady za licenci, nyní je hrazena částkou odpovídající každému čtenému dílu ve vztahu k celkové délce veřejného čtení a počtu čtených děl. Do formuláře byly přidány pole o celkové délce čtení a číslo akce pro odlišení více akcí konaných v jednom dni. Jednotlivým knihovnám bude k získání licence pro veřejná čtení stačit pouze řádné ohlášení údajů prostřednictvím formuláře přístupného na stránkách Národní knihovny.

Formulář hlášení o uskutečnění veřejné čtení

Pokyny pro vyplnění formuláře:

Jak vyplňovat formulář

 • Na každé čtené dílo vyplňte samostatný formulář.
 • Důsledně vyplňujte všechny údaje – jsou nezbytné k řádnému získání licence a následnému vyplacení autorských odměn.
 • V poli Celková délka čtení v rámci jedné akce uvádějte celkovou délku čtení, tedy pokud se četla dvě díla, každé 20 min., tedy celková délka čtení je 40 min. uveďte při vyplnění formuláře 31–60 min. Tento údaj uveďte pro obě díla.
 • Další pokyny najdete přímo u jednotlivých položek formuláře.

Co je předmětem hlášení

 • Předmětem ohlášení jsou všechna veřejná čtení pořádaná pro veřejnost, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.
 • Ohlašují se všechna veřejně čtená díla a jejich autoři; třídění na díla volná či chráněná apod. provádí až DILIA.

Co není předmětem hlášení

 • Pokud bude knihovna pořádat veřejné čtení, při kterém bude vybíráno vstupné (tj. bude dosaženo přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu), musí si sjednat licenci na toto čtení přímo s autorem nebo agenturou DILIA, příp. jiným nositelem práv! S žádostí o odbornou pomoc se lze obrátit na agenturu DILIA.
 • Hlášení není třeba vyplňovat v případě, že je čtení pojato jako vyučování ve škole.
 • Předmětem hlášení také není užití autorských děl pro zdravotně postižené podle ustanovení § 39 odst. 1 a 2 AZ č. 121/2000 Sb.
 • Předmětem hlášení není též užití mimo území České republiky. Pokud knihovna pořádá veřejné čtení například na veletrhu v zahraničí, musí si sjednat licenci na toto čtení přímo s autorem, nebo agenturou DILIA, příp. jiným nositelem práv! S žádostí o odbornou pomoc se lze obrátit na agenturu DILIA.

Do kdy provádět hlášení

 • Hlášení o veřejném čtení se provádí nejpozději do 10 dnů po jeho uskutečnění.

Jak postupovat v případě vynětí veřejného čtení z hromadné smlouvy

 • Pokud autor vyloučí účinky výše uvedené hromadné smlouvy vůči jednotlivé knihovně, nebo pokud si knihovna sjedná s autorem individuální licenční smlouvu (např. u autorských čtení), je autor / nositel práv povinen oznámit tuto skutečnost DILIA.
 • Pokud autor vyloučí účinky výše uvedené hromadné smlouvy vůči jednotlivé knihovně, nebo pokud si knihovna sjedná s autorem individuální licenční smlouvu (např. u autorských čtení), je knihovna povinna oznámit tuto skutečnost DILIA prostřednictvím tohoto formuláře. V jeho poslední části je v tomto případě nutno v poli Vyloučení z licence vybrat hodnotu „ano”.

Na koho se obrátit s otázkami

Současně upozorňujeme na skutečnost, že podle ustanovení § 97e odst. 2 autorského zákona (č. 121/2000 Sb.) mohou autoři udělení licence k veřejnému čtení prostřednictvím DILIA vyloučit, tzn. mohou zakázat čtení svých děl v knihovnách. DILIA bude údaje o autorech, kteří účinky hromadné smlouvy vyloučili, knihovny prostřednictvím NK informovat.

Hromadná licenční smlouva se nevztahuje na čtení uskutečněná prostřednictvím internetu.

Smlouva včetně příloh je dostupná v Registru smluv

15.02.2024