Information for libraries

 • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Odborné činnosti Měření výkonu a kvality v knihovnách Projekt "Benchmarking knihoven"

Projekt "Benchmarking knihoven"

Benchmarking knihoven - jak porovnávat výkony knihoven

Jak se přihlásit, vkládat data a využívat Benchmarking knihoven (.pdf)

Spolupracující knihovny

Seznam indikátorů

Pokyny pro sběr dat

Podmínky účasti v projektu Benchmarking knihoven:

 1. Přihlásit se jako účastník projektu a dodržovat dohodnutá pravidla.
 2. Mít zájem, motivaci a také určitou odvahu ke vzájemnému srovnávání. Nemá smysl vstupovat do benchmarkingu čistě formálně. Výsledky srovnání mohou přinést některá nepříjemná zjištění, která by měla být chápána především jako výzva pro budoucí zlepšení.
 3. Poskytnout souhlas pro práci s daty. Souhlas se vztahuje jak pro Národní knihovnu ČR a Slovenskou národní knihovnu, které provádí nezbytné analýzy, tak i na všechny účastníky projektu, kteří mohou data využívat pro své hodnocení.
 4. Nepoužívat data jiných knihoven bez souhlasu. Zveřejnění některých výsledků může být někdy citlivé, proto platí zásada, že ten, kdo chce publikovat data o jiných knihovnách, si musí zajistit jejich souhlas ke zveřejnění nebo data anonymizovat.
 5. Neumožnit vstup do databáze benchmarkingu osobám nebo institucím, které nejsou účastníky projektu.
 6. Spolupracovat s účastníky projektu při vzájemném poznávání. Jedním z cílů projektů je navázání kontaktů s jinými knihovnami a vzájemná diskuse o dosažených výsledcích.
 7. Být připraven poskytnout účastníkům informace a know-how o své činnosti.
 8. Poskytnout kvalitní a spolehlivá statistická data a další údaje o své činnosti.

Jak vstoupit do projektu - benchmarking knihoven 2021

Děkujeme Vám za Váš zájem o zapojení knihovny do projektu benchmarking knihoven. Úvodní podmínkou pro vstup do projektu Benchmarking knihoven je registrace knihovny, kterou můžete provést na stránce https://www.benchmarkingknihoven.cz/. Vstup na hlavní stránku projektu a do databáze je umožněn pouze na základě individuálně přiděleného hesla. Doporučujeme následující postup:

 • Při vstupu na https://www.benchmarkingknihoven.cz/ budete vyzvání k vyplnění krátkého formuláře. Po jeho vyplnění obdržíte nejdéle do tří dnů heslo, které si někde uchovejte. Evidenční číslo knihovny uvádějte jako holé číslo bez lomítka a roku přidělení čísla!
 • Při označování typu knihovny platí, že za krajské knihovny jsou považovány pouze ústřední knihovny kraje, tj. knihovny s krajskou působností.
 • Po přihlášení a vložení hesla klikněte na horní růžové liště na link "Vyplnit dotazník s daty za rok 2021" a otevře se vám formulář pro uložení dat za rok 2021. Do formuláře v naprosté většině vyplňujete údaje uvedené ve svém statistickém výkazu, případně postupujte podle návodu. Pokud v letošním roce vstupujete do benchmarkingu poprvé, máte možnost vložit do databáze i data za roky 2012 až 2020.
 • Dříve, než se pustíte do vyplňování formuláře, zjistěte si údaje, které nejsou uvedeny ve výkazu. Jedná se o:
    • počet dětí do 15 let v obci/městě,
    • roční provozní doba knihovny pro veřejnost,
    • celkové roční výdaje zřizovatele (obec, město, kraj) v roce 2021.
    • Níže najdete podrobnější informace o tom, jak údaje zjistit a vyplnit.
    • České knihovny mají vyplnění formuláře usnadněno tím, že budou mít k dispozici svá data vyplněná ve statistickém výkazu. Prosíme o jejich pečlivou kontrolu. Knihovny poskytující regionální funkce musí odečíst výkony spojené s regionálními funkcemi a údaje opravit!
    • Data potřebná pro benchmarking jsou ukládána pomocí formuláře, který je přímo propojen s celkovou databází. To umožňuje snadnější a pružnější kontrolu dat. Na některých místech formuláře jsou nastaveny kontroly, která vás upozorní na chyby.
    • Po vyplnění nebo opravě údajů formulář uložte odesláním. Při dalším přihlášení se budete moci opět podívat na svá data a také je případně ještě opravit. Při jakékoliv změně nezapomeňte formulář odeslat.
    • Současně prosíme o zaslání nových "Doplňujících údajů za rok 2021". Formulář s Doplňujícími údaji zašlete kolegyni Mgr. Lucie Macháčková: lucie.machackova@nkp.cz
    • Vstupní formulář a Doplňující údaje o knihovně vyplňte a odešlete nejpozději do 15. 6. 2022.
    • Pokud budete mít jakékoliv problémy, napište nám: lucie.machackova@nkp.cz,  vit.richter@nkp.cz
    • Váš e-mail bude zařazen do elektronické konference "měření", takže budete informováni o všech novinkách týkajících se projektu. Adresa pro zasílání zpráv do konference je mereni@cvut.cz, kam můžete zasílat své zkušenosti, dotazy a náměty.

Pokyny pro sběr dat

1. Obsluhovanou populaci, respektive počet obyvatel a počet dětí do 15 let uvádějte podle databáze MV ČR dostupné z https://goo.gl/RoYCUn . Zde si stáhněte soubor "Informativní počet občanů ČR ve všech obcích, v obcích 3. typu a v městských částech" k 1. 1. 2022.

Neopisujte mechanicky údaj z minulého roku!

Slovenská republika:

Počet obyvateľov a počet detí do 15 rokov k 31.12.2021 doplní riešiteľka projektu za SNK podľa aktuálnych údajov ŠÚ SR k 31.12.2021. V príslušných okienkach uveďte 111.

2. Knihovny, které vykonávají regionální funkce (RF), prosíme o odečtení všech výkonů a finančních prostředků souvisejících s RF! Např. rozsah přírůstku a knihovního fondu, příjmy a výdaje knihovny, počet pracovních úvazků apod. Toto ustanovení platí pro české knihovny.

3. Průměrný přepočtený stav pracovníků - uveďte s jedním až dvěma desetinnými místy. Desetinné místo oddělujte čárkou.

4. Prosíme o důkladné ověření především ekonomických dat, která nám působí největší problémy při srovnání s jinými knihovnami!

5. Příjmy (výnosy) celkem v Kč - veškeré příjmy (výnosy) knihovny (tržby za vlastní výkony a zboží, příspěvky, dotace a granty na provoz od státu, kraje a obce a dalších subjektů, od zahraničních subjektů včetně EU).

6. Příspěvek na provoz knihovny od zřizovatele - uvádí se částka, která je určena na běžný provoz knihovny. NEUVÁDÍ se finanční prostředky získané ze zvláštních účelových dotací, grantů apod. V jedné částce se uvádí součet všech příspěvků, dotací a grantů na provoz knihovny z rozpočtu zřizovatele.

7. Zvláštní dotace, granty, projekty, dary, sponzorské příspěvky, ostatní provozní výnosy - v jedné částce se uvádí součet všech příspěvků, dotací a grantů na provoz knihovny získaných od jiných subjektů než je zřizovatel, tj. to, co získáváte NAVÍC ke svému běžnému rozpočtu. Do této částky se NEZAHRNUJE příspěvek na běžný provoz knihovny ani dotace na výkon regionálních funkcí!

8. Tržby za vlastní výkony v Kč - veškeré tržby z vlastních výkonů a zboží z hlavní i hospodářské  činnosti. Nejčastějším zdrojem příjmů jsou registrační poplatky, sankční poplatky apod.

9. Výdaje (náklady) na hlavní činnost - veškeré výdaje vynaložené na provoz knihovny.

10. Osobní náklady - součet částek na mzdové náklady (mzdy, OON), náklady na zdravotní a sociální pojištění, zákonné sociální náklady a ostatní (jiné) sociální náklady.

11. Náklady na pořízení knihovního fondu celkem - souhrn veškerých výdajů za všechny dokumenty zakoupené knihovnou během sledovaného roku do knihovního fondu a na výměnu dokumentů.

12. Náklady na pořízení licencí na elektronické zdroje - náklady na úhradu licencí na elektronické informační zdroje. Nezapočítávají se zde výdaje spojené s automatizovanými knihovními systémy (nákup nových modulů, přechod do vyšší verze atd.). Jedná se o náklady na provoz databází, jako jsou  Anopress, ASPI a mnohé další.

13. Pro orientaci uvádíme průměrné hodnoty podílu některých výdajů a příjmů na rozpočtu knihovny - pokud některé vaše údaje výrazně překračují uvedené proporce, podívejte se, zda jste použili správné údaje:

Osobní náklady

kolem 60%

Výdaje na knihovní fond

10 až 15%

Získané granty a dotace

do 5%

%vlastních příjmů

zpravidla do 10%

 


14. Celkové roční výdaje zřizovatele (obec, město, kraj) v roce 2021 -
zahrnuje provozní (běžné) výdaje, investiční (kapitálové), příp. splátky úvěrů a půjček. Údaj lze získat ze závěrečného účtu obce/města za příslušný rok. Vždy se jedná o skutečnost k 31.12.  Zprávy o hospodaření obce či města najdete na jejich webové stránce. Pokud obec/město nebude mít údaj ještě k dispozici, použijte údaj z předchozího roku a v průběhu roku ho pak opravte.

15. Roční provozní doba knihovny pro veřejnost - je nutné provést propočet podle níže uvedených instrukcí. Než začnete vyplňovat formulář, udělejte si propočet tohoto údaje, pokud si nebudete s něčím jisti, ozvěte se!

Způsob výpočtu: v roce 2021 k celoplošnému uzavření knihoven na základě vládních opatření nedošlo. K uzavření ale mohlo dojít na základě rozhodnutí hygienické stanice (s ohledem na epidemickou situaci v místě). Knihovny byly část roku omezeny jen na bezkontaktní půjčování (výdajové okénko), otevřeny jen k absenčnímu půjčování dokumentů nebo při omezením počtu návštěvníků. Pro výpočet roční provozní doby pro veřejnost se knihovna považuje za otevřenou v těchto případech: standardní otevření, otevření při omezení počtu návštěvníků, otevření přes výdajové okénko (bezkontaktně). Roznášková služba uskutečňovaná v období úplného uzavření knihovny se nezapočítává do roční provozní doby pro veřejnost. Způsob výpočtu zůstává stejný: Pokud knihovna sídlí v jedné budově, uvede týdenní provozní dobu nejdéle otevřeného útvaru knihovny poskytujícího knihovnické služby (tj. to, co se nyní vykazuje ve statistice, viz definice níže), například 40 hodin. Tento počet hodin vynásobí počtem týdnů, kdy byla knihovna v průběhu roku otevřena. Vychází se ze základního počtu celých týdnů v roce, tj. 52 týdnů. Pokud byla knihovna několik týdnů uzavřena, provede se odpovídající snížení počtu týdnů, například: knihovna byla uzavřena 3 týdny v době prázdnin a jeden týden v době Vánoc, tj. odečítají se čtyři týdny (52 - 4 = 48). Roční provozní doba potom činí: 40 hodin x 48 týdnů = 1 920 hodin za rok. Obdobně proveďte propočet pro dočasně zkrácenou provozní dobu. Pokud knihovna provozuje pobočky nebo specializovaná oddělení s knihovnickou činností MIMO HLAVNÍ BUDOVU KNIHOVNY (např. hudební oddělení), provede se stejným způsobem výpočet roční provozní doby každé jednotlivé pobočky (oddělení) a následně se udělá celkový součet s hlavním provozem knihovny. Tento součet se uvede jako roční provozní doba knihovny.

 

 

16. Na konci formuláře je krátký dotazník Internetové služby. Zde zatrhnete služby, které vaše knihovna poskytuje, pokud knihovna službu neposkytuje, nechte políčko prázdné. Mezi těmito otázkami jsou dvě otázky na počet elektronických zdrojů - uveďte prosím pouze číslo (tedy počet el. zdrojů, které vaše knihovna poskytuje).

17. Pole označená hvězdičkou jsou povinná, což znamená, že pokud některé z nich nevyplníte, nepodaří se Vám dotazník odeslat.

18. Jestliže budete mít problémy s vyplněním nebo nějaké připomínky k dotazníku, na konci dotazníku je k dispozici prázdné pole pro poznámky.

31.05.2022