Information for libraries

  • na webu

Veřejný internet v knihovnách

Výklad ustanovení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění zákona č.1/2005 Sb., týkající se poskytování služby dle § 4, odst. 1, písm. d) knihovního zákona.

Otázka:

Je zpřístupnění internetu (respektive umožnění přístupu k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup) v knihovnách bezplatné nebo je možno za tuto službu vybírat nějaký poplatek? Pokud je možno vybírat poplatek, jaké výdaje související s touto službou je možno do poplatku zahrnout. Je možné také například zahrnout náklady na vytápění, elektřinu apod.?

Veřejné knihovnické a informační služby uvedené v § 4 odst. 1 knihovního zákona, mezi něž patří i umožnění přístupu k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, je provozovatel knihovny povinen poskytovat bezplatně. Připojení počítače k internetu je nezbytným technickým předpokladem zajištění přístupu veřejnosti k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, obdobně jako např. pořízení knihovního fondu, existence vhodných prostor či působení knihovníka jsou nezbytné pro bezplatné poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb uvedených rovněž v § 4 odst. 1 knihovního zákona. Zákon zde neumožňuje započítání úhrady skutečně vynaložených nákladů tak, jako je tomu u služeb vyjmenovaných v odstavci 2 a následně i 3. Odstavec 4 umožňuje provozovateli knihovny požadovat úhradu nákladů vynaložených na administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů knihovny, což nelze spojovat s možností úhrady nákladů za poskytování této služby. Veškeré náklady vyplývající z poskytování těchto bezplatných služeb nelze považovat za administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů a jednotlivě je připočítávat ke každému poskytnutí zákonem stanovené bezplatné služby. Pomoc knihovníka, resp. asistovanou službu knihovníka taktéž nelze zahrnovat do administrativních úkonů spojených s evidencí uživatelů a je podle našeho názoru obdobná jeho pomoci v rámci ostatních bezplatných služeb spočívajících ve zpřístupňování knihovních dokumentů či poskytování nebo zprostředkování informací podle odstavce 1 § 4 knihovního zákona, na rozdíl od např. nabízeného školení, které by mohlo být hrazeno jako vzdělávací činnost ve smyslu odst. 3 § 4 knihovního zákona. Rovněž se nedomníváme, že lze v rámci uvedené služby požadovat "neziskový" poplatek za amortizaci počítačové stanice.

Viz též výklad MK ČR

10.02.2015