Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory Regionální funkce veřejných knihoven Sdružení knihoven ČR - Sekce pro regionální funkce 5. jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 18. 11. 2003

5. jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 18. 11. 2003

Pracovní jednání se uskutečnilo v zasedací místnosti Národní knihovny v Praze za účasti zástupců krajských knihoven. Jednání, které bylo připraveno ve spolupráci s Odborem knihovnictví NK ČR, zahájil a vedl PhDr. Jaroslav Vyčichlo a PhDr. Vít Richter.

1. Příprava krajských projektů na internetizaci knihoven s využitím financí ze strukturálních fondů EU pod metodickým vedením firmy EUREDIS - Ing. Šperling
V úvodu byl zjišťován stav dotazníkových akcí - všechny krajské knihovny poslaly v termínu předběžný dotazník na MMR. Většina krajských knihoven také vyplnila i Projektové listy na detailní popis projektu pro PHARE IB 2001, které byly buď s vědomím kraje nebo bez něj odeslány jednotlivým koordinátorům regionů soudržnosti (NUTS II).
Fa EUREDIS rozeslala všem krajským knihovnám Nabídku podpory veřejných knihoven při přípravě, financování a realizaci projektu "internetizace knihoven". Během týdne fa EUREDIS rozešle ředitelům krajských knihoven návrh smlouvy, který se bude dále konzultovat. Ke smlouvě budou připojeny reference firmy.
Další postup na centrální úrovni - fa EUREDIS bude jednat s MI ČR o možnostech financování konektivity knihoven a dále s alternativními operátory a Českým Telecomem.
Příští schůzka týkající se dalšího postupu se bude konat 15. 1. 2004. Do té doby se fa EUREDIS pokusí oslovit MK ČR, zda by nepodpořilo centrální metodiku využití strukturálních fondů EU (vytvoření urč. modelového projektu na centrální úrovni).
Do konce roku má MI ČR a MK ČR předložit koncept internetizace knihoven, který bude připomínkován. Na základě dohody MK ČR poskytne MI ČR informace o registrovaných knihovnách pro pozdější jednodušší zjišťování konektivity, které se uskuteční spolu s Českým Telecomem.
Byla zdůrazněna nutnost spolupráce všech krajů na projektu.

2. Zajištění výkonu regionálních funkcí na rok 2004 - Mgr. Koubová
Zákon o rozpočtovém určení daní nebyl schválen. V dané situaci není jasné, zda budou regionální funkce financovány z rozpočtu MK ČR nebo z rozpočtu jednotlivých krajů. Krajské knihovny se připraví na variantu, že prostředky na pokračování Programu RF půjdou přes MK ČR (připraví si žádosti ve smyslu Programu RF jako každý rok, ovšem prozatím ji nepošlou do 30. 11. 2003 na MK ČR, nýbrž vyčkají rozhodnutí, zda částka bude součástí kapitoly kultura). Částka na výkon regionálních funkcí by měla být ve stejné výši jako pro rok 2003. Podrobnější informace budou rozeslány e-mailem.

3. Různé
Byl zjišťován stav koncepcí jednotlivých krajských knihoven. Všechny krajské knihovny mají vypracovanou koncepci výkonu regionálních funkcí, většina knihoven pracuje nebo má zpracovanou koncepci rozvoje knihovnictví nebo rozvoje VKIS. Je žádoucí, aby koncepce byla schválena zastupitelstvem, pokud má být závazná. Mgr. Koubová bude o koncepcích informovat na setkání se zástupci krajských odborů kultury. Dále bude osloven Mgr. Dohnal z Asociace krajů. PhDr. Richter připomněl, kdo mu ještě neposlal revidovanou koncepci, ať tak učiní.
Bylo odsouhlaseno zveřejnění informací z dotazníků na strukturální fondy EU a PHARE IB 2001. NK ČR vypracuje shrnutí, které bude zveřejněno.


Zapsala: Dagmar Čerňová
Ověřil: J. Vyčichlo

Informace o strukturálních programech EU najdete na adrese

10.01.2018