Information for libraries

 • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Legislativa, standardy Legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. a návazné prováděcí přepisy Vyhláška Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb

Vyhláška Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb

Titul předpisu:

Vyhláška Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb


Citace: 88/2002 Sb.
Částka: 39/2002 Sb.
Na straně (od-do): 1843-1844
Rozeslána dne: 13. března 2002
Druh předpisu: Vyhláška
Autoři předpisu: Ministerstvo kultury
Datum přijetí: 21. února 2002
Datum účinnosti od: 13. března 2002
Platnost předpisu: ANO

Hesla rejstříku:
Vydáno na základě:
257/2001 Sb. § 22
Předpis ruší:
51/1963 Sb.; 110/1965 Sb.; směrnice MK ČR

Text:

88/2002 Sb.
VYHLÁŠKA

Ministerstva kultury
ze dne 21. února 2002

k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách
a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon)

Ministerstvo kultury stanoví podle § 22 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), (dále jen "zákon") a k provedení § 14 odst. 6 a § 16 odst. 7 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví náležitosti žádosti o zprostředkování knihovního dokumentu a určuje, kteří provozovatelé knihoven jsou povinni předávat žádosti o zprostředkování knihovního dokumentu v rámci meziknihovní služby zahraničním knihovnám, popřípadě poskytnout provozovateli knihovny účastnící se mezinárodní meziknihovní služby metodickou pomoc. Vyhláška dále stanoví podrobnosti o vedení evidence knihovního fondu a náležitosti zápisu o výsledku revize knihovního fondu.

§ 2
Náležitosti žádosti o zprostředkování knihovního dokumentu

(1) Žádost o zprostředkování knihovního dokumentu se podává v písemné, popřípadě elektronické formě a obsahuje

 1. údaje umožňující identifikaci knihovního dokumentu, např. název, označení autora, označení vydavatele, místo, pořadí a rok vydání, číslo knihovního dokumentu v mezinárodních registračních systémech,
 2. údaje umožňující identifikaci žádající knihovny, například její název a adresu, telefonní číslo, faxové číslo a elektronickou adresu,
 3. údaje umožňující identifikaci dožádané knihovny,
 4. požadavky na způsob zprostředkování knihovního dokumentu,
 5. lhůtu, ve které má být žádost vyřízena.

(2) Žádost o zprostředkování knihovního dokumentu, který nemá charakter tiskoviny, obsahuje kromě údajů uvedených v odstavci 1 rovněž technickou specifikaci knihovního dokumentu.

§ 3
Určení provozovatelů knihoven k zajištění mezinárodní meziknihovní služby

(1) Povinnost předávat žádosti o zprostředkování knihovního dokumentu v rámci meziknihovní služby zahraničním knihovnám, případně poskytnout provozovateli knihovny
účastnící se mezinárodní meziknihovní služby metodickou pomoc, má provozovatel

 1. Národní knihovny České republiky,
 2. Státní technické knihovny,
 3. Knihovny Akademie věd České republiky,
 4. Moravské zemské knihovny v Brně,
 5. Vědecké knihovny v Olomouci,
 6. Národní lékařské knihovny.

(2) Žádosti o zprostředkování knihovního dokumentu v rámci meziknihovní služby zahraničním knihovnám se předávají a o metodickou pomoc se žádá prostřednictvím knihoven uvedených v odstavci 1.


Podrobnosti o vedení evidence knihovního fondu

§ 4

(1) Provozovatel knihovny v rámci evidence knihovního fondu vede

 1. přírůstkový seznam, do kterého se zaznamenávají všechny knihovní dokumenty získané pro knihovní fond knihovny, a
 2. seznam úbytků, do kterého se zaznamenávají úbytky knihovních dokumentů

(2) Přírůstkový seznam a seznam úbytků lze vést formou několika dílčích seznamů.

§ 5

(1) Záznam v přírůstkovém seznamu obsahuje

 1. datum zapsání,
 2. přírůstkové číslo knihovního dokumentu,
 3. způsob nabytí knihovního dokumentu,
 4. označení autora, název, místo a rok vydání knihovního dokumentu, včetně případného omezení doby jeho platnosti nebo jiných údajů zaručujících nezaměnitelnost knihovního dokumentu.

(2) Do přírůstkového seznamu se zaznamenávají jednotlivé knihovní dokumenty s výjimkou materiálů zpracovávaných skupinově. Záznam skupinově zpracovávaných materiálů je dán charakterem těchto materiálů a způsobem jejich odborného knihovnického zpracování. U periodického tisku se jako knihovní dokument zaznamenává ukončený ročník nebo svazek.

§ 6

(1) Záznam v seznamu úbytků obsahuje

 1. datum zapsání,
 2. pořadové číslo záznamu,
 3. přírůstkové číslo knihovního dokumentu a případně i jeho signaturu,
 4. označení autora, název, místo a rok vydání knihovního dokumentu, popřípadě jiné údaje zaručující nezaměnitelnost knihovního dokumentu,
 5. důvod odpisu nebo vyřazení knihovního dokumentu s odvoláním na příslušný schvalovací doklad.

(2) Jde-li o hromadně vyřazované knihovní dokumenty, zaznamenané ve zvláštním seznamu, který obsahuje údaje uvedené v odstavci 1 písm. c) a d), lze záznam v seznamu úbytků provést odkazem na tento seznam.

(3) Do seznamu úbytků se nezaznamenává vyřazení knihovních dokumentů s omezenou dobou platnosti.

§ 7
Náležitosti zápisu o výsledku revize knihovního fondu

Zápis o výsledku revize knihovního fondu obsahuje údaje o rozsahu revize, zahrnující úsek knihovního fondu, který byl revidován, a počet revidovaných knihovních dokumentů, datum zahájení a ukončení revizních prací, údaje o podkladech použitých při revizi, jména a příjmení osob, které revizi prováděly, a jejich funkci, popřípadě pracovní zařazení, a nález revize. Pokud byl při revizi zjištěn rozdíl mezi evidovaným a skutečným stavem knihovního fondu, je součástí zápisu o výsledku revize knihovního fondu seznam zjištěných rozdílů.

§ 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 51/1963 Sb., o evidenci knihoven jednotné soustavy, o meziknihovní výpůjční službě a o přednostním právu knihoven při získávání literatury, časopisů a jiných sbírkových materiálů.
2. Vyhláška ministerstva školství a kultury a Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky č. 110/1965 Sb., o evidenci zahraniční literatury.
3. Směrnice ministerstva kultury ČSR čj. 10 284/69, o evidenci a revizi knihovních fondů v knihovnách jednotné soustavy, ve znění směrnice čj. 12 216/83-II/2.

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Ministr:

 

 

Dostál v. r.

15.05.2007

 

 

10.02.2015