Information for libraries

 • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Legislativa, standardy Legislativní dokumenty Ostatní legislativa a doporučení k činnosti knihoven Zveřejňování fotografií z akcí v knihovnách

Zveřejňování fotografií z akcí v knihovnách

Dle § 84 obč. zák. lze zachytit podobu člověka, ze které lze určit jeho totožnost, jen s jeho souhlasem. Dle § 89 obč. zák. jsou povoleny určité výjimky, které je však třeba vykládat ve spojení s celou úpravou o podobiznách a soukromí v §§ 84 – 90 obč. zák. V § 89 je mimo jiné řečeno, že „Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství“.

Výchozí situace v knihovnách ČR:

 1. Knihovna je instituce hospodařící s veřejnými prostředky, pořádá veřejné akce, které hradí z veřejných prostředků  v souladu se  zákonnými podmínkami a účelem veřejných služeb.
 2. Knihovna  informuje – zpravuje  veřejnost  o své  činnosti, akcích….  na svých webových stránkách, propagačních materiálech, a v seriózních mediích, a to včetně fotodokumentace.
 3. Nejedná se o akce soukromé, bulvární, tajné…,
 4. Předpokládám, že se může jednat o tři základní typy veřejných akcí:
  1. Akce bez omezení počtu osob, kde jsou náhodní návštěvníci v pohybu např. vánoční trhy, rozsvícení stromu, akce na nádvořích, dny otevřených dveří, noc v knihovně, dětský den ….
  2. Akce s pevným programem, osoby jsou jmenovitě přihlášené: např. školení, semináře, přednášky, kurzy …
  3. Akce ostatní,  tak trochu kombinace A + B: vernisáže, výstavy, koncerty, společenský večer, návštěvy VIP hostů ….

Právní posouzení:
Pořizování a zveřejňování fotografií „pro potřeby:“  knihovny, pokud bude podoba člověka zachycena tak, že je možné určit jejich totožnost, musí za každých okolností a bez ohledu na (ne)souhlas člověka splňovat základní pravidla:

 1. Fotografie nesmí narušovat důstojnost člověka, jeho soukromí, čest, zesměšňovat, urážet, nesmí být ale ani dvojsmyslná, neestetická, ironická,  nevhodné momentky, neupravený oděv, grimasy, nesmí porušovat jiné chráněné zájmy člověka.   Je třeba si uvědomit, že každý člověk (a rodič) toto může vnímat subjektivně jinak.
 2. Vnímání obsahu fotografie – podobizny člověka ze strany zástupců knihovny může být v rozporu s vnímáním samotného člověka zachyceného na fotografii.

Knihovna proto smí podobizny zveřejňovat jen přiměřeným způsobem s ohledem na celkový kontext fotografie, způsob zachycení člověka, účelu zveřejnění a konečně i při
vědomí si důležitosti veřejného statutu a poslání knihovny. K souhlasu člověka dále….

Pořizování a zveřejňování fotografií „pro potřeby“ knihovny nelze automaticky podřídit pod zákonnou licenci (§ 89), ale pokud by se jednalo o akce typu (A) a (C) a pokud by byla dodržována základní pravidla sub 5 a), b), potom by se dle mého názoru mohlo jednat o užití "pro tiskové, nebo obdobné zpravodajství“ a bylo by  možné fotografie pořizovat a zveřejňovat bez souhlasu člověka.

Naopak u akcí typu (B) je souhlas přítomných osob potřebný vždy a předem.  Souhlas s pořizováním a užitím fotografií lze zapracovat do přihlášky na danou akci, kterou účastníci vyplňují a podepisují.

Možný vzor souhlasu na přihlášce na akci nebo jen na samostatném prohlášení.
Účastník uděluje knihovně ....... souhlas s bezúplatným pořizováním zvukového a obrazového záznamu v průběhu akce, souhlasí se zveřejněním takových záznamů na internetových stránkách, nástěnkách v objektech knihovny, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace činnosti knihovny.

Možný vzor textu na pozvánce na akci (lze i zestručnit):
Osoba účastnící se akce …..bere na vědomí a svou účastní výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel bezplatně pořizoval zvukový a obrazový záznam akce, včetně podobizen účastníků a souhlasí se zveřejněním takových záznamů na internetových stránkách, nástěnkách v objektech knihovny, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace činnosti knihovny.  Dále účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel stejným způsobem a rozsahu zveřejnil výsledky požádané soutěže s uvedením pořadí účastníků, včetně jejich  jména a případně věku.

Závěrem:
Jistě nemusím zdůrazňovat, že je třeba postupovat nejen podle zákona, ale do jisté míry užívat i „zdravý rozum“ .
Vždy se může vyskytnout člověk, který individuálně vyjádří nesouhlas s pořízením své  podobizny na jakékoli akci, ale kvůli tomu nebude vyloučen např. ze školení nebo VIP akce….
Výše uvedené stanovisko je doporučující, ale dle mého názoru není v rozporu se zákonem či dobrými mravy.

JUDr. Jindra Pavlová
9. 4. 2014

15.06.2018