Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Legislativa, standardy Legislativní dokumenty Autorské právo Stanovisko Samostatného oddělení autorského práva Ministerstva kultury k právnímu názoru odboru legislativního a právního Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k aplikaci § 47b zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.

Stanovisko Samostatného oddělení autorského práva Ministerstva kultury k právnímu názoru odboru legislativního a právního Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k aplikaci § 47b zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.

Stanovisko vychází z právního stavu ke dni 10. dubna 2006, tj. ze znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 81/2005 Sb. a zákona č. 61/2006 Sb., dále jen "AZ", a z vládního návrhu novely AZ ve znění, v jakém byl schválen Poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení dne 8. února 2006 (viz senátní tisk č. 287).

1. Samostatné oddělení autorského práva Ministerstva kultury (dále jen "SOAP") je toho názoru, že vzhledem k zaměření vysokoškolských studijních programů, zejména magisterských a doktorských programů (§ 46 odst. 1 a § 47 odst. 2 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., v platném znění, dále jen "ZVŠ"), lze předpokládat, že většina kvalifikačních prací uvedených v § 47b by měla splňovat znaky autorského díla uvedené v § 2 odst. 1 AZ, tzn. být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora (většinou povahy vědeckého díla). Totéž lze jistě požadovat a očekávat i u uchazečů o akademické tituly získávané po složení rigorózní zkoušky podle § 47 odst. 5 ZVŠ.

2. Obecná úprava autorského práva je obsažena v AZ. ZVŠ je, pokud jde o § 47b, ve vztahu k AZ zákonem speciálním. Podle § 11 odst. 1 AZ má autor výlučné osobnostní právo na zveřejnění svého díla, tj. právo rozhodnout, zda, kdy a jakým způsobem bude jeho dílo zveřejněno. Ustanovení § 47b ZVŠ upravuje zvláštní právní úpravu, která stanoví fikci, že odevzdáním kvalifikační práce souhlasí autor s jejím zveřejněním. Účelem nového ustanovení § 47b ZVŠ, o jehož přijetí se podle našich informací zasloužili zejména zástupci knihoven, bylo zjednodušit zpřístupňování uvedených kvalifikačních prací veřejnosti. Nová úprava byla zdůvodňována i veřejným zájmem na transparentnosti udělování akademických titulů a na kontrole vynakládání veřejných prostředků na financování vysokoškolského studia. Vzhledem k tomu, že podle nové právní úpravy je každý uchazeč o akademický titul seznámen s podmínkami, které musí být splněny pro to, aby mu mohl být udělen akademický titul, jde o obdobnou situaci, k jaké dochází např. při veřejných soutěžích na zhotovení výtvarného díla, kde mohou být stanoveny obdobné podmínky (např., že první tři úspěšné práce budou zveřejněny atp.). Z výše uvedených důvodů nepovažuje SOAP novou právní úpravu, pokud jde o autorská práva ke kvalifikačním pracím, za odporující autorskému zákonu a mezinárodním závazkům vyplývajícím z mezinárodních smluv či směrnic ES.

3. Mezinárodně právní závazky ČR související s danou problematikou vyplývají především z Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl z roku 1886, ve znění Pařížské revize z roku 1971 (dále jen "Bernská úmluva"), ze Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském z roku 1996 (dále jen "Smlouva SODV o právu autorském") a dále ze směrnic Evropského společenství, a to zejména ze směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (dále jen "Směrnice o informační společnosti") a ze směrnice 92/1001EHS o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s právem autorským, v platném znění.

Z těchto mezinárodně právních instrumentů vyplývá, v souvislosti s danou problematikou, právo autora na rozmnožování jeho díla /srov. čl. 9 odst. 1 Bernské úmluvy, čl. I Smlouvy SODY a čl. 2 písmo a) Směrnice o informační společnosti"/ a právo na sdělování jeho díla veřejnosti (srov. čl. 8. Smlouvy SODV o právu autorském a čl. 3 odst. 1 Směrnice o informační společnosti).

Pokud jde o právo autora na rozmnožování jeho díla, obsahuje Bernská úmluva (srov. čl. 9 odst. 2) ustanovení umožňující smluvní straně (státu) upravit výjimku z práva na rozmnožování autorských děl v určitých zvláštních případech, pokud takové rozmnožení nenarušuje normální využívání díla a nezpůsobuje neospravedlnitelnou újmu oprávněným zájmům autora. Směrnice o Informační společnosti stanoví v čl. 5 odst. 2 písmo a) a b) možnost členského státu EU upravit výjimky z práva na rozmnožování za podmínky, že nositelé práv získají spravedlivou odměnu.

Podle § 30 odst. 2 písmo a) AZ do práva autorského nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla. Podle § 25 odst. 1 AZ má autor u zveřejněných děl, která lze rozmnožovat na podkladě tiskového či jiného grafického vyjádření jejich přenesením pomocí přístroje na nenahrané nosiče záznamu nebo pomocí přístroje k zhotovování tiskových rozmnoženin na papír nebo podobný podklad, právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu. Podle § 25 odst. 2 AZ jsou osobami povinnými platit výše uvedené odměny výrobci nebo dovozci přístrojů k zhotovování rozmnoženin a dále poskytovatelé rozmnožovacích služeb za úplatu1. Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu je právem povinně kolektivně spravovaným /srov. § 96 odst. 1 písmo a) bod 3 a 4 AZ/. Odměny jsou vybírány kolektivním správcem, který toto právo spravuje na základě oprávnění uděleného Ministerstvem kultury podle § 98 AZ.

Podle vládního návrhu novely AZ bude výjimka z práva na rozmnožování částečně změněna, a to v souladu s čl. 5 odst. 2 písmo a) a b) Směrnice o informační společnosti. Podle navrhovaného nového § 30a nebude zasahovat do práva autorského nejen fyzická osoba, která si pro svou vlastní osobní potřebu zhotoví záznam díla nebo tiskovou rozmnoženinu díla, ale i právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která pro svou vlastní vnitřní potřebu zhotoví tiskovou rozmnoženinu díla, a dále rovněž ten, kdo na objednávku pro osobní potřebu fyzické osoby nebo na objednávku pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby zhotoví tiskovou rozmnoženinu díla na papír nebo podobný podklad fotografickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky, s výjimkou případu, kdy jde o vydaný notový záznam díla hudebního či hudebně dramatického, pokud řádně a včas platí odměnu podle § 25.

Podle vládního návrhu novely AZ bude rovněž nově upravena tzv. knihovní licence v § 37 AZ, a to v souladu se směrnicí 92/l00/EHS o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s právem autorským, v platném znění, a v souladu se Směrnicí o informační společnosti2. Podle navrhované úpravy nebude do práva autorského zasahovat knihovna, archiv, muzeum, galerie, škola, vysoká škola a jiné nevýdělečné školské a vzdělávací zařízení, které:

  1. Zpřístupňuje (zveřejněné3) dílo, včetně zhotovení jeho rozmnoženiny nezbytné pro takové zpřístupnění, které je součástí jeho sbírek a jehož užití není předmětem prodejních nebo licenčních podmínek, s výjimkou sdělování díla způsobem uvedeným v § 18 odst. 2, jednotlivcům ze strany veřejnosti prostřednictvím k tomu určených technických zařízení umístěných v jeho objektech, a to výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia takových osob, a zamezí-li takovým osobám zhotovit rozmnoženinu díla; ustanovení § 30a odst. 1 písmo c) a d) tím nejsou dotčena.

    Jinými slovy, vysoká škola bude moci prostřednictvím technických zařízení (např. monitorů napojených na intranet) umístěných v prostorách školy zpřístupňovat veřejnosti kvalifikační práce a zároveň bude povinna zabránit tomu, aby si mohli zájemci o tyto práce zhotovovat rozmnoženiny děl sami. Vysoká škola však může na objednávku zájemce zhotovit tiskovou rozmnoženinu takové práce za podmínky, že bude platit odměny kolektivnímu správci (DILIA).

  2. Půjčuje originály nebo rozmnoženiny (zveřejněných4) obhájených diplomových, rigorózních, disertačních a habilitačních prací na místě samém, a to výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia, pokud takové užití autor nevyloučil.

    Jinými slovy, vysoká škola bude moci prezenčně půjčovat originály nebo rozmnoženiny obhájených kvalifikačních prací, pokud autor takové užití nevyloučí.

Podle § 12 odst. 4 písmo f) a podle § 18 AZ má autor právo na sdělování díla veřejnosti. Podle § 18 odst. 1 AZ se sdělováním díla veřejnosti rozumí zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově (jde např. o veřejný přednes, provozování ze záznamu, vysílání rozhlasem či televizí apod.). Podle § 18 odst. 2 AZ je sdělováním díla veřejnosti také zpřístupňování díla způsobem, že kdokoli může k němu mít přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí (např. internetem). Ani AZ ani mezinárodní smlouvy či Směrnice o Informační společnosti neupravují, s výjimkou výše uvedeného zpřístupňování prostřednictvím technických zařízení umístěných v prostorách vzdělávací instituce (intranetem), výjimku z práva na sdělování veřejnosti, a to ani na sdělování prostřednictvím internetové sítě.

4. Z výše uvedeného vyplývá následující:

Ustanovení § 47b ZVŠ je nutno vykládat v souladu s AZ a s příslušnými mezinárodněprávními smlouvami a směrnicemi ES. V § 47b odst. 3 ZVŠ je upravena právní fikce, na základě které odevzdáním kvalifikační práce souhlasí autor s jejím zveřejněním. Vysoká škola má na základě § 47b odst. 2 povinnost zveřejňovat5 kvalifikační práce, a to tak, že zde uvedené kvalifikační práce, které byly odevzdány uchazečem k obhajobě, musí být zveřejněny nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo, není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce, a to bud' v hmotné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím technických zařízení (intranetem) v prostorách školy, popř. v místě pracoviště školy, jak bylo uvedeno výše. Z dikce § 47b odst. 2 VŠZ ("k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem školy") je zřejmé, že zákonodárce měl v úmyslu zpřístupnit tyto práce na konkrétním místě (ve škole), a nikoliv v místě podle vlastní volby jednotlivých členů veřejnosti. Takový výklad odpovídá i tzv. třístupňovému testu v § 29 odst. 1 AZ, upraveném i v čl. 9 odst. 2 Bernské úmluvy, v čl. 10 Smlouvy SODV o právu autorském a dále i v čl. 5 odst. 5 Směrnice o informační společnosti), podle kterého je nutno jakékoli výjimky z práva autorského vykládat způsobem, který nenarušuje běžný výkon práv autorských a který není neospravedlnitelně na újmu práv autorů. Zpřístupnění díla prostřednictvím sítě internet by, alespoň v současnosti, kdy nejsou běžné rozšířené a dostupné technické prostředky ochrany a správy práv v digitálním prostředí (tzv. DRM - digital rights management), bezpochyby na újmu práv autorů bylo. V souvislosti s poslední větou § 47b odst. 1, na základě které si každý může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny, upozorňuje SOAP, že takto pořízené rozmnoženiny, a to v jakékoli formě (opisy, výpisy, fotokopie) a v jakémkoli rozsahu (i části díla), může dotyčná osoby užít jen pro osobní potřebu, popř. pro vnitřní potřebu právnické osoby či podnikající fyzické osoby. I tuto část § 47b odst. 1 je nutno vykládat v souladu s AZ a s tzv. třístupňovým testem.

Dále má vysoká škola na základě § 47b odst. 1 VŠZ povinnost zpřístupňovat (VŠZ používá autorskoprávně nepřesný pojem "zveřejňovat"6) kvalifikační práce zde uvedené, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby, prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zpřístupnění veřejnosti stanoví vnitřní předpis vysoké školy. Podle názoru SOAP bude v souladu s novou právní úpravou, pokud bude přijata v podobě, v jaké byla schválena Poslaneckou sněmovnou, a s výše uvedenými mezinárodně právními závazky zpřístupňování kvalifikačních prací prostřednictvím databází takových prací na místě samém prostřednictvím technických zařízení umístěných v prostorách vysoké školy, a to i bez výslovného souhlasu autora, nikoliv však zpřístupňování prostřednictví internetové sítě, tj. on-line. Vzhledem k navrhovanému doplnění § 37 odst. 1 o nové písmo d), bude možné půjčovat (tj. zpřístupňovat v hmotné podobě obhájené diplomové, rigorózní, disertační a habilitační práce na místě samém, a to výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia, pouze tehdy, pokud autor takové užití nevyloučil. Pokud jde o kvalifikační práce v § 37 odst. 1 písmo d) návrhu novely AZ neuvedené (bakalářské práce), ty bude možno půjčovat na místě samém obdobně jako kterákoli jiná autorská díla podle § 37 odst. 2 věta druhá AZ, a to i bez výslovného souhlasu autora. Vzhledem k tomu, co bylo uvedeno výše, bylo by v rozporu s AZ a s mezinárodními závazky, pokud by kvalifikační práce byly zpřístupňovány veřejnosti, ať už jednotlivě nebo v rámci databáze takových prací, prostřednictvím internetu bez souhlasu autorů.

Vnitřní předpisy vysokých škol by měly výše uvedené závěry reflektovat. Pokud jde o navrhovaný vnitřní předpis AMU; upozorňuje SOAP v Čl. 1 odst. 1 na nelogický odkaz na § 35 odst. 3 AZ.

1 Poskytovatelé rozmnožovacích služeb nemohou zhotovovat na objednávku rozmnoženiny vydaných partitur hudebních děl (srov. § 30 odst. 3 AZ).

2 Preambule směrnice 92/l00/EHS a čl. 5 odst. 3 písmo n) Směrnice o informační společnosti.

3 Srov. § 29 odst. 2 vládního návrhu novely AZ ve znění senátního tisku Č. 287: "Zákonné licence, s výjimkou licence úřední a zpravodajské (§ 34), licence pro školní dílo (§ 35 odst. 3), licence pro dočasné rozmnoženiny (§ 38a), licence pro fotografickou podobiznu (§ 38b) a licence pro nepodstatné vedlejší užití díla (§ 38c), se vztahují pouze na dílo zveřejněné."

4 Viz pozn. 2 a 3.

5 Zveřejňovat ve smyslu § 4 odst. I AZ, podle kterého "Prvním oprávněným veřejným přednesením, provedením, předvedením, vystavením, vydáním či jiným zpřístupněním veřejnosti je dílo zveřejněno."

6Z hlediska autorskoprávní terminologie dojde v tomto případě ke zveřejnění pouze u posudků oponentů (jsou-li autorskými díly a nebyly-li zveřejněny již dříve), v případě kvalifikačních prací, které byly zveřejněny před konáním obhajoby, půjde v tomto případě o zpřístupnění veřejnosti.

Stanovisko ke stažení ve formátu .doc (56,5 kB)

09.02.2015