Information for libraries

 • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Legislativa, standardy Legislativní dokumenty Autorské právo Podmínky pro půjčování zvukových záznamů v knihovnách

Podmínky pro půjčování zvukových záznamů v knihovnách

2. ledna 2004 byla uzavřena kolektivní licenční smlouva mezi Národní knihovnou ČR1 a kolektivními správci autorských práv OSA, DILIA a INTERGRAM2 (dále jen "kolektivní správci"). V rámci této smlouvy udělili kolektivní správci knihovnám oprávnění (licenci) pro půjčování zvukových záznamů, tj. gramofonových desek, magnetofonových kazet a pásku, CD apod. Tato smlouva nahrazuje smlouvu, kterou pro tuto oblast uzavřel v roce 1994 Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP).

Nová licenční smlouva je výsledkem více než ročního složitého vyjednávání a podstatným způsobem mění podmínky, za jakých mohou knihovny půjčovat zvukové záznamy. Základní principy nové licenční smlouvy můžeme shrnout do těchto bodů:

 1. Smlouva platí pro všechny knihovny, které jsou evidovány v souladu s knihovním zákonem v evidenci Ministerstva kultury ČR.
 2. Stát prostřednictvím Národní knihovny ČR hradí odměnu kolektivním správcům za bezplatné půjčování zvukových záznamů ve výši 5 mil. Kč za rok.
 3. Pokud knihovna vybírá od vypůjčitelů poplatek, který v různé míře kompenzuje náklady vynaložené na poskytování této služby, je povinna odvést kolektivním správců 40% z celkové vybrané částky.
 4. Knihovny, které umožňují prezenční využití zvukových záznamů nesmí poskytnout vypůjčitelům žádné technické zařízení k rozmnožování chráněných děl v prostorách knihovny ani mimo ně.
 5. Knihovny, které poskytují absenční půjčování, mohou zvukový záznam půjčit až po uplynutí 9 měsíců od jeho nákupu, respektive vydání.

Knihovny se při vyjednávání především snažily vytvořit co nejlepší podmínky pro půjčování zvukových záznamů. Naopak kolektivní správci požadovali vytvoření bariér pro poškozování autorských práv, které umožňují nové technologie kopírování a také usilovali o získání vyšší odměny za užití autorských děl pro držitele autorský práv. Obě strany musely v průběhu vyjednávání přistoupit na celou řadu kompromisů a podepsaná smlouva je jejich výsledkem. V následujícím textu uvádíme nejdůležitější pravidla pro půjčování zvukových záznamů.


Rozsah oprávnění pro půjčování zvukových záznamů

 1. Kolektivní správci udělují knihovnám oprávnění (licenci) k užití děl a uměleckých výkonů zaznamenaných na zvukových záznamech a zvukových záznamů prezenčním i absenčním půjčováním zvukových záznamů zachycujících chráněná díla a umělecké výkony výkonných umělců nebo jiné zvuky.
 2. Toto oprávnění se nevztahuje na jakékoliv jiné způsoby užití chráněných děl, uměleckých výkonů a zvukových záznamů.
 3. Oprávnění půjčovat zvukové záznamy mají pouze knihovny, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby a které jsou zapsány v evidenci knihoven, jež vede Ministerstvo kultury ČR dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Povinnosti knihoven při půjčování zvukových záznamů

Udělení souhlasu s půjčováním zvukových záznamů je vázáno na dodržení následujících povinností:

Povinnost knihovny při prezenčním půjčování:

 • Neposkytnout vypůjčitelům žádné technické zařízení k rozmnožování chráněných děl, uměleckých výkonů a jejich zvukových záznamů v prostorách knihovny ani mimo ně.
 • Oznámit Národní knihovně ČR skutečnost, že je poskytována služba půjčování zvukových záznamů.

Povinnost knihovny při absenčním půjčování:

Povinnosti při vybírání úhrady vynaložených nákladů od vypůjčitelů:

 • V případě, že knihovna od vypůjčitelů vybírá úhradu svých vynaložených nákladů, je povinna tuto skutečnost písemně oznámit kolektivním správcům a Národní knihovně.

  Kontaktní adresy:

  INTERGRAM
  110 00 Praha 1, Na Poříčí 27
  tel. 222311392, fax 222323341

  Národní knihovna České republiky
  Odbor knihovnictví
  110 00 Praha 1, Mariánské náměstí 190/5
  tel. 221663333, fax 221663175

 • Knihovna, která vybírá úhradu svých vynaložených nákladů je povinna uhradit kolektivním správcům odměnu ve výši 40% celkové vybrané částky. Odměna se platí čtvrtletně, vždy nejpozději do konce měsíce následujícího po ukončení příslušného čtvrtletí na účet INTERGRAM vedený ČSOB a.s. - Pošt. spořitelna, číslo účtu 167965824/0300.

Povinnosti Národní knihovny ČR:

 • Národní knihovna ČR má závazek upozornit knihovny na povinnosti vyplývající z kolektivní licenční smlouvy.
 • Národní knihovna je povinna poskytnout kolektivním správcům vždy k 31. 12. příslušného kalendářního roku aktuální přehled knihoven, které půjčují zvukové záznamy. V tomto přehledu označí ty knihovny o nichž jí bude známo, že v souvislosti s půjčováním zvukových záznamů vybírají od vypůjčitelů úhradu.

Odkladná lhůta pro absenční půjčování

Oprávnění se v případě absenčního půjčování vztahuje pouze na zvukové záznamy, od jejichž nabytí knihovnou uplynulo 9 měsíců, ledaže je nade vší pochybnost prokazatelné, že zvukový záznam byl vydán před více než 9 měsíci.
V pochybnostech smí knihovna zahájit půjčování v říjnu roku následujícího po roce, který je uveden u značky Š nebo (P) vydavatele.

Toto omezení se nevztahuje na případy:

 1. smlouvy o výpůjčce s registrovaným uživatelem, který je zdravotně postižen a výpůjčka souvisí s jeho postižením (např. zvukové knihy apod.), viz. ust. § 38 odst. 2 zákona 121/2000 Sb.,
 2. půjčování zvukových záznamů, které spolu s tištěným dokumentem tvoří dohromady nerozlučný celek,
 3. výpůjček registrovaných uživatelů - pedagogů,
 4. výpůjček registrovaných uživatelů - studentů hudebních škol v knihovnách hudebních škol vyjmenovaných v příloze č. 1 této smlouvy.

Odměny za půjčování zvukových záznamů v knihovnách

 1. Za udělení oprávnění k půjčování zvukových záznamů platí Národní knihovna paušální odměnu ve výši 5 mil. Kč za každý kalendářní rok trvání smlouvy. Tato odměna pokrývá takové půjčování zvukových záznamů knihovnami, kdy v souvislosti s půjčováním zvukového dokumentu není od vypůjčitele vybírána úhrada nákladů.
 2. Jednotlivé knihovny, které od vypůjčitelů vybírají úhradu svých vynaložených nákladů v souvislosti s půjčováním zvukových záznamů, zaplatí kolektivním správcům odměnu rovnající se 40% celkové částky, které za dané období vybraly od registrovaných uživatelů.
 3. Do této částky se nezapočítává:

 

 1. úhrada nákladů vynaložených na administrativní úkony spojené s registrací vypůjčitelů knihovny,
 2. platba za rezervaci zvukového nosiče pro vypůjčitele, pokud výše této platby nepřevyšuje obvyklou platbu za rezervaci ostatních druhů dokumentů knihovního fondu knihovny,
 3. náhrada škody a platba související s likvidací škody způsobené vypůjčitelem na půjčeném zvukovém nosiči,
 4. smluvní pokuta zajišťující včasné a řádné vrácení nosiče zvukového záznamu. Knihovna je povinna v rámci smluvní pokuty vybrat od vypůjčitele úhradu svých vynaložených nákladů za období, o které byla lhůta překročena, a z této úhrady zaplatit odměnu ve výši 40%.

 

 1. Odměna bude hrazena jednotlivými knihovnami čtvrtletně, vždy nejpozději do konce měsíce následujícího po ukončení příslušného čtvrtletí.
 2. V této souvislosti je každá z knihoven povinna písemně oznámit kolektivním správcům a Národní knihovně, že nosiče zvukových záznamů poskytuje vypůjčitelům za úhradu nákladů. V oznámení uvede svůj název, adresu svého sídla a všech poboček, v nichž bude půjčovat zvukové záznamy, a dále uvede úplné údaje o výši úhrady nákladů. Změny v údajích vyjmenovaných v tomto odstavci je knihovna povinna písemně oznámit bez zbytečného odkladu.
 3. Knihovna je dále povinna vést záznamy o počtu smluv (tj. absenčních výpůjček), při nichž přijala úhradu nákladů, a o částkách, které v souvislosti s nimi vybere, na základě těchto záznamů knihovna také poskytne kolektivním správcům a Národní knihovně údaje o skutečně vybraných úhradách nákladů za předchozí čtvrtletní období, z nichž se bude odměna odvádět.
 4. Odměny budou hrazeny na účet INTERGRAM vedený ČSOB a.s. - Pošt. spořitelna, číslo účtu 167965824/0300.
 5. Pro případ prodlení s platbou delší než jeden měsíc se povinná strana zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky, a to za každý byť i započatý den, o který je v prodlení. Smluvní pokuta je splatná nejpozději do 30 dnů od doručení písemné výzvy k její úhradě.
 6. V případě prodlení s platbou odměny poskytnou kolektivní správci knihovně dodatečnou lhůtu v trvání 30 dnů k zaplacení částky, s jejíž úhradou je povinná knihovna v prodlení. V případě, že platba nebude uhrazena ani v dodatečné lhůtě podle tohoto ustanovení, jsou kolektivní správci oprávněni v souladu s § 101 odst. 6 zákona č. 121/2000 Sb. dotčené knihovně zakázat užití zvukových záznamů podle této smlouvy, a to do okamžiku řádného zaplacení včetně příslušenství. Tento zákaz se doručuje dané knihovně a v kopii též Národní knihovně.

Kontrola plnění kolektivní licenční smlouvy

 1. Knihovny umožní kolektivním správcům řádný výkon kolektivní správy a za tím účelem jim umožní provádět kontrolu všech písemností, dokladů a materiálů, které přímo souvisejí s půjčováním užitím zvukových záznamů knihovnami. Obě strany smlouvy se zavazují přitom respektovat přísl. ustanovení zák. o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
 2. Knihovny jsou povinny kolektivním správcům poskytnout nezbytnou součinnost, kterou po nich lze rozumně požadovat. Zejména:
  1. Knihovny pro účely kontroly předloží veškeré doklady vztahujících se k předmětu této smlouvy, zejména knihovní řád, doklady o počtu absenčních výpůjček a účtování úhrad nákladů za půjčování zvukových záznamů.
  2. Knihovny umožní vstup pověřeného zástupce kolektivních správců do prostor, ve kterých dochází k užití podle této smlouvy, a umožní kontrolu všech zvukových záznamů a to i těch, které se nacházejí v knihovně a nejsou dosud určeny k půjčování.
 3. Kolektivní správci se zavazují, že vybaví pracovníka pověřeného kontrolou zvláštním zmocněním, které bude obsahovat jeho jméno a rozsah pověření a bude podepsáno ředitelem/ předsedkyní představenstva kolektivního správce. Kontrolní zjištění použijí kolektivní správci výlučně pro účely sledované touto smlouvou.
 4. O proběhlé kontrole, zejména o shledání či neshledání závad, kontrolující osoba vyhotoví bez zbytečného odkladu zápis, který předá zapsané knihovně, v níž prováděla kontrolu.
  Kolektivní správci jsou povinni provádět kontrolu tak, aby při ní co možno nejméně narušili běžný provoz kontrolované knihovny
 5. Pro případ, že knihovna, u níž kontrola shledala závady, vytknuté závady v uložené lhůtě neodstraní sama, kolektivní správci po projednání této věci s Národní knihovnou a danou knihovnou mohou v případě opakovaného hrubého porušování autorského zákona nebo této smlouvy jednostranně s účinky vůči této knihovně odejmout souhlas s půjčováním zvukových záznamů.

Výklad některých pojmů

Chráněné dílo je autorské dílo hudební, literární, dramatické a jiné, požívající na území České republiky ochranu podle autorského zákona.

Umělecký výkon výkonného umělce je výkon herce, zpěváka, hudebníka, dirigenta, sbormistra nebo jiné osoby, která hraje, zpívá, recituje, předvádí nebo jinak provádí umělecké dílo včetně výtvorů tradiční lidové kultury požívající na území České republiky ochranu podle autorského zákona.

Zvukový záznam je výlučně sluchem vnímatelný záznam zvuků výkonu výkonného umělce či jiných zvuků nebo jejich vyjádření zaznamenaných na hmotné médium požívající na území České republiky ochranu podle autorského zákona. Záznam zvuku přitom může být v jakékoliv formě a na jakémkoliv hmotném médiu.

Půjčováním zvukových záznamů se pro účely smlouvy rozumí půjčování zvukových záznamů v knihovnách nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny.

Prezenčním půjčováním zvukových záznamů se rozumí půjčování zvukových záznamů, při kterém je vypůjčiteli umožněno užití zvukového záznamu pouze v prostorách knihovny, která půjčování konkrétního zvukového záznamu provádí.

Absenčním půjčováním zvukových záznamů se rozumí takové půjčování zvukových záznamů, při kterém je vypůjčiteli umožněno užití zvukového záznamu mimo prostory knihovny, která půjčování konkrétního zvukového záznamu provádí.

Knihovnou se rozumí zařízení, v němž jsou poskytovány veřejné knihovnické a informační služby a které je nebo bude zapsáno v evidenci knihoven, jež vede Ministerstvo kultury ČR dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). V souladu s ust. § 101 odst. 5 autorského zákona vznikají z této kolektivní smlouvy knihovnám práva a povinnosti vůči kolektivním správcům přímo.

Vypůjčitelem se rozumí osoba, které na základě smlouvy s knihovnou vznikne právo dočasně užívat zvukový záznam.

Na základě kolektivní licenční smlouvy o půjčování zvukových záznamů zachycujících autorská díla, umělecké výkony výkonných umělců a jiné zvuky zpracoval Vít Richter, 13.1.2004


1 Národní knihovna ČR v souladu s ustanovením § 9, odst. f) zastupuje knihovny systému knihoven při jednání s kolektivními správci autorských práv ve věci úhrady odměn za užití autorských děl.

2 Ochranný svaz autorská (OSA) je na základě svého statutu, smluv o zastupování autorských práv uzavřených s českými hudebními autory (skladateli, textaři), jakožto i s dalšími nositeli hudebních autorských práv (dědici, právními zástupci a hudebními nakladateli) a na základě smluv uzavřených s partnerskými kolektivními správci v zahraničí oprávněn udělovat oprávnění k užití hudebních děl tuzemských a zahraničních kromě jiného též při půjčování zvukových záznamů chráněných děl a vybírat autorské odměny.

DILIA je na základě svého statutu, smluv o zastupování autorských práv uzavřených s autory literárních, dramatických a hudebně dramatických děl a na základě smluv uzavřených s obdobnými partnerskými zahraničními kolektivními správci k provedení autorského zákona oprávněna vybírat autorské odměny a udílet oprávnění k užití děl kromě jiného též půjčováním jejich zvukových záznamů.

INTERGRAM je na základě svého statutu, kolektivního členství IFPI ČR (národní skupina Mezinárodní Federace Fonografického průmyslu, profesní sdružení výrobců zvukových nosičů) a profesních organizací výkonných umělců, individuálního členství výkonných umělců a výrobců a individuálních smluv o zastupování jejich práv, dohod se zahraničními kolektivními správci a mezinárodních smluv oprávněn kromě jiného udělovat oprávnění také k užití uměleckých výkonů a zvukových záznamů jejich půjčováním a vybírat pro ně odměny.


Nejčastěji kladené otázky k půjčování zvukových záznamů

Oznámení o půjčování zvukových záznamů

Kolektivní licenční smlouva o půjčování zvukových záznamů zachycujících autorská díla, Dodatek (Registr smluv)

 

Vít Richter

17.03.2021