Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Soutěže a ceny Knihovna roku Knihovna roku 2019 Knihovna roku - ceny udělené roku 2019

Knihovna roku - ceny udělené roku 2019

Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kritéria pro hodnocení postihují šíři a rozmanitost práce knihoven i existenci nutných základních podmínek vytvářených samosprávou.

Tisková zpráva (.docx)

Kategorie základní knihovna

Hlavní cenu a částku 70 000 Kč získala

Místní knihovna Větrný Jeníkov

http://knihovna.vetrnyjenikov.eu/

Kraj Vysočina

Knihovnice Eva Šamánková

Knihovna je moderní informační institucí sídlící společně s obecním úřadem v centru městyse v budově novobarok­ního zámku, který je právě pro tyto potřeby částečně zre­konstruován a je chráněnou kulturní památkou. Prostory knihovny jsou vzdušné, barevné a dýchají životem díky mi­mořádné osobnosti knihovnice. Její inspirativní a profesio­nální nadšení pro literaturu, knihy, koncepční práci s dět­ským čtenářem a knihovnu vytváří atmosféru, která obrací pozornost obyvatel obce k četbě, vzdělávání i místní histo­rii. Vyzdvihnout a ocenit je potřeba také úzkou spolupráci s vedením obce, základní a mateřskou školou. Knihovna ve všech směrech plní a překračuje standardy pro dobrou knihovnu, nabízí nejrůznější formy dokumentů, má kvalit­ní fond. Stává se tak místem, kam se lidé rádi vracejí.

Zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základní knihovna“ získaly:

Obecní knihovna Lomnice

https://www.obeclomnice.cz/cs/knihovna-kontakt/

Karlovarský kraj

Knihovnice Jiřina Němečková

Knihovna sídlí v zrekonstruovaných a bezbariérových pro­storách obecního úřadu. Samotné umístění knihovny dává možnost vytvoření přirozeného kulturního centra obce. To se paní knihovnici Jiřině Němečkové za podpory zřizova­tele podařilo bezezbytku naplnit. Knihovna je zaměřená především na práci s dětmi a mládeží. Z tradičních celo­státních akcí je to Noc s Andersenem, Knížka pro prvňáčka nebo Celé Česko čte dětem, z těch regionálních potom zapo­jení do projektu Klubu dětských knihoven Karlovarského kraje Hry bez hranic. Ani na seniory ale nezapomíná. Do domu s pečovatelskou službou paní knihovnice pravidelně přichází s „knihovnou na kolečkách“. Za povšimnutí stojí nejen kvalitní fond a kreativní nápady, jako půjčování ta­šek nebo deštníků, ale také dvě knihobudky v obci. Knihov­na v Lomnici ve všech směrech plní standardy veřejných knihovnických a informačních služeb.

Místní knihovna ve Svijanech

http://svijany.knihovna.cz/

Liberecký kraj

Knihovnice Šárka Kalferstová

Svijanskou knihovnu lze bez nadsázky nazvat knihovnou komunitní. Je živým společenským centrem obce pro ob­čany všech věkových kategorií, pořádají se zde kulturní, vzdělávací a společenské akce. Knihovnice si uvědomuje podstatu služeb knihovny a zapojuje se do projektů na pod­poru čtenářství – Noc s Andersenem, S knížkou do života, pasování na čtenáře, společná čtení, oceňování nejlepších čtenářů. Ojedinělá jsou v takto malé obci čtení na netradič­ních místech organizovaná v rámci projektu Noc literatu­ry. Vedení obce velmi dobře chápe měnící se roli knihoven. Činnost knihovny maximálně podporuje nejen dostateč­ným finančním zajištěním, ale i vytvořením příjemného prostřední v rozšířených prostorách vybavených novými regály, dětským mobiliářem i technickým zařízením. Paní Šárka Kalferstová obdržela od SKIP Libereckého kraje ocenění Knihovnice Libereckého kraje roku 2017.

Kategorie informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb

Hlavní cenu a částku 70 000 Kč získala:

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

za projekt Poradenského a edukačního centra jako prv­ního metodického centra pro spolupráci škol a knihoven v rámci neformálního vzdělávání

Ve spolupráci s Místní akční skupinou Labské skály, Místním akčním plánem města Ústí nad Labem, Kraj­ským akčním plánem, Univerzitou J. E. Purkyně, Ná­rodním ústavem pro vzdělávání a dalšími organizacemi zřídila Severočeská vědecká knihovna první metodické centrem pro spolupráci škol a knihoven v rámci neformál­ního vzdělávání. Poradenské a edukační centrum nabízí poradenství v oblasti práce nejen s handicapovanými, ale i nadanými žáky. Záměrem knihovny je, aby se centrum stalo celoročním veletrhem vzdělávání pro různé cílové skupiny, pomáhalo s propagací celorepublikových projek­tů na podporu čtenářské gramotnosti a ukázalo veřejnos­ti, že knihovny jsou správným partnerem a pomocníkem pro neformální vzdělávání ve 21. století.

https://www.svkul.cz/oddeleni-a-pobocky/lidova -cast/poradenske-a-edukacni-centrum/

Zvláštní ocenění a diplom obdržel:

doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc.

za publikaci Dějiny veřejných lidových knihoven v českých zemích, která v úplnosti reflektuje kontinuitu knihovnic­ké práce, její nepostradatelnost pro rozvoj demokratické společnosti a uchování jejích hodnot. Publikace, která nejkomplexněji seznamuje odbornou i laic­kou veřejnost s vývojem veřejných knihoven na území Čes­ké republiky od 18. století do nedávné minulosti, poskytuje vhled do společensko-politických souvislostí, v nichž byly knihovny zakládány, a zároveň představuje klíčové osob­nosti oboru.

03.10.2019
Kategorie: