Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Soutěže a ceny Knihovna roku Knihovna roku 2016

Knihovna roku - ceny udělené roku 2016

Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kritéria pro hodnocení postihují šíři a rozmanitost práce knihoven i existenci nutných základních podmínek vytvářených samosprávou.

Tisková zpráva (.doc)

Foto z předávání ceny

Kategorie základní knihovna

Hlavní cenu 70 000 Kč a diplom získala

Obecní knihovna v Rapotíně
https://knihovna.rapotin.cz
Olomoucký kraj
Knihovnice Lenka Drechslerová

Knihovna poskytuje své služby v rekonstruované moderní víceúčelové budově. Interiér knihovny spojené s informačním centrem obce je funkční a zároveň pěkný a přívětivý. Knihovna má kvalitní aktuální fond, který pravidelně doplňuje z prostředků obce a rozšiřuje jednak prostřednictvím výměnných souborů, jednak pro zájemce také formou meziknihovních výpůjčních služeb. Především však poskytuje komunitě širokou škálu stále se zlepšujících knihovnických a informačních služeb na vysoké úrovni a v mimořádné provozní době (40 hodin týdně). Bohatá, rozmanitá a nápaditá je nabídka akcí, jimiž se knihovna podílí na kulturním a společenském životě obce; ta vysoce převyšuje běžný standard a přivádí do knihovny stále více obyvatel všech věkových kategorií. Vynikající je spolupráce s vedením obce, kulturním domem, školami i dalšími subjekty. Výborná je práce s dětmi, ve zvýšené míře v době školních prázdnin.

Statistické ukazatele za rok 2015:

Počet obyvatel: 3235
Knihovní fond: 4999
Výpůjčky: 10538
Čtenáři: 229
Návštěvníci: 4279


Zvláštní ocenění a diplom získala

Místní knihovna Boršov nad Vltavou
http://www.borsovnvlt.cz/knihovna/
Jihočeský kraj
Knihovnice Mgr. Romana Rýcová

Bezbariérová knihovna se v nově rekonstruovaných a dostavěných prostorech, jež doplňuje funkční a esteticky řešené atrium – místo konání řady zajímavých akcí, stala centrem kulturního života obce, centrem informačním a také centrem celoživotního vzdělávání. Zejména v této oblasti mají knihovna a obec celou řadu dalších originálních záměrů a plánů, jejichž realizaci umožní současné rozšíření úvazku knihovnice. Kromě kvalitních tradičních knihovnických a informačních služeb nabízí knihovna komunitě také celou řadu mimořádných aktivit (f ilmový klub, vyřizování úředních záležitostí pro občany s problémy hybnosti, přípravné kurzy na vědomostní testy pro děti, tematická odpoledne pro seniory atd.). Vynikající je spolupráce s profesionály i dobrovolníky z obce i regionu a zejména s vedením obce. To vše posiluje roli knihovny v obci a dává předpoklad jejího dalšího efektivního rozvoje.

Statistické ukazatele za rok 2015:

Počet obyvatel: 1830
Knihovní fond: 4215
Výpůjčky: 2227
Čtenáři: 140
Návštěvníci: 1190


Zvláštní ocenění a diplom získala

Obecní knihovna Batňovice
http://www.knihovnabatnovice.wz.cz/
Královehradecký kraj
Knihovnice Markéta Tučková

Knihovna dosahuje dlouhodobě výborných výsledků, svědčí o tom i trvale rostoucí počet uživatelů i návštěvníků knihovny. Cílem knihovny je oslovit a získat postupně všechny obyvatele obce. Desítky zajímavých a systematicky koncipovaných akcí jsou proto zaměřeny na jednotlivé cílové skupiny (děti, senioři, mladé maminky…) se snahou o jejich vzájemné propojování a spolupráci. Specifickou nabídku služeb má knihovna i pro konkrétní organizace a instituce (školy, mateřské centrum…), kde se knihovnice aktivně zapojuje do výuky, rozšiřuje provozní dobu ad. Aktivity jsou originální, spjaté s lokální historií a reflektující potřeby a zájmy obyvatel. Cíli odpovídá také promyšlená a systematická propagace knihovny v obci.

Statistické ukazatele za rok 2015:

Počet obyvatel: 752
Knihovní fond: 1079
Výpůjčky: 4692
Čtenáři: 107
Návštěvníci: 2737


Kategorie informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb

Hlavní cenu a částku 70 000 Kč získala

Knihovna Kroměřížska – p.o.
za průkopnické prosazení biblioterapie v rámci preventivních programů na podporu duševního zdraví a integrace osob se specif ickými potřebami
http://www.knihkm.cz/

Knihovna Kroměřížska patří mezi průkopníky zavádění biblioterapie do praxe v knihovnách.  Prvotní zkušenosti s biblioterapií proběhly v knihovně již před řadou let, ale tehdy měla více souvislost se čtenářstvím než skutečnou terapií. V Knihovně Kroměřížska vzniklo první pracoviště tohoto druhu v České republice, které pomáhá psychicky postiženým. Na webu knihovny mají zájemci možnost seznámit se se stručnou historií a základními informacemi o biblioterapii i s biblioterapeutickou literaturou pro dospělé i děti. Knihovna realizuje workshopy a přednášky pro pracovníky knihoven i laickou veřejnost, zaměřené na propagaci biblioterapie, seznamuje s problematikou duševních onemocnění s cílem destigmatizace psychiatrických pacientů a úzce spolupracuje s odborníky z Psychiatrické nemocnice Kroměříž. Praktických zkušeností s duševně nemocnými klienty pak knihovna využívá v rámci programů se zdravými klienty knihovny jako prevenci šikany na školách, dopadu stresu a vzniku neurotických onemocnění u dospělých, prevenci závislostí a jiných sociálně patologických jevů.


Diplom získala

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a Moravská zemská knihovna v Brně
za vytvoření a rozvíjení projektu ObálkyKnih s celostátním významem i dopadem na odbornou i širokou veřejnost i na úroveň poskytovaných veřejných knihovnických a informačních služeb v rámci systému knihoven ČR
https://obalkyknih.cz

Projekt ObalkyKnih.cz jako jeden z nejpřínosnějších projektů na národní úrovni významně obohacuje katalogy knihoven o obálky a obsahy knih, periodik, hudebnin a dalších dokumentů. Součástí databáze jsou i anotace, komentáře a čtenářská hodnocení. V letošním roce přibyla nová funkce – zobrazování portrétů spisovatelů. Databáze aktuálně nabízí více než 1,2 mil. obálek a 212 tis. obsahů českých i zahraničních dokumentů, více než 400 tis. anotací, 60 tis. hodnocení a 13 tis. komentářů. Měsíčně služba zpracuje 55 mil. požadavků.

Markéta Tučková
02.02.2018