Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Soutěže a ceny Knihovna roku Knihovna roku 2022

Knihovna roku 2022

Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kritéria pro hodnocení postihují šíři a rozmanitost práce knihoven i existenci nutných základních podmínek vytvářených samosprávou. Soutěž je jedním z podnětů pro přeměnu knihoven především v malých městech a obcích na moderní centra kulturního a společenského života a zvýšení jejich prestiže.

Kategorii "základní knihovna"

Hlavní cenu a částku 70 000 získala

 

Místní veřejná knihovna v Praze Dolních Chabrech

Kraj: Hlavní město Praha

Knihovnice: Alena Wachtlová

Místní veřejná knihovna Praha-Dolní Chabry je komunitní knihovnou, která je součástí kulturního centra Chaberský dvůr. Knihovna se aktivně podílí na životě v místní části. Připravuje akce pro různé cílové skupiny, převážně však pro děti a jejich rodiče. Aktivně spolupracuje s místními školami a spolky a oslovuje i partnery mimo místní část. Mezi nejoblíbenější akce patří jednoznačně Noc s Andersenem, besedy se spisovateli a výtvarné akce. Zapojuje se i do charitativních akcí jako je Liga proti rakovině, Den válečných veteránů. V knihovně pravidelně probíhá celoroční soutěž na podporu dětského čtenářství „Lovci perel“. Knihovna se věnuje i seniorům. Dvakrát do měsíce pořádá posezení pro seniory s názvem „Kavárnička“ a dvakrát ročně pořádá Křížovkářskou ligu.

Knihovna, zejména díky skvělé paní knihovnici Aleně Wacht­lové, byla velmi aktivní i během covidové pandemie. V rámci tematického roku, věnovanému osobnosti Jaroslava Foglara, se zaměřila zejména na vícedenní venkovní aktivity pro ne­čtenáře, mladší a starší děti. Soutěžemi tak oslovila velkou část místních dětí a významně se podílela na jejich socializaci v době distanční školní výuky. Během covidu pořídila knihov­na pro čtenáře venkovní výdejovou schránku a bibliobox na vracení knih a pomáhala s registrací k očkování/tiskem certi­fikátů.

Statistické ukazatele za rok 2021:

počet obyvatel: 5036

počet čtenářů celkem: 506

počet návštěvníků celkem: 6810

počet výpůjček: 10357

velikost knihovního fondu: 7447

Kontakty: knihovna@dchabry.cz, tel. 720 983 038

Web: https://www.kulturachaberskydvur.cz

 

Zvláštní ocenění a diplom v kategorii "základní knihovna" získaly:

Knihovna Smrčná

Kraj Vysočina

Knihovnice: Lucie Janáková

Knihovna v obci Smrčná na Vysočině, kde tato instituce chyběla dlouhých 40 let, předvedla za krátký čas své existence neuvěřitelnou činnost – množstvím akcí, spoluprací s místními organizacemi, jako jedna z prvních obecních knihoven začala půjčovat e-knihy. Velkou zásluhu na její činnosti má i obecní úřad, který rekonstruoval prostory v obecní budově a vybavil je novým nábytkem.

Statistické údaje za rok 2021:

počet obyvatel: 463

počet čtenářů celkem: 17

počet návštěvníků celkem: 371

počet výpůjček: 137

velikost knihovního fondu: 545

Kontakty: knihovna@smrcna.cz, tel. 730 846 365

Web: https://www.smrcna.cz/knihovna

 

Knihovna městyse Choltice

Pardubický kraj

Knihovnice: Radka Zelenková

Knihovna městyse Choltice je profesionální knihovna se střediskovou působností pro šest okolních obcí. V roce 2020 prošla celkovou rekonstrukcí, která ji proměnila v komunitní centrum s propojením do nově vzniklé čtenářské terasy, jejíž součástí je hrací plocha pro venkovní verzi deskové hry „scrabble“. Moderní interiér v historické budově bývalé školy byl funkčně reorganizován do několika zón pro všechny věkové kategorie návštěvníků knihovny.

Knihovna úzce spolupracuje s Mateřskou školou Choltice, pro kterou připravuje pravidelné lekce předčtenářské gramotnosti pro budoucí prvňáčky, a organizuje činnost dětského klubu Choltík. Je zapojena do celorepublikové hry Lovci perel, pro prvňáčky nechybí Pasování na čtenáře knihovny. Od roku 2022 se knihovna zapojila do celorepublikové akce Bookstart – Už jsem čtenář. Oblíbené jsou také besedy se spisovateli dětských knih nebo Noc s Andersenem.

Choltická knihovna poskytuje celou řadu informačních a do­plňkových služeb a realizuje velké množství akcí pro veřej­nost. Paní knihovnice Radka Zelenková se také se studenty zapojila do projektu Příběhy sousedů, který vznikl při nezis­kové organizaci Post Bellum.

Knihovna městyse Choltice má nejen celou řadu spokojených čtenářů a návštěvníků, ale také příkladnou podporu svého zřizovatele.

Statistické údaje za rok 2021:

počet obyvatel: 1 185

počet čtenářů celkem: 238

počet návštěvníků celkem: 2 315

počet výpůjček: 7 259

velikost knihovního fondu: 18 693

Kontakty: knihovna@choltice.cz, tel. 730 891 332

Web: https://www.knihovnacholtice.cz

 

Kategorie "významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb"

Hlavní cenu a částku 70 000 Kč získala:

Národní knihovna ČR

za vydání publikace „Jak řídit knihovnu: příručka pro začínající vedoucí/ředitele knihoven“.

Cílem publikace je pomoci začínajícím pracovníkům v řídící funkci k odpovědnému výkonu jejich práce. Příručka přehlednou formou provádí vedoucí/ředitele knihoven principy, nástroji a metodikami nezbytnými pro dobré vedení knihovny. Byla vydána v tištěné podobě i zveřejněna v elektronické formě na webu Národní knihovny ČR: https://ipk.nkp.cz/od¬borne-cinnosti/rizeni-knihoven/jakridit-knihovnu, kde je doplněna o desítky interaktivních příloh k jednotlivým kapitolám (texty právních předpisů, vzory formulářů a interních předpisů, které mohou knihovny využít pro zpracování vlastních dokumentů). Text je průběžně doplňován aktuálními informacemi a zdroji. Na vydání příručky navázaly další vzdělávací aktivity pro vedoucí pracovníky knihoven.

Kontakty: PhDr. Vít Richter, vit.richter@nkp.cz, tel. 603 223 627

Více o projektu: https://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/rizeni-knihoven/jak-ridit-knihovnu

 

Zvláštní ocenění a diplom:

Městská knihovna Litomyšl

za projekt "TA BOŽENA"

Cílem projektu bylo připomenout výročí 160 let od úmrtí Boženy Němcové a vytvořit literární putování po stopách spisovatelky v regionu, nezávislé na otvírací době jednotlivých institucí, a zároveň propojit její odkaz se současnou českou literaturou.

Literárně-naučný projekt „TA BOŽENA!“ atraktivní formou seznamuje obyvatele a návštěvníky měst Litomyšl a Česká Třebová s postavou spisovatelky Boženy Němcové. Na mapách obou měst dodnes existují místa, která jsou nerozlučně spojena s životem autorky, a právě tato místa tvoří pomyslnou osu, po níž se návštěvníci projektu mohou vydat. Jejich cestu, kterou tvoří celkem osm zastavení, doprovází povídka jedné z předních současných českých autorek – Markéty Pilátové. Každé z osmi zastavení odhaluje část textu povídky, kterou si divák může na místě přečíst či naposlouchat prostřednictvím odkazu (tabulka s QR kódem odkáže účastníky na webovou stránku projektu). Smyslem „literární stezky“ je tak putování k cíli, v němž je odhalena zápletka povídky jedné z úspěšných českých autorek. Během putování se návštěvník prostřednictvím textů seznámí rovněž se životem spisovatelky.

Projekt vznikl ve spolupráci Městské knihovny Litomyšl a Městské galerie Litomyšl. Partnery jsou Městské muzeum Česká Třebová a Městské kulturní centrum Česká Třebová.

Kontakty: ředitelka Ing. Iva Pekníková, peknikova@litomysl.cz, tel. 724 024 708

Více o projektu: http://www.tabozena.cz

13.10.2023