Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Statistika, dokumenty Statistiky Statistika - odpovědi na nejčastěji kladené otázky

Statistika - odpovědi na nejčastěji kladené otázky

Tento soubor obsahuje otázky, na které jste nenalezli odpověď v Deníku knihovny, kapitolách Definice, Pokyny pro vyplňování Deníku knihovny nebo Pokyny k vyplňování Výkazu Kult (MK) 12-01. Otázky a odpovědi jsou uvedeny ve stejných oddílech, jako jsou oddíly výkazu Kult (MK) 12-01.

Pokud se v odpovědi vyskytne odkaz na definici, pak se jedná o definice formulované pro potřeby statistiky a uvedené v Deníku knihovny. Odkázáno může být i na část Pokyny k vyplňování Deníku, pak je odkazováno na oddíl a číslo sloupce. Pokud se v odpovědi vyskytne odkaz na číslo řádku, jedná se o číslo řádku výkazu Kult (MK) 12-01.

Otázky jsou utříděny do stejných oddílů, jako je strukturován výkaz Kult (MK) 12-01.

 

Údaje o zpravodajské jednotce

1. Knihovní fond
2. Uživatelé
3. Výpůjčky
4. Další údaje
5. Elektronické služby knihovny
6. Zaměstnanci
7. Příjmy (výnosy) knihovny

Údaje o zpravodajské jednotce

a. Do Názvu zpravodajské jednotky vyplňujte celý název knihovny tak, jak je uveden v Databázi knihoven Ministerstva kultury ve sloupci L (I – Název knihovny) včetně sídla knihovny, například: Městská knihovna Vamberk.

b. Obsluhovaná populace je definována (def. č. 1) jako počet obyvatel okruhu působnosti knihovny, počet obyvatel obce nebo obcí, obecní nebo městské části, pro jejíž obyvatele je vykazující knihovna zřízena. Naše knihovna však prokazatelně obsluhuje i uživatele z bezprostředního okolí i celého regionu. Co potom uvedeme jako obsluhovanou populaci?
Uvádíte pouze počet obyvatel vašeho města (nebo obce) bez ohledu na to, zda jsou Vašimi čtenáři či návštěvníky i obyvatelé z jiných měst. Téměř v každé knihovně figurují uživatelé s jiným trvalým bydlištěm. Čím větší město, tím je i počet "přespolních" a zahraničních uživatelů tamní knihovny mají (např. pracovní pobyty, dojíždění za prací, studium v místních školách a řada dalších důvodů). Oficiální počet obyvatel (tj. počet obyvatel s trvalým bydlištěm) představuje údaj o velikosti obsluhované populace. To považujte za jediné schůdné a jasně vymezitelné pravidlo vykazování. Je nezbytně nutné používat jednotné pravidlo. V opačném případě by např. nebylo možné vypočítat některé ukazatele pro regiony, oblasti ČR, a už vůbec ne takové ukazatele za jednotlivé knihovny srovnávat a poměřovat.

Jako zdroj pro zjištění počtu obyvatel doporučujeme stránky Ministerstva vnitra, na kterých je možné zjistit aktuální počet obyvatel v obcích, městech a městských částí.  Zde si stáhněte soubor "Informativní počet občanů ČR ve všech obcích, v obcích 3. typu a v městských částech" vždy k 1.1. roku, který následuje po vykazovaném období. Např., pokud vykazujeme rok 2016, využijeme soubor k 1.1.2017.

c. Má knihovna vykázat bezbariérový přístup, když jej má "pouze" pro návštěvníky hlavní budovy, nikoliv na pobočkách?
Ano, knihovna vykáže bezbariérový přístup.

1. Knihovní fond

1.1. Do jaké kategorie knihovních dokumentů zařadím periodikum, které se stalo řádnou knihovní jednotkou (komplet nebo svázaný ročník opatřený již přírůstkovým číslem)? Dříve se taková periodika vřazovala do naučné literatury nebo do beletrie.
Periodikum (svázaný ročník, nebo komplet), které je knihovní jednotkou, zařaďte ve výkaze Kult (MK) 12-01 do kategorie "naučná literatura". Kult. ř. 0103. Vede-li knihovna periodika jako zvláštní kategorii knihovního fondu, pak ve výkaze Kult (MK) přičte jejich celkový počet k počtu knihovních jednotek v ř. 0103 "naučná literatura."

1.2. Co je podkladovou evidencí pro vykazování počtu knihovních jednotek ve výkaze Kult (MK) 12-01 oddíle I. Knihovní fond?
Podkladovou evidencí, resp. zdrojem vykazovaných údajů jsou přírůstkové a úbytkové seznamy (forma nerozhoduje).

1.3. Kam zařadíme v oddíle Knihovní fond běžné turistické mapy (složené, příp. uložené v destičkách)? Vykazují se jako kartografické dokumenty nebo to jsou knihovní jednotky zařazené do naučné literatury?
Obecně platí, že vykážete ten údaj, který převezmete z přírůstkového (a úbytkového) seznamu. Znamená to tedy, že záleží na tom, kam jej v procesu zpracování (resp. zápisu do knihovního fondu) vřadíte. Upřednostněte vždy pravidla pro zpracovávání, resp. bibliografický popis, pak teprve se můžete orientačně řídit definicemi v Deníku a zpřesněnou definicí konzultovanou se specialisty: Kartografický dokument zahrnuje dvojrozměrné a trojrozměrné mapy, plány, atlasy s kartografickou informací, globusy, topografické modely, plastické mapy a letecké snímky (nezahrnuje kartografické dokumenty v mikrografické, audiovizuální a elektronické formě).

1.4. Jak zjistím počet knihovních jednotek (k.j.) ve volném výběru do ř. 0115 výkazu Kult?
Nelze-li přesně zjistit, resp. "uvést podle skutečnosti", pak použijte propočet podle Pokynů pro vyplňování jednotlivých ukazatelů Výkazu Kult, pro ř. 0115: l m police = cca 30 – 35 k.j., resp. svazků.

1.5. Vykazují knihovny, které budují výměnný fond (zpravidla knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí) tento fond do Ročního výkazu o knihovně?

Ano, v ř. 0102 až 0113 tyto knihovny vykazují celý svůj knihovní fond včetně knihovních jednotek určených k půjčování v knihovnách obsluhovaných v rámci regionálních funkcí, ale jen v případě, že finanční prostředky na nákup výměnného fondu vykazují v oddíle VIII. Výdaje, resp. náklady.

 

2. Uživatelé

2.1. Kdo to je registrovaný uživatel?
Fyzická nebo právnická osoba, která měla během alespoň části vykazovaného období platnou registraci v knihovně (nově založenou, obnovenou, nebo platnou z minulého období), a která je oprávněna půjčovat si dokumenty (absenčně i prezenčně) z fondů knihovny, anebo využívat další knihovnické a informační služby. Registrace může být provedena za přítomnosti osoby v knihovně nebo pro některý typ služeb dálkově prostřednictvím internetu. Tato fyzická nebo právnická osoba se v jedné knihovně započítává pouze jednou ve vykazovaném roce.

Do počtu registrovaných uživatelů se započítává i uživatel, který měl platnou registraci z uplynulého roku, a který provedl v průběhu běžného roku alespoň jednu transakci zaznamenanou knihovním systémem, např. výpůjčka, vrácení, prodloužení výpůjční lhůty, rezervace apod. I v tomto případě platí, že uživatel může být registrován v kalendářním roce pouze jednou.

Nová definice registrovaného uživatele pro vykazování statistiky platná od 1. 1. 2017

Nová definice pro statistický výkaz veřejné knihovny KULT (MK 12-01).

Po řadě diskuzí a po dohodě s krajskými metodiky jsme se rozhodli změnit (zpřesnit) definici „registrovaného uživatele“ pro statistický výkaz veřejné knihovny KULT (MK 12-01) a to s platností od 1. 1. 2017. Viz nová definice níže.

Změna spočívá především ve způsobu vykazování uživatelů, jejichž platná registrace přechází do následujícího roku.

Příklad: Uživatel se registruje v listopadu roku 2016, v únoru si půjčí knihu a bude mu pro potřeby statistiky potvrzena registrace pro rok 2017. V listopadu 2017 mu projde roční registrace a požádá o její prodloužení. V tomto případě se obnovená registrace pro potřebu statistiky nezapočítává, ale započte se v roce 2018 při první výpůjčce.

Automatizované knihovní systémy umožňují několik způsobů zápisu registrovaného uživatele pro potřeby statistiky. Z těchto důvodů je nezbytné, aby si knihovny zkontrolovaly způsob nastavení svého systému a případně nastavení změnily tak, aby odpovídalo nové definici. Pokud to knihovna nezvládne sama, doporučujeme kontaktovat dodavatele systému.

2.2. Neregistrovaný uživatel

Fyzická nebo právnická osoba, která není ve vykazovaném období registrována v knihovně, ale která využije některou službu v knihovně, která není vázána na registraci (např. prezenční výpůjčky, přístup na internet, vzdělávací nebo kulturní akci).

2.3.Registrovaný uživatel do 15 let

Fyzická osoba, která nedosáhla věku 15 let a měla během alespoň části vykazovaného období platnou registraci v knihovně (nově založenou, obnovenou, nebo platnou z minulého období), a která je oprávněna si půjčovat dokumenty (absenčně i prezenčně) z fondů knihovny, anebo využívat další knihovnické a informační služby. Tato osoba se v jedné knihovna započítává pouze jednou ve vykazovaném roce. Věkem do 15 se myslí situace, kdy v období od 1. ledna do 31. prosince osoba nedovršila věk 15 let, tj. neměla v daném roce své 15 narozeniny.

Do počtu registrovaných uživatelů do 15 let se započítává i uživatel, který měl platnou registraci z uplynulého roku, a který provedl v průběhu běžného roku alespoň jednu transakci zaznamenanou knihovním systémem, např. výpůjčka, vrácení, prodloužení výpůjční lhůty, rezervace apod. I v tomto případě platí, že uživatel může být registrován v kalendářním roce pouze jednou.

2.4. Jak je to s registrací uživatele, který se do knihovny přihlásí v prosinci, v následujícím roce do knihovny nepřijde, aby využil některé ze služeb (a tím automaticky svou registraci obnovil), ale dostaví se až v dalším roce (v pořadí třetím), kdy svou registraci obnoví?
Příklad: uživatel se registruje v listopadu roku 2016, v únoru si půjčí knihu a bude mu pro potřeby statistiky potvrzena registrace pro rok 2017. V listopadu 2017 mu projde roční registrace a požádá o její prodloužení. V tomto případě se obnovená registrace pro potřebu statistiky nezapočítává, ale započte se v roce 2018 při první výpůjčce.

2.5. Kolik registrovaných uživatelů za sledované období, tj. jeden kalendářní rok, si mohu vykázat, když v knihovně praktikujeme i čtvrtletní registraci?
Přestože se jedna a tatáž osoba - uživatel, registruje v knihovně během sledovaného roku 2x, 3x nebo i 4x - pro potřeby statistiky je to jen 1 registrovaný uživatel. Platí pravidlo, obnoví-li si uživatel registraci během vykazovaného období, tj. během jednoho kalendářního roku jednou nebo vícekrát, je vykazován jako 1 registrovaný uživatel.

2.6. Váže se nějak počet registrací jednoho uživatele za vykazované období na možnost předplatit si registraci na kratší období, např. na čtvrtletí? Jak se započítávají 4 "registrace" za rok jednoho a téhož uživatele?
Způsob úhrady nákladů tohoto poplatku se nijak neváže na počet registrovaných uživatelů. Na všechny podobné dotazy ohledně počtu registrací uživatelů za vykazované období by mohla být odpovědí rozšířená definice „registrovaného uživatele“.

2.7. Kolik registrovaných uživatelů vykáže knihovna za jednu osobu, která je registrována na několika místech, např. v hlavní půjčovně a na pobočkách, když nemá jednu společnou registraci pro všechny provozy? (Pro každý provoz knihovny platí samostatná průkazka).
Knihovna vykáže za tuto osobu dva (tři, …) registrované uživatele. Kolik registrací (průkazek) jedna osoba v provozech knihovny má, tolik registrovaných uživatelů knihovna vykáže. Provozuje-li však knihovna jednu centrální registraci (průkaz platí do všech provozů knihovny včetně event. poboček), pak je za jednu registrovanou fyzickou osobu vykazován jeden registrovaný uživatel. Tato varianta postupně, s rozšiřující a zdokonalující se automatizací a zkvalitňováním služeb, pravděpodobně vytěsní variantu první.

2.8. Návštěvníky knihovny evidujeme a vykazujeme od roku 2009 nově, jak?
Evidujeme návštěvníky fyzické a virtuální. Fyzické návštěvníky evidujeme i podrobně, podle toho, za jakým účelem navštívili knihovnu, zda si přišli půjčit dokument, studovat, využít internet v knihovně, nebo zda přišli na knihovnou pořádanou kulturní či vzdělávací akci.
Virtuální návštěvníci představují vzdálené vstupy přes webové rozhraní do OPAC, čtenářského konta, do databází nebo jen získání nějaké informace apod., které jsou náhradou za osobní návštěvu knihovny. I virtuální návštěvníky evidujeme a vykazujeme podrobně, viz dotaz níže. Počet virtuálních návštěv přičítáme k počtu fyzických návštěvníků knihovny. Celková suma vyjadřuje míru využívání všech služeb knihovny.

2.9. Kolik návštěvníků (fyzických) vykážu, když v 1 dni přišla jedna a tatáž osoba do knihovny, navštívila studovnu, potom šla využít internet v knihovně, načež se zúčastnila kulturní akce?
Třikrát: 1x jako návštěvníka studovny, 1x využil internet a 1x byl účastníkem kulturní akce.

2.10. Platí, že ve výkazu Kult (MK) 12-01, oddílu II. Uživatelé se součet řádků 0205 až 0209 rovná řádku 0204?
Řádek 0204 se ve výkaze Kult (MK) 12-01 rovná součtu řádků 0205 až 0209. Je součtem všech fyzických návštěv knihovny, tedy i těch návštěvníků, kteří si přišli "jen" osobně půjčit dokument, nebo studovat (uvádí se nyní v řádku 0205). V Převodem údajů z Deníku, oddílu I. Uživatelé do výkazu Kult uvedete do ř. 0204 celkový počet fyzických návštěv (sl. 4 Deníku), do ř. 0205 Počet návštěvníků půjčoven a studoven (ze sl. 5), do ř. 0206 počet návštěvníků využívajících internet v knihovně ( ze sl. 6 ), do ř. 0207 počet návštěvníků kulturních akcí (ze sl. 7), do ř. 0208 počet návštěvníků vzdělávacích akcí (ze sl. 8) a do ř. 0209 počet návštěvníků ostatních akcí, jejichž hlavním pořadatelem není knihovna (ze sl. 8a). Platí, že součet ř. 0205 až 0209 se rovná ř. 0204. 
Obecně platí: 
a) vyskytne-li se ve výkaze zkratka " z ř. XY", znamená to "z toho" nebo-li výběr z ř. XY.
b) vyskytne-li se ve výkaze zkratka "v tom", znamená to součet takto označených řádků.

2.11. Je možné vykazovat také počet návštěvníků, kteří v knihovně využijí připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi sítě, která je dispozici v prostorách knihovny?

Ano, pokud knihovna tento údaj sleduje, může ho vykázat v řádku 0206 výkazu – Návštěvníci využívající internet v knihovně, společně s počtem návštěvníků, kteří využili počítače připojené k internetu umístěné v knihovně.

2.12. Kdo jsou to virtuální návštěvníci?
To jsou lidé, kteří "navštíví knihovnu" virtuálně, tedy navštíví webovou stránku knihovny a využijí některou z nabízených elektronických služeb, aniž by museli do knihovny osobně zajít. Virtuální návštěvy jsou počty vstupů (využití) do OPACu knihovny, do výpůjčního protokolu, do elektronických databází a informačních zdrojů z prostoru mimo knihovnu. Je to počet využití knihovnou nabízených elektronických služeb prostřednictvím webového rozhraní. (odd. III. Deníku, sloupce 29, 31 a 33) z prostoru mimo knihovnu. Součet všech těchto vstupů (virtuálních návštěv, virtuálních návštěvníků) představuje počet návštěv, které by uživatelé museli uskutečnit, kdyby knihovna neposkytovala uvedené elektronické služby. Počet virtuálních návštěv přičítáme k počtu fyzických návštěvníků knihovny. Celková suma vyjadřuje míru využívání všech služeb knihovny.

2.13. Evidujeme a vykazujeme návštěvníky kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost?
Ano, můžeme-li jejich počet zjistit (nikoliv však pouhým odhadem), vykazujeme je a přičítáme k celkovému počtu návštěvníků knihovny.

2.14. Jak zjistíme počet návštěvníků kulturní nebo vzdělávací akce?
Podle počtu obsazených míst k sezení, počtu prodaných vstupenek, z návštěvní knihy, podle počtu žáků, je-li akce pořádána pro školní třídu apod. Počet návštěvníků konkrétní kulturní nebo vzdělávací akce vedeme v podkladové evidenci (Deník, Oddíl V. Kulturní a vzdělávací akce sl. 49 a sl. 51 a přeneseme do odd. I. Uživatelé knihovny, sl. 7 a sl. 8.

2.15. Jaké zvláštnosti při určování počtu návštěvníků kulturní nebo vzdělávací akce mohou nastat?
Pořádáte-li 1 den stejnou akci několikrát, vždy pro jinou skupinu lidí, pak součet osob ze všech skupin představuje počet návštěvníků, který vykazujete.
Při pořádání cyklické akce (nejčastěji vzdělávací kurzy, jazykové apod.) se počet účastníků vykazuje u každé dílčí akce a počty se sčítají.

3. Výpůjčky

3.1. Jak nyní evidujeme a vykazujeme výpůjčky?
Každá výpůjčka může mít tři formy: absenční výpůjčku, prezenční výpůjčku a prolongaci. (Deník, definice č. 28 až 31). Všechny tři formy mají z hlediska statistického stejnou hodnotu. Ovšem vykazovat prezenční výpůjčky a prolongace můžete pouze tehdy, vedete-li o nich evidenci (jsou-li doložitelné). 
Výpůjčky vykazujeme podle druhů dokumentů. Pouze výpůjčky knih (jako druh dokumentu) vykazujeme ještě ve čtyřech skupinách (naučná literatura dospělým uživatelům, krásná literatura dospělým uživatelům, naučná literatura dětem, krásná literatura dětem). Nově jsou vykazovány výpůjčky periodik, a to v součtu výpůjček periodik zapsaných do přírůstkového seznamu a výpůjček periodik, které jsou vedeny v evidenci docházejících časopisů a zatím nejsou zařazeny do přírůstkového seznamu. Způsob evidence výpůjček docházejících časopisů je uveden v definici č. 36 Deníku. 
Výpůjčky dalších druhů dokumentů jsou vykazovány stejně, jako v předešlých letech. 
Ze součtu výpůjček všech druhů dokumentů (v ř. 0301 výkazu Kult (MK) vykážeme počet prezenčních výpůjček (do ř. 0316) a počet prolongací (do ř. 0317).

3.2. Které z dokumentů evidujeme jako prezenční výpůjčky? Všechny, které dopravíme (distribuujeme) ze skladiště nebo jiného, veřejnosti nepřístupného místa, nebo jen ty, které si uživatel (z dopravených) vybere ke studiu v knihovně a my je následně evidujeme jako prezenčně půjčené?
Jako prezenční výpůjčky evidujeme a vykazujeme jen ty dokumenty, které si uživatel (z donesených) vybere ke studiu a my je jako výpůjčky (prezenční) evidujeme.

3.3. Nevím, zda automatizovaný knihovní systém (AKS), který naše knihovna používá, eviduje výpůjčky v souladu s platnými zásadami. Jak to zjistím, kde se mám informovat?
Dodavatelé nejrozšířenějších AKS byli o změnách informováni a vstřícně připravili řadu změn v nastavení, úpravách i upgrade, aby knihovny, které jejich systém užívají, mohly svou činnost sledovat a vykazovat. Jestliže ještě nemáte svůj SW upraven, nebo jen nevíte, že tyto funkce ovládá, zjistíte to přímým dotazem u své dodavatelské firmy nebo na webu této firmy. Obdobně je tomu i u dalších statistických zjišťování, např. evidence elektronických služeb.

3.4. Kde se za rok 2014 vykazují e-výpůjčky e-knih například do eReadingu nebo ze systému ebrary, EBSCO apod.? Je možné je vykázat v indikátoru 0314 – výpůjčky elektronických dokumentů?

E-výpůjčky se vykazují v indikátoru 0512 Počet zobrazených (stažených) digitálních dokumentů. Od roku 2015 bude zaveden nový indikátor pro e-výpůjčky knih (definice č. 53a v Deníku knihovny na rok 2015 a 2016). Tyto e-výpůjčky nezahrnujeme do celkového počtu výpůjček v řádku 0301.

3.5. Kde se vykazují výpůjčky čteček e-knih? Pokud půjčíme čtečku s nahranými e-knihami (např. 20 e-knih), je možné to vykázat jako 20 výpůjček?

Výpůjčky čteček e-knih se vykazují v indikátoru 0314 – výpůjčky elektronických dokumentů. Vykazují se pouze výpůjčky čtečky. Počet nahraných e-knih se jako výpůjčky nevykazuje.

4. Další údaje

4.1. Co přesně je obsahem údaje Poradenská a konzultační činnost (pro knihovníky a v rámci RF)?
Údaj evidují a vykazují všechny knihovny, které poskytnou konzultaci či odbornou knihovnickou radu (vykonají metodickou návštěvu) jiné knihovně nebo jejímu provozovateli (resp. zřizovateli). Evidují se písemné, telefonické i osobní konzultace a instruktáže (trvající minimálně 0,5 hodiny pracovního času). Poradenská činnost a konzultace s vlastními zaměstnanci se nevykazují. Konzultace a metodická návštěva viz Deník, definice č. 115 a č. 116.

4.2. Co přesně je obsahem údaje Vzdělávání knihovníků (pro knihovníky a v rámci regionálních funkcí)?
Tento údaj evidují a vykazují knihovny, které uskuteční vzdělávací akci pro knihovníky (i jejich provozovatele) bez ohledu na to, zda jsou či nejsou pověřeny regionálními funkcemi. Pro příště tak budou jednoznačně odlišeny vzdělávací akce pořádané pro veřejnost od vzdělávacích akcí pořádaných pro knihovníky (a jejich provozovatele). Vykazují je tedy jak knihovny pověřené regionálními funkcemi, tak knihovny, které regionálními funkcemi pověřené nejsou.

4.3. Zahrnuji počet účastníků vzdělávacích akcí pro knihovníky a v rámci RF do počtu návštěvníků knihovny?
Ne. Počet účastníků těchto akcí se nepřičítá k počtu návštěvníků knihovny v oddíle Uživatelé a k údaji pro statistický výkaz Kult (MK) 12-01. Avšak pro vnitřní potřebu knihovny a statistiku výkonu RF tento údaje sledujeme a zaznamenáváme v Deníku, oddílu VI, sl. 60. Opakování stejné akce pro různé skupiny účastníků nebo vzdělávací cyklus se řídí stejnými zásadami jako v případě evidence vzdělávacích akcí pro veřejnost. Při spolupořádání akce pro knihovníky akci vykazuje ta knihovna, která je hlavním spolupořadatelem. (viz otázka/odpověď č. 3.11. až 3.14.).

4.4. Započítávám do vzdělávacích akcí pro knihovníky nebo pro veřejnost vnitropodnikové kurzy a školení?
Ne. Vnitropodnikové vzdělávání není ani vzdělávací akcí pro veřejnost, ale ani vzdělávací akcí pro knihovníky z jiných knihoven. 
Jedná-li se o školení prvořadě určené vlastním zaměstnancům, pak nezahrnuji takovou aktivitu do žádné z nich. Samozřejmě se může náhodně vnitropodnikového školení účastnit i zaměstnanec jiné knihovny, to však nic nemění na tom, že zmíněná akce je prvoplánově pořádána pro vlastní pracovníky, a tudíž není vykazována jako akce pro veřejnost.

4.5. Může si vykázat poradenskou činnost a vzdělávání knihovníků i knihovna, která realizuje takové činnosti, i když není knihovnou pověřenou RF nebo krajskou knihovnou?
Ano. Proto byly (m.j.) do výkazů od roku 2009 vsunuty dva řádky (0413 a 0414). A vyplývá to i z odpovědí na otázku č. 5.2.
Poradenskou a konzultační činnost (tj. včetně metodických návštěv) můžete vykázat tehdy, jestliže ji poskytnete. Nezáleží na tom, zda jste pověřenou knihovnou či nikoliv. Totéž se týká i pořádání vzdělávacích akcí pro knihovníky. Je však třeba dodržet pravidla vykazování konzultací, metodických návštěv, respektovat definice č. 115 a 116 Deníku i pravidla pro vykazování vzdělávacích akcí. Viz též otázku č. 26.

4.6. Rozumím tomu dobře, že od 1. 1. 2009 evidujeme a vykazujeme zvlášť vzdělávací akce pro veřejnost (pro naši uživatelskou obec) a vzdělávací akce pro knihovníky (odbornou knihovnickou veřejnost)?
Ano, toto vysvětlení je správné. V podkladové evidenci (v Deníku knihovny) evidujete akce odděleně, a to v V. oddílu Deníku Kulturní a vzdělávací akce evidujete akce pro veřejnost a v oddílu VI. Aktivity pro knihovny a provozovatele evidujete akce pro knihovníky. Počty těchto akcí jsou i vykázány zvlášť v samostatných řádcích i ve výkaze Kult (MK) 12-01.

4.7. V Ročním výkaze o knihovně za rok 2022 se poprvé sleduje profesní vzdělávání odborných pracovníků knihovny. Pracuji v neprofesionální knihovně a mám pracovní úvazek 4 hodiny v týdnu. Nemám odborné knihovnické vzdělání . Je nutné, abych také vyplňovala řádky 0412 – 0414?

Ano, tyto řádky vyplňují i neprofesionální knihovny. Metodický pokyn MK ČR (Standard pro dobrou knihovnu) článek 12 - Kvalifikace a vzdělávání pracovníků knihovny doporučuje počet hodin vzdělávání pracovníků neprofesionálních knihoven (8 hodin za kalendářní rok na jednoho pracovníka). Tato data se sledují za všechny veřejné knihovny v rámci ČR.

4.8. Jak rozliším kulturní akci od vzdělávací?
Tuto otázku nelze jednoznačně zodpovědět. Jako příklad lze uvést pouze krajní a jednoznačné možnosti, např. autorské čtení básníka a kurz počítačových dovedností. První je kulturní akce, druhá pak vzdělávací. Každou konkrétní akci musí vykazující knihovna klasifikovat zodpovědně sama. Přičemž platí, že kulturní akce nemá nižší hodnotu než vzdělávací akce nebo naopak.

4.9. Jak je to s vykazováním kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost, které knihovna pořádá ve spolupráci s jinou organizací?
Pořádá-li knihovna akci pro veřejnost ve spolupráci s jinou organizací, pak si ji vykáže tehdy, je-li hlavním pořadatelem (organizátorem). Doporučujeme si již při přípravě tuto okolnost s partnerem upřesnit.

4.10. Některé kulturní akce (ale i vzdělávací) pořádáme v prostorách mimo knihovnu, neboť naše prostorové kapacity neodpovídají zájmu veřejnosti. Vykazujeme si pak takovou akci?
Ano, je-li knihovna jediným pořadatelem nebo hlavním spolupořadatelem, pak je lhostejné, kde se akce uskuteční. Rozhodující je pořadatelství.

4.11. Naše knihovna je součástí Kulturního zařízení. Kdo vykáže kulturní akci, pořádá-li ji knihovna či je hlavním spolupořadatelem?
Odpověď je stejná jako odpovědi na předešlé dvě otázky. Knihovna si takovou akci vykáže, jestliže je skutečně hlavním pořadatelem, a je lhostejné, že akce probíhá v jiných prostorách než přímo v knihovně. V mnohých případech je však taková "víceúčelová" instituce malá a tomu odpovídá i velikost pracovního úvazku knihovnice. Počet kulturních či vzdělávacích akcí bude této okolnosti přiměřený. Zvláštní pozornost je třeba věnovat problému tam, kde knihovník je další částí svého úvazku zaměstnán jako galerista, nebo muzejník apod. Vždy je třeba dbát na to, aby akce nebyly vykazovány dvojmo, vyplňuje-li tato víceúčelová organizace více výkazů. Vedle výkazu Kult (MK) 12-01 o knihovně, např. ještě výkaz Kult (MK) 14-01 Muzea a galerie, Kult (MK) 26-01 Kina atd.

4.12. Jak se vykazují příměstské tábory, které knihovna sama organizuje nebo se na organizování jen podílí (není hlavní pořadatel)?

V případě, že je knihovna hlavním organizátorem, vykáže příměstský tábor do řádku „Kulturní, komunitní a volnočasové akce pro veřejnost“. Příklad: příměstský tábor bude v trvání 5 dní, vykazovat se bude 5 akcí. Počet návštěvníků se bude na ř. 0207 “Návštěvníci kulturních, komunitních a volnočasových akcí pro veřejnost“ sčítat za každý den.

V případě, že se knihovna na organizaci tábora jen spolupodílí, vykáže jej do řádku „Ostatní akce, kde knihovna není hlavním pořadatelem“. Počet návštěvníků se bude na ř. 0209 „Návštěvníci ostatních akcí, kde knihovna není hlavní pořadatelem“ sčítat za každý den.

4.13. Jak je to s počtem vykázaných kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost? Pořádá-li knihovna v jednom dni opakovaně (např. 3x) stejnou akci pro různé skupiny účastníků?
V takovém případě eviduje 3 pořádané akce v daném dni. Pořádá-li knihovna vzdělávací cyklus, kolik akcí vykazuje? Pořádá-li knihovna vzdělávací cyklus, vykazuje všechny lekce daného cyklu (např. pokud má cyklus 15 lekcí, vykáže knihovna 15 akcí). Do sloupce „Název“ uvede název akce a pořadí lekce, např. „ICT World. 1. přednáška a počet účastníků.

4.14 Jak se mají evidovat kulturní či vzdělávací akce pokud nastane situace, kdy knihovna organizuje prezenční akci, kterou zároveň přenáší přímým přenosem (stream) a po skončení akce nabízí její záznam na sociálních sítích nebo webu knihovny. Jak se tato akce eviduje v Ročním výkaze o knihovně? Je to jedna akce nebo tři?

Eviduje se jako jedna akce. Část návštěvníků bude evidována do řádku 0207 (Návštěvníci kulturních, komunitních nebo volnočasových aktivit pro veřejnost) nebo 0208 (Návštěvníci vzdělávacích akcí) a část do řádků 0515 (Návštěvníci on-line kulturních, komunitních nebo volnočasových akcí) nebo 0516 (Návštěvníci on-line vzdělávacích akcí) podle toho o jakou akci se jedná.

4.15 Pokud knihovna pořádá online akci například v září sledovaného roku, ale na sociálních sítích či webu knihovny je pro návštěvníky dostupná ještě například v únoru roku následujícího. Jak se tato akce a její návštěvníci evidují v Ročním výkaze o knihovně?

Roční výkaz o knihovně pracuje s daty, v našem případě s akcemi, organizovanými ve sledovaném kalendářním roce (1.1. - 31.12.). Proto akci organizovanou v září sledovaného roku evidujeme i s jejími návštěvníky, kteří akci navštívili (zhlédli pomocí online nástrojů) do 31.12. sledovaného roku. V následném roce již tuto akci v Ročním výkaze o knihovně neevidujeme ani nevykazujeme počty návštěvníků (zhlédnutí).

4.16. Naše knihovna má v užívání i prostory k pořádání nejrůznějších akcí. Tyto prostory pronajímá i jiným subjektům. Můžeme si vykazovat i akci, kterou nepořádáme, pouze jsme pronajali prostory?
Ne, jedná se o pronájem, nikoliv o kulturní nebo vzdělávací akci vaší knihovny.

4.17. Jako zaměstnanec knihovny v rámci své pracovní náplně připravuji k vydávání městský zpravodaj. Vykazuji jej jako knihovnou vydávané periodikum?
Jestliže není vydavatelem knihovna, pak takové periodikum nevykazujte ve výkaze Kult (MK) 12-01. Vycházejte z povinných údajů, které musí být (zák. č. 46/2000 Sb., § 8) na každém čísle periodika uvedeny, a to především název vydavatele. S největší pravděpodobností bude vydavatelem vaše město (obec), které je zároveň i zřizovatelem vaší knihovny. Zjistěte si však, zda jej město (obec) vykazuje ve výkaze Kult (MK) 15 – 01 či nikoliv. Jestliže nevykazuje, pak si vydání zpravodaje vykažte.

4.18. Co uvedu do č. 0424 výkazu Kult Počet titulů vydaných elektronických dokumentů včetně internetu?
Uvedete počet všech vámi vydaných dokumentů v elektronické formě, např. digitalizované dokumenty, dokumenty vydané na CD a DVD nosičích. Tedy všechny dokumenty, které lze přehrát (přečíst) jen s pomocí počítačové techniky, a to včetně těch, které zpřístupníte veřejnosti prostřednictvím internetu. Elektronický dokument viz definice č. 13 Deníku.

4.19. Jak vykážeme vydání neperiodického titulu, jestliže jej knihovna vydá knižně a souběžně i digitálně?
Takovou publikaci uvedete ve výkazu ř. 0418 (neperiodická publikace dle zák. č. 37/1995) a v ř. 0419 uvedete výši nákladu. Zároveň titul, jestliže jste jej vydali i v digitální podobě, vykážete v ř. 0424 výkazu Kult (MK) 12-01, a to v takovém počtu, v kolika formátech je vydán (jestliže každému formátu přidělíte vlastní ISBN). Obdobně se postupuje při vydávání periodického titulu, je-li vydáván jak na hmotném nosiči (ř. 0420), tak digitálně (v ř. 0424).

4.20. Jaké vydavatelské počiny knihovny uvedu v ř. 0424?
Uveďte všechny dokumenty, které knihovna vydala v digitální podobě (viz výše jeden formát = jedno ISBN) nebo v jiné elektronické formě (CD, DVD), včetně těch, které zveřejnila (i jenom) prostřednictvím webové stránky knihovny na internetu.

4.21. Mohu započítávat venkovní čítárnu do plochy knihovny pro uživatele?

Venkovní čítárnu chápeme jako prostor patřící knihovně, který je součástí budovy nebo venkovní prostor na knihovnu těsně navazující, vybavený minimálně sedacím nábytkem, ve kterém mohou návštěvníci alespoň část roku využívat knihovnické a informační služby (například čtení, hraní společenských her, vzdělávací, kulturní a volnočasové akce atd.). Takový prostor můžete započítávat do plochy knihovny pro uživatele.

4.22. Uvádím ve výkaze Kult (MK) ř. 0427 počet PC napojených na internet jestliže je tento počítač přístupný veřejnosti v detašovaném pracovišti?
Ano, uveďte jej v ř. 0427 výkazu Kult (MK) a nadále usilujte o připojení PC k internetu i v hlavním pracovišti knihovny (přímo v knihovně).

5. Elektronické služby knihovny

5.1. Jaké elektronické služby sledujeme a jak?
Od 1. 1. 2009 sledujeme využívání elektronických služeb, které naši uživatelé i široká veřejnost mohou získat (využít) bez přímé pomoci knihovníka. Jde v zásadě o tři druhy elektronických služeb: "Vstupy do elektronického katalogu (OPACu), vstupy do elektronického výpůjčního protokolu a vstupy do elektronických databází a informačních zdrojů." Tyto tři druhy on-line služeb mohou zájemci využívat dvojím způsobem: buď přímo v knihovně z "prostoru knihovny," nebo z prostoru "mimo knihovnu." Ke sledování těchto vstupů a rozlišení, odkud jsou realizovány, je třeba mít k dispozici SW vybavení, která takové operace umí sledovat, tzn. odděleně zaznamenat, knihovna si pak výsledky může kdykoliv zobrazit. Tyto služby vykazujeme v oddíle V. výkazu Kultu (MK) 12-01. Jedinou sledovanou a vykazovanou elektronickou službou, kterou musí zprostředkovat knihovník, je on-line informační služba, resp. počet zodpovězených dotazů, a to prostřednictvím elektronické pošty, např. služba Ptejte se knihovny, Napište nám apod.

5.3. Jsme malá knihovna, která má svůj knihovní fond veden pouze v souborném regionálním katalogu, který buduje a provozuje naše regionální (pověřená) knihovna. Tento katalog je veřejnosti přístupný i z naší webové stránky. Náš knihovní fond je jednoznačně od ostatního fondu odlišen, ba zájemci si mohou na dálku objednat konkrétní titul. Mám v tomto případě označit, že naše knihovna má elektronický katalog na internetu?

Ano, vaše knihovna ve výkaze uvede, že elektronický katalog na internetu má, má-li na něj odkaz z vlastních webových stránek (nebo ze stránek, kde "hostuje") a knihovní fond vaší knihovny je jednoznačně odlišen, a to v řádku 0502 zatržením odpovědi ANO/NE. Zde se ještě nerozlišuje, zda jde pouze o přístup do katalogu nebo i o přístup do výpůjčního protokolu. To sledujete a vykazujete zvlášť. (počitadlo) v řádcích 0503 a dále.

5.4. Jak máme vykazovat počet návštěv webové stránky, když nemáme vlastní webovou stránku, web naší knihovny je pouze sekcí webu naší obce? (nebo jiného zřizovatele).
Existují dvě možnosti. Buď požádáte, aby právě ta část webu obce (nebo jiného místa, kde "hostujete") byla opatřena počitadlem, resp. aby počitadlo bylo nastaveno ke sledování vstupů do sekce knihovny. V tom případě se řídíte zásadami z doporučení Měření virtuálních návštěv. Jestliže toho nedosáhnete, pak do výkazu neuvádějte údaj o návštěvnosti webové stránky, na které hostujete.

5.5. Vystavíme-li na webu nějakou informaci, jak ji vykazujeme? Jako konzultaci? Vystavené informace a sdělení na webu knihoven zatím vůbec statisticky nevykazujeme.
Co se týká konzultace (viz def. č. 115) jsou pro potřeby statistického výkaznictví sledovány pouze konzultace knihovníkům a provozovatelům knihovny v klasických formách (osobní, telefonická i písemná). Informace na webu není konzultací. Vystavíte-li však na webu nějaký soubor, dokument (i s informačním obsahem a posláním), pak jej vykážeme v řádku 0424 výkazu Kult (MK) 12-01. Do tohoto řádku vykazujete i Vámi vydaný dokument v digitální formě viz odpověď na otázku č. 5.15 (5.14 - 5.16).

5.6. Jakou souvislost mají vstupy "z prostoru mimo knihovnu" do elektronického katalogu knihovny, do výpůjčního protokolu a do elektronických informačních zdrojů a databází s návštěvností knihovny?
Využívání elektronických služeb umožňuje našim uživatelům ušetřit si cestu do knihovny. Nahrazuje návštěvu uživatele v knihovně. Proto každý zaznamenaný vstup "na dálku" (z prostoru mimo knihovnu) sledovaný „počitadlem“ ještě chápeme jako návštěvu, byť virtuální, a evidujeme ji, vedle oddílu III. Deníku znovu v oddíle I. Uživatelé, který obsahuje údaje o uživatelích, konkrétně o počtu virtuálních návštěv. Viz též odpověď na otázku č. 14.

5.7. Zahrnuje se do počtu vlastních specializovaných databází i OPAC vlastního fondu knihovny, event. výpůjční protokol?
Ne. OPAC a jeho zpřístupnění přes internet je vykazován samostatně. OPAC (def. č.39 Deníku) není "vlastní specializovanou databází", ta je definována v Deníku, č. def. 54. Provozování elektronického výpůjčního protokolu vykazující knihovnou je z hlediska statistického zajímavé jako služba uživatelům až tehdy, mohou-li do něj uživatelé sami vstupovat a provádět některé operace. OPAC ale není specializovaná databáze ale katalog knihovny a na úspěšný vstup, vyhledání v něm, navazuje další služba vstup do elektronického výpůjčního protokolu.

5.8. Lze do počtu licencovaných elektronických informačních zdrojů (ř. 0509) zahrnout i automatizovaný knihovní systém? (Clavius, KpWin a další)?
Nikoliv, jedná se o software. Ačkoliv na užívání automatizovaného knihovního systému máte licenci, nejedná se o informační zdroj, databázi, nýbrž o aplikační software určený k automatizaci jednotlivých procesů realizovaných v knihovně. Pro úplnost: licencovaný elektronický informační zdroj je objasněn definicí č. 48 Deníku.

5.9. Upřesněte, co máme evidovat a vykazovat pod pojmem On-line informační služby, počet elektronicky zodpovězených dotazů? Zahrnujeme sem i odpovědi na ankety, které vystavíme na našem webu?
Držte se definice č. 56 v Deníku. Jedná se o jedinou elektronicky poskytovanou službu, kterou musí poskytnout knihovník. Na konkrétní dotaz musíte teprve zformulovat konkrétní odpověď a poskytnout ji uživateli prostřednictvím ICT. např. služba Ptejte se knihovny, Napište nám apod. 
Do této kategorie nezahrnujeme ankety, které knihovna umisťuje na web. Ankety z pohledu statistického výkaznictví nelze chápat jako přímou službu knihovny uživatelům. S trochou nadsázky jde o službu uživatelů knihovně.

5.10. Jak vykážeme elektronickou soutěž pro uživatele?
Tuto soutěž vykážete pouze jako kulturní nebo vzdělávací akci. V počáteční etapě vývoje statistického vykazování elektronických služeb, vykazujte soutěže zatím bez ohledu na formu, tzn. v údajích o kulturních nebo vzdělávacích akcích. Zda je soutěž pouze elektronická, v papírové podobě, pořádána "naživo" nebo v kombinaci prvních dvou forem, je lhostejno.

5.11. Kam vykazujeme informační služby, když v řádku 0513 vykazujeme pouze on-line informační služby?
Klasickou formu informačních služeb do výkazu Kult neuvádíme. Pokud má knihovna zájem si tuto službu sledovat, obvykle jsou to větší knihovny, kde i objem těchto služeb a jejich náročnost je vysoká, pak ji sleduje, uvede v komentáři a její zhodnocení obvykle ve výroční zprávě.

6. Zaměstnanci

6.1. Které knihovny vyplňují oddíl VI. Zaměstnanci, a jak?
Od roku 2011 vyplňují tento oddíl všechny knihovny, nejen ty profesionální. Obecně platí, že řádky 0601 až 0606 vyplňují knihovny podle skutečnosti systemizovaných míst. Znamená to, že řádky 0601 až 0606 se týkají výhradně pracovníků vykazující knihovny, kteří mají uzavřenu (pracovní) smlouvu o pracovním poměru. Nejsou zde uváděni pracovníci, kteří mají uzavřenu smlouvu o práci mimo pracovní poměr. Tedy dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohodu o provedení práce (DPP).
Řádek 0607 obsahuje počet dobrovolných pracovníků definice č. 76. Deníku definuje dobrovolného pracovníka jako člověk, který bez nároku na finanční odměnu a ze své svobodné vůle poskytuje svůj čas, zkušenosti, dovednosti a energii k rozšíření či zkvalitnění služeb knihovny, příp. napo­máhá při aktivitách spojených se službami knihovny. Dobrovolník je člověk starší patnácti let. Dobrovolník si aktivitou v knihovně neplní svou povinnost (např. povinná praxe studentů nebo nějaká forma veřejně prospěšné práce apod.). Ve výkaze ř. 0607 uvedete počet fyzických osob. 
Řádek 0608 bude obsahovat počet hodin odpracovaných dobrovolníky za rok celkem. Def. č.76.a. Deníku.

6.2. Jak mají postupovat obecní knihovny (zpravidla neprofesionální), při vyplňování oddílu VI. Zaměstnanci?
Obecní knihovny budou postupovat následujícím způsobem: 
Krok 1. V případě, že knihovník má uzavřenu smlouvu o pracovním poměru, byť na nepatrný pracovní úvazek, vyplní řádek č. 0601. Do tohoto řádku vyplní přepočtený úvazek na plně zaměstnané (na dvě desetinná místa). Současně se vyplňuje i ř. 0803. 
Jestliže je knihovník odměňován nějakou formou dohody, např. o provedení práce (DPP), dohodou o pracovní činnosti (DPČ), pak řádky 601 až 607 nevyplňuje. Není-li vyplněn ř. 0601 ani ř. 0803 znamená to, že knihovník pracuje jako dobrovolník. Pak vyplňuje řádky 0607 a 0608 o dobrovolnících.

Krok 2. Pomáhají-li knihovníkovi v knihovně i další osoby (při knihovnických činnostech, při pořádání kulturních či vzdělávacích akcích, nebo při správě webových stránek atd.) bez nároku na odměnu, jsou to dobrovolníci. Pak jejich počet musí být uveden v ř. 0607, a to bez ohledu na skutečnost, zda knihovník vyplňuje ř. 0601 nebo ne. Uvádí se počet fyzických osob.

Krok 3. Vykážete-li počet dobrovolníků, vyplníte i ř. 0608 počtem hodin, které tito dobrovolníci v knihovně za rok odpracovali. 
Tedy, má-li knihovna dobrovolníky, pak musí již během roku evidovat počet hodin, které tyto osoby odpracují.

6.3. Vyplňuji některý řádek oddílu Zaměstnanci, jestliže pracuji v malé obecní knihovně a nepobírám za tuto činnost žádnou finanční odměnu?
Ano, vyplníte řádek č. 0607 a ř. 0608. Může nastat i situace, že v knihovně kromě knihovníka pracují jako dobrovolníci i další osoby. Pak vyplníte jejich počet, včetně vás a následně i počet odpracovaných hodin celkem.

6.4. Vyplňují řádky 0607 a 0608 i profesionální knihovny?
Ano. Jestliže v profesionální knihovně pracují dobrovolníci, pak vyplníte celý oddíl VI. Zaměstnanci dle skutečnosti, v řádcích 0607 a 0608 uvedete údaje o dobrovolnících. Zde ale dbejte, aby se jednalo opravdu o dobrovolníka, tj. člověka, který v knihovně vykonává nějakou (nikoliv knihovnickou) práci bez nároku na odměnu a současně si neplní žádnou osobní povinnost (např. povinnou školní praxi). Definice 76 a 76.a. Deníku.

7. Příjmy (výnosy) knihovny

7.1. Kam se ve statistickém výkazu Kult uvádí finanční prostředky získané z dotačních programů VISK a K21?

Příjmy z dotačních programů Ministerstva kultury VISK, K21 a dalších státních zdrojů uvádí knihovna v řádku č. 0703 Příspěvky, dotace a granty na provoz ze státního rozpočtu.

7.2. Do jakého řádku se vykazují finanční prostředky určené na výkon regionálních funkcí?

Finanční příspěvek na výkon regionálních funkcí se vykazuje v řádku č. 0704 Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu kraje.

7.3. Kam uvedu příspěvek 3000 Kč od SKIP na projekt Maraton čtení?

Tyto finanční prostředky se uvádí v řádku č. 0706 Příspěvky, dotace a granty na provoz od ostatních subjektů. Do tohoto řádku se uvádí všechny příspěvky, dotace a granty získané od jiných subjektů než je stát, kraj nebo zřizovatel.

7.4. Kam uvedu dotace získané ze zahraničí – z Norských fondů a dotace z fondů Evropské unie?

Do řádku č. 0707 Příspěvky, dotace a granty na provoz ze zahraničí uvádíme peníze získané např. z Norských fondů nebo od jakéhokoliv zahraničního subjektu s výjimkou EU.

Finanční prostředky ze strukturálních fondů EU nebo jiných projektů EU se uvádí v řádku č. 0708 Příspěvky, dotace a granty na provoz z fondů EU.

7.5. Naše knihovna provozuje antikvariát, kam vykážeme příjem z této činnosti?

Uvedeme ho do ř. č. 0701 Tržby za vlastní výkony (výrobky, služby) a za zboží, kam se vykazují všechny příjmy knihovny - jak z hlavní činnosti, tak z hospodářské činnosti. Patří sem tedy jak poplatky z prodlení, registrace uživatelů, tak vlastní hospodářská činnost (příjmy z antikvariátu).

Do řádku č. 0702 Výnosy (příjmy) z hlavní činnosti pak uvedeme POUZE příjmy z hlavní činnosti, tj. poplatky z prodlení, registrace uživatelů.

7.6. Jak vykážu finance na nákup nového počítače, které jsem dostala od obce navíc, nad rámec běžného rozpočtu?

Do řádku č. 0705 Příspěvky, dotace a granty z rozpočtu obce uvádíme vše, co knihovna získala od svého zřizovatele nebo provozovatele, tj. běžný rozpočet a jakékoliv jiné prostředky od zřizovatele.

7.7. Kam uvedu peníze, které jsme získali za proplacení pojistné události?

Finanční prostředky získané z ostatních zdrojů, které nelze uvést nikam jinam, vykazujeme v řádku č. 0710 Ostatní provozní výnosy výše neuvedené.

04.05.2023